DANIEL INNERARITY - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia a Europa..La democracia en Europa..x....”
Feb
27
7:00 PM19:00

DANIEL INNERARITY - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia a Europa..La democracia en Europa..x....”

Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 27 de febrer..Martes, 27 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Entre les deficiències de la Unió Europea, una de les més corrosives és el dèficit d’intel·ligibilitat. Europa no tindrà sentit mentre no hi haja una narrativa que puga ser entesa i acceptada per la seua ciutadania. Aquest llibre tracta de fer comprensible l’experiment europeu sense rendir-se ni al minimalisme tecnocràtic ni a les simplificacions populistes. El seu autor sosté que la Unió Europea ha de ser entesa com una democràcia complexa, no a partir dels models de democràcia vinculats a la forma de l’estat nacional i, per això mateix, amb unes grans potencialitats a l’hora de pensar com organitzar políticament espais més densos, oberts i interdependents. ..Entre las deficiencias de la Unión Europea, una de las más corrosivas es el déficit de inteligibilidad. Europa no tendrá sentido mientras no haya una narrativa que pueda ser entendida y aceptada por su ciudadanía. Este libro trata de hacer comprensible el experimento europeo sin rendirse ni al minimalismo tecnocrático ni a las simplificaciones populistas. Su autor sostiene que la Unión Europea debe ser entendida como una democracia compleja, no a partir de los modelos de democracia vinculados a la forma del estado nacional y, por eso mismo, con unas grandes potencialidades a la hora de pensar cómo organizar políticamente espacios más densos, abiertos e interdependientes. ..x....

....En uns moments en els quals la manca d’èpica no es veu compensada per una legitimitat funcional, en els quals el projecte europeu no pot disposar ni del recurs a gestes emfàtiques ni del discret favor de l’efectivitat, el paisatge se’ns ha omplert de referències negatives. Afeblides les diverses legitimacions de la integració, els únics relats poderosos que queden en vigor són les impugnacions populistes o la inevitabilitat amb què s’imposen les justificacions tecnocràtiques. Al mateix temps, les crides genèriques a una major integració, a “més Europa”, tenen una ressonància coactiva, de rendició davant l’inevitable. En uns moments d’especial incertesa en relació amb el futur d’Europa, si d’alguna cosa podem estar segurs és que el seu futur no pot dependre més que de reflexions compartides i decisions lliures. ..En unos momentos en los que la carencia de épica no se ve compensada por una legitimidad funcional, en los que el proyecto europeo no puede contar ni con el recurso a gestas enfáticas ni con el discreto favor de la efectividad, el paisaje se nos ha llenado de referencias negativas. Debilitadas las diversas legitimaciones de la integración, los únicos relatos poderosos que quedan en pie son las impugnaciones populistas o la inevitabilidad con que se imponen las justificaciones tecnocráticas. Al mismo tiempo, los llamamientos genéricos a una mayor integración, a “más Europa”, tienen una resonancia coactiva, de rendición ante lo inevitable. En unos momentos de especial incertidumbre en relación con el futuro de Europa, si de algo podemos estar seguros es de que su futuro no puede depender más que de reflexiones compartidas y decisiones libres. ..x....

....Daniel Innerarity tracta d’explicar quina és la innovació política de la Unió Europea, les seues insuficiències i les seues oportunitats, el seu peculiar sistema de representació i decisió, què tenim dret a esperar d’ella i què podem exigir-li perquè siga, d’acord amb la seua peculiar naturalesa, més democràtica. ..Daniel Innerarity trata de explicar cuál es la innovación política de la Unión Europea, sus insuficiencias y sus oportunidades, su peculiar sistema de representación y decisión, qué tenemos derecho a esperar de ella y qué podemos exigirle para que sea, de acuerdo con su peculiar naturaleza, más democrática. ..x....

View Event →
DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”
Feb
28
11:00 AM11:00

DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”

Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 28 de febrer..Miércoles, 28 de febrero..x.... de 2018
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

.... Matrícula online (click ací).. Matrícula online (click aquí).. x ....

 

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Vivim en una època de incertesa. Els éssers humans en societats anteriors a la nostra han viscut amb un futur tal vegada més ombrívol, però l’estabilitat de les seues condicions vitals —per molt negatives que foren— els permetia pensar que l’avenir no els oferiria massa sorpreses. Podien passar fam i sofrir l’opressió, però no estaven perplexos. La perplexitat és una situació pròpia de societats en les quals l’horitzó del possible s’ha obert tant que els nostres càlculs sobre el futur són especialment incerts. ..Vivimos en una época de incertidumbre. Los seres humanos en sociedades anteriores a la nuestra han vivido con un futuro tal vez más sombrío, pero la estabilidad de sus condiciones vitales —por muy negativas que fueran— les permitía pensar que el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. Podían pasar hambre y sufrir la opresión, pero no estaban perplejos. La perplejidad es una situación propia de sociedades en las que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos. ..x....

....El segle XXI es va estrenar amb la convulsió de la crisi econòmica, que va produir onades d’indignació però no va ocasionar una especial perplexitat; va contribuir fins i tot a reafirmar les nostres principals orientacions: qui eren els malvats i qui érem els bons, per exemple. El món es va tornar a categoritzar amb nitidesa entre perdedors i guanyadors, entre la gent i la casta, entre qui mana i qui pateix els que manen, al mateix temps que les responsabilitats eren assignades amb relativa seguretat. Però l’actual paisatge polític s’ha omplert d’una decepció generalitzada que ja no es refereix a alguna cosa concreta sinó a una situació en general. I ja sabem que quan el malestar es torna difús provoca perplexitat. Ens irrita un estat de coses que no pot tenir la nostra aprovació, però encara més no saber com identificar aquest malestar, a qui fer culpable d’això i a qui confiar el canvi d’aquesta situació. ..El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades eran asignadas con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quién hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación. ..x....

....Daniel Innerarity presentarà els continguts fonamentals del seu nou llibre Política para perplejos (Galaxia Gutenberg, 2018), que continua d’alguna manera les reflexions que va fer en La política en tiempo de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Són reflexions al fil dels esdeveniments que vivim i que ens han portat de la indignació a la perplexitat, sense que per cert deixe d’haver-hi motius per a abandonar aquella. ..Daniel Innerarity presentará los contenidos fundamentales de su nuevo libro Política para perplejos (  (Galaxia Gutenberg, 2018), que continúa de alguna manera las reflexiones que hizo en La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Son reflexiones al hilo de los acontecimientos que vivimos y que nos han llevado de la indignación a la perplejidad, sin que por cierto deje de haber motivos para abandonar aquella. ..x....

View Event →
TERESA FREIXES - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Gènere i dret a l’Europa de l’era global..Género y derecho en la Europa de la era global..x....”
Mar
9
12:00 PM12:00

TERESA FREIXES - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Gènere i dret a l’Europa de l’era global..Género y derecho en la Europa de la era global..x....”

Teresa-Freixes.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Divendres, 9 de març..Viernes, 9 de marzo..x.... de 2018
12:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Teresa Freixes
....La Dra. Freixes es doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtica de Dret Constitucional (UAB) i catedràtica Jean Monnet ad personam (Distinció Succes Stories). ..La Dra Freixes es Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Catedrática de Derecho Constitucional (UAB) y Catedrática Jean Monnet ad personam (Distinción Succes Stories). ..x....

....Directora del Centre d’Estudis de Drets Humans. Membre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Experta de la Comissió Europea i del Consell d’Europa. Antiga Senior Expert de FRANET (Agència Europea de Drets Fonamentals i Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere), és també presidenta d’honor de l’Institut Europeu de Dret i presidenta de la Fundació Cultura Lliure. Ha participat en l’elaboració dels tractats d’Amsterdam, Niça i Lisboa, la Constitució Europea i la Carta de Drets Fonamentals de la UE (com a experta legal). ..Directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos). Miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Experta de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Antigua Senior Expert de FRANET (Agencia Europea de Derechos Fundamentales e Instituto Europeo para la igualdad de género), es también Presidenta de honor del Instituto Europeo de Derecho y Presidenta de la Fundación Cultura Libre. Ha participado en la elaboración de los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, la Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (como experta legal). ..x....

....Com a experta del Consell d’Europa va participar en el Programa d’Assistència Jurídica per als Països de l’Est, en coordinació amb els ministeris de Justícia de Romania, Moldàvia, Eslovàquia, Eslovènia, Txèquia i Bulgària, i ha col·laborat en la formació de jutges amb l’objecte d’afavorir la integració a Europa. ..Como Experta del Consejo de Europa participó en el Programa de Asistencia Jurídica para los Países del Este, en coordinación con los Ministerios de Justicia de Rumania, Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia y Bulgaria colaborando en la formación de jueces, con el objeto de favorecer la integración en Europa. ..x....

....Col·labora, entre altres, amb la University of Essex, la Nottingham Trent University i l’Institute of Law of Jersey. Professora visitant de les universitats de Montpeller I (França), Milà (Itàlia), Szczecin (Polònia), Dzemal Bijedic de Mostar (Bòsnia-Hercegovina) i César Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo i Universidad San Pedro de Huaraz (Perú). ..Colabora, entre otras, con la University of Essex, la Nottingham Trent University y el Institute of Law of Jersey. Profesora visitante de las Universidades de Montpellier I (France), Milan (Italy), Szczecin (Poland), Dzemal Bijedic de Mostar (Bosnia-Herzegovina) y Cesar Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad San Pedro de Huaraz (Peru). ..x....

....Directora del grup de recerca consolidat “Dret Constitucional Europeo i Drets Fonamentals”. Ha dirigit projectes de recerca europeus (VII PM i altres) amb equips complexos i multidisciplinaris, i ha elaborat informes per a les institucions europees, el Consell d’Europa, la Unió Africana i distints governs. ..Directora del Grup de recerca consolidat “Derecho Constitucional Europeo y Derechos Fundamentales”. Ha dirigido proyectos de investigación europeos (VII PM y otros) con equipos complejos y multidisciplinares, realizado informes para las Instituciones Europeas, el Consejo de Europa, la Unión Africana y distintos gobiernos. ..x....

....Entre les seues publicacions recents, en destaquem: ..Entre sus publicaciones recientes destacaremos: ..x....

 • ....“Repensar la Constitución.” Coord. amb Juan Carlos Gavara. BOE i Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.
 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Amb Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de juliol de 2016.
 • “Multilevel governance and budgetary stability”. En: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Brussel·les, 2015.
 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Codirectora i coautora. Tecnos, Madrid, 2015.
 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, vol. 113, núm. 2, 2014.
 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.
 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussel·les, 2013.
 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.
 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. En: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..“Repensar la Constitución.” Coord. con Juan Carlos Gavara. BOE y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.
 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Con Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de julio de 2016.
 • “Multilevel governance and budgetary stability”. In: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Bruselas, 2015.
 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Co-director ay co-autora. Tecnos, Madrid, 2015.
 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, Vol. 113, nº 2, 2014.
 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.
 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussels, 2013.
 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (Coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.
 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. In: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..x....
View Event →
BRUNO VARGAS - ....Conferència..Conferencia..x.... “Les organitzacions socialistes espanyoles en l’exili i la construcció d’Europa”
Mar
14
6:30 PM18:30

BRUNO VARGAS - ....Conferència..Conferencia..x.... “Les organitzacions socialistes espanyoles en l’exili i la construcció d’Europa”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Amb motiu de la presentació del documental “Rodolfo Llopis, la conducta del mestre”. Director: Francesc Picó
Una producció de:

 • On Air Comunicació
 • À Punt Mèdia
 • Carolina Miralles PC
 • Éme Éme producciones

..Con motivo de la presentación del documental “Rodolfo Llopis, la conducta del mestre”. Director: Francesc Picó
Una producción de:

 • On Air Comunicació
 • À Punt Mèdia
 • Carolina Miralles PC
 • Éme Éme producciones ..x....

....Dimecres, 14 de març..Miércoles, 14 de marzo..x.... de 2018
18:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Col·labora: Institut Valèncià de Cinematografía.
Generalitat Valenciana ..Colabora: Institut Valèncià de Cinematografía.
Generalitat Valenciana ..x....

 

Bruno Vargas
....Historiador, professor i investigador titular de la Universitat Federal de Tolosa – INU Champollion i de l’equip CNRS-FRAMESPA (France Amérique Espagne). Les seues investigacions se centren sobretot en el moviment socialista durant l’exili i la Transició, com també sobre l’emigració econòmica espanyola a França i Europa. Ha publicat com a autor o coautor les obres en castellà: Rodolfo Llopis. Una biografía política; El socialismo español en el exilio y la construcción europea; Laicismo y sociedad europea; Dramas de refugiados. Epistolario de Rodolfo Llopis y otros dirigentes socialistas alicantinos (1939 – 1947); UGT y el reto de la emigración económica (1957-1975); El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975); Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994; El renacer del sindicalismo socialista en España (1970-1994); i les obres en francès: La Seconde République espagnole en exil en France (1939-1977); Les Espagnols en France. Une vie au-delà des Pyrénées ; Mémoires plurielles de l’Haute-Garonne, Huit ans de République. Entre réforme et révolution (1931-1939).
Així mateix és vicepresident de l’associació d’història Presencia de Manuel Azaña, organitzadora dels col·loquis de Montalban des de 2006. ..Historiador, profesor e investigador titular de la Universidad Federal de Toulouse – INU Champollion y del equipo CNRS-FRAMESPA (France Amérique Espagne). Sus investigaciones se centran principalmente en el movimiento socialista durante el exilio y la Transición, así como sobre la emigración económica española a Francia y Europa. Ha publicado como autor o coautor las obras en castellano: Rodolfo Llopis. Una biografia politica; El socialismo español en el exilio y la construcción europea; Laicismo y sociedad europea; Dramas de refugiados. Epistolario de Rodolfo Llopis y otros dirigentes socialistas alicantinos (1939 – 1947); UGT y el reto de la emigración económica (1957-1975); El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975); Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994; El renacer del sindicalismo socialista en España (1970-1994); y las obras en francés: La Seconde République espagnole en exil en France (1939-1977); Les Espagnols en France. Une vie au-delà des Pyrénées ; Mémoires plurielles de la Haute-Garonne, Huit ans de République. Entre réforme et révolution (1931-1939). Asimismo es vicepresidente de la Asociación de historia Presencia de Manuel Azaña, organizadora de los coloquios de Montauban desde 2006. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Analitzar el paper del socialisme espanyol en l’exili durant la construcció d’Europa no es pot dissociar ni de les condicions en què el PSOE i la UGT van desenvolupar la seua acció política i sindical, ni de la personalitat de Rodolfo Llopis, secretari general del PSOE (1944) i president de la UGT (1955) fins al començament dels anys setanta. ..Analizar el papel del socialismo español en el exilio durante la construcción de Europa no puede disociarse ni de las condiciones en las que el PSOE y la UGT desarrollaron su acción política y sindical, ni de la personalidad de Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE (1944) y presidente de la UGT (1955) hasta principios de los años setenta. ..x....

....La nostra conferència tractarà d’explorar com des del moviment socialista espanyol es va poder practicar i desplegar una política de presència en els mitjans europeus i, des d’aquests, fomentar una política internacional antifranquista de caire europeista. ..Nuestra conferencia tratará de explorar cómo desde el movimiento socialista español se pudo practicar y desplegar una política de presencia en los medios europeos y, desde ellos, fomentar una política internacional antifranquista de corte europeísta. ..x....

View Event →
CARMEN CALVO - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La Igualtat, tronc de la Democràcia..La Igualdad, tronco de la Democracia..x....”
Mar
22
7:00 PM19:00

CARMEN CALVO - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La Igualtat, tronc de la Democràcia..La Igualdad, tronco de la Democracia..x....”

Carmen-Calvo-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 22 de març..Jueves, 22 de marzo..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....


 ....Col·labora: Unitat d’Igualtat.. Colabora: Unidad de Igualdad..x....

 

Carmen Calvo Poyato. Cabra (Còrdova), 1957


....Formació acadèmica i experiència professional..Formación Académica y Experiencia Profesional..x....

.... - Secretària general de la Universitat de Còrdova de 1994 a 1996
- Vicedegana de la Facultat de Dret de la Universitat de Còrdova de 1990 a 1994
- Consellera del Consejo Económico y Social de Córdoba de 1994 a 1996
- Secretària de l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de 1992 a 1996
- Professora titular de Dret Constitucional a la Facultat de Dret de la Universitat de Còrdova
- Doctora en Dret Constitucional per la Universitat de Còrdova
- Llicenciada en Dret Públic per la Universitat de Sevilla ..Secretaria General de la Universidad de Córdoba de 1994 a 1996
- Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba de 1990 a 1994
- Consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba de 1994 a 1996
- Secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de 1992 a 1996
- Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba
- Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba
- Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla ..x....


....Activitat política..Actividad política..x....

....- Presidenta de la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats de 2008 a 2011
- Vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats de 2007 a 2008
- Ministra de Cultura de 2004 a 2007
- Diputada de les Corts Generals (cap de llista per Còrdova) de 2004 a 2011
- Consellera de Cultura del Govern Andalús de 1996 a 2004.
- Diputada autonòmica (cap de llista per Còrdova al Parlament d’Andalusia) de 2000 a 2004.. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de 2008 a 2011
- Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados de 2007 a 2008.
- Ministra de Cultura de 2004 a 2007
- Diputada de las Cortes Generales (cabeza de lista por Córdoba) de 2004 a 2011
- Consejera de Cultura del Gobierno Andaluz de 1996 a 2004.
- Diputada autonómica (cabeza de lista por Córdoba al Parlamento de Andalucía) de 2000 a 2004. ..x....


....Altres..Otros..x....

....- Presidenta de la Fundación Vicente Núñez
- Patrona de la Fundación María Zambrano
- Membre del Consell Assessor de la Fundación Alfonso Perales
- Membre del Consell Nacional de la Comissió per a la Racionalització dels Horaris Espanyols
- Nombroses col·laboracions, conferències i publicacions en matèries de gestió cultural i igualtat jurídica i social entre homes i dones
- Col·laboradora habitual en diversos mitjans de comunicació.. - Presidenta de la Fundación Vicente Núñez
- Patrona de la Fundación María Zambrano
- Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alfonso Perales
- Miembro el Consejo Nacional de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles
- Numerosas colaboraciones, conferencias y publicaciones en materias de gestión cultural e igualdad jurídica y social entre hombres y mujeres
- Colaboradora habitual en diversos medios de comunicación ..x....


....Sinopsi..Sinopsis..x....
....La igualtat és l’únic horitzó humà que explica l’evolució i civilització de la pròpia espècie cap a la dignitat, perquè aquesta significa la consecució d’unes circumstàncies de vida amb llibertat. Per a una gesta tal, cal utilitzar l’ètica i la política, i la barreja d’ambdues darrere de la igualtat es diu Democràcia. Al seu torn, la tasca de la Democràcia ha de començar pel principi de realitat, que implica començar la tasca de la igualtat entre Dones i Homes i continuar per la resta de les desigualtats, que són les que impedeixen la llibertat individual de cada ésser humà. ..La igualdad es el único horizonte humano, que explica la evolución y civilización de la propia especie hacia la dignidad, porque esta significa la consecución de unas circunstancias de vida con libertad. Para semejante gesta, hay que utilizar la ética y la política y la mezcla de ambas en pos de la igualdad se llama Democracia. A su vez, la tarea de la Democracia tiene que empezar por el principio de realidad que implica comenzar la tarea de la igualdad entre Mujeres y Hombres y continuar por el resto de las desigualdades, que son las que impiden la libertad individual de cada ser humano. ..x....

....Tot aquest axioma de partida, col·loca l’actual Estat Constitucional en l’obligació de situar l’agenda de treball polític en direcció a aquest objectiu, sobre el qual es podran anar referenciant tots els altres; en cas contrari, el fonament de la Democràcia sobre els drets es converteix en un pur espai teòric. ..Todo este axioma de partida, coloca al actual Estado Constitucional en la obligación de colocar la agenda de trabajo político en dirección a este objetivo, sobre el cual se podrán ir referenciando todos los demás, de lo contrario el fundamento de la Democracia sobre los derechos se convierte en un puro espacio teórico. ..x....

View Event →
MAR REY BUENO - ....Conferència..Conferencia..x.... “De genealogías femeninas o la ciencia entre pucheros”
Apr
18
7:00 PM19:00

MAR REY BUENO - ....Conferència..Conferencia..x.... “De genealogías femeninas o la ciencia entre pucheros”

Maria-Rey-Bueno.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Amb motiu de la publicació del llibre “Evas Alquímicas”..Con motivo de la publicación del libro “Evas Alquímicas”..x....

....Dimecres, 18 de abril..Miércoles, 18 de abril..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Mar Rey Bueno (Madrid, 1969)
....Doctora en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid.
Premi extraordinari de doctorat amb una tesi dedicada a la terapèutica en la cort dels Àustria.
Especialitzada en aspectes màgics i supersticiosos en l’Espanya de l’edat moderna. ..Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.
Premio Extraordinario de Doctorado con una tesis dedicada a la terapéutica en la corte de los Austrias.
Especializada en aspectos mágicos y supersticiosos en la España de la Edad Moderna. ..x....

....Autora de deu llibres: ..Autora de diez libros:..x....

 • ....El Hechizado. Alquimia y superstición en la corte de Carlos II (1665-1700). Madrid, 1998. ..El Hechizado. Alquimia y superstición en la corte de Carlos II (1665-1700). Madrid, 1998. ..x....

 • ....Los amantes del arte sagrado. Madrid, 2000. ..Los amantes del arte sagrado. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Alquimia, el gran secreto. Madrid, 2000. ..Alquimia, el gran secreto. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Las plantas mágicas. Madrid, 2000. ..Las plantas mágicas. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Los señores del fuego: destiladores y espagíricos en la corte de los Austrias. Madrid, 2002. ..Los señores del fuego: destiladores y espagíricos en la corte de los Austrias. Madrid, 2002. ..x....

 • ....Magos y Reyes. Madrid, 2004. ..Magos y Reyes. Madrid, 2004. ..x....

 • ....Los libros malditos. Madrid, 2005. ..Los libros malditos. Madrid, 2005. ..x....

 • ....Quijote mágico. Madrid, 2005. ..Quijote mágico. Madrid, 2005. ..x....

 • ....Inferno, historia de una biblioteca maldita. Madrid, 2007. ..Inferno, historia de una biblioteca maldita. Madrid, 2007. ..x....

 • ....Evas alquímicas. Valladolid, 2017. ..Evas alquímicas. Valladolid, 2017. ..x....

....Organitzadora de dues conferències internacionals: ..Organizadora de dos Conferencias Internacionales: ..x....

 • ....Lastanosa, arte y ciencia en el barroco. Osca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, maig/juny de 2007. ..Lastanosa, arte y ciencia en el barroco. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, mayo/junio de 2007. ..x....

 • ....Chymia, Science and Nature in Early Modern Europe. Sant Lorenzo El Real de El Escorial, setembre de 2008. ..Chymia, Science and Nature in Early Modern Europe. San Lorenzo El Real de El Escorial, septiembre de 2008. ..x....

....Comissariat de l’exposició Bibliotheca Magica. Biblioteca Històrica de la Universitat Complutense de Madrid, gener/febrer de 2006. ..Comisariado de la exposición Bibliotheca Magica. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, enero/febrero de 2006. ..x....

....Editora de Leonora 1917, monogràfic especial de la revista Studia Hermetica Journal, dedicat a commemorar el centenari de naixement de la pintora surrealista britànica Leonora Carrington, agost de 2017. ..Editora de Leonora 1917, monográfico especial de la revista Studia Hermetica Journal, dedicado a conmemorar el centenario de nacimiento de la pintora surrealista británica Leonora Carrington, agosto de 2017. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....

....Jardins botànics, teatres d’anatomia, laboratoris alquímics. Llocs de saber. Escenaris on va nàixer la ciència moderna, la ciència tal com avui dia la coneixem, basada en l’estudi directe i l’experimentació. Escenaris vedats tots a les dones. Però això no vol dir que les dones no experimentaren. Tan sols vol dir que la història de la ciència, com totes les històries, ha sigut escrita per i per a homes. Afortunadament, som cada vegada més les dones que (re)escrivim la història. I, com no podia ser d’una altra manera, girem els ulls cap a les nostres ancestres, buscant models en què reconèixer-nos. I els models els tenim ací. Dones que van ser silenciades, sistemàticament, que van desaparèixer dels repertoris historiogràfics, però que van existir. La “ciencia entre pucheros”, com deia la gran Juana de Asbaje, obligada a tancar-se en un convent jerònim novohispà, ja que no es concebia que una dona poguera viure sola, sense contraure matrimoni, dedicada exclusivament a les lectures i als seus escrits. ..Jardines botánicos, teatros de anatomía, laboratorios alquímicos. Lugares de saber. Escenarios donde nació la ciencia moderna, la ciencia tal y como hoy en día la conocemos, basada en el estudio directo y la experimentación. Escenarios todos ellos vetados a las mujeres. Pero eso no quiere decir que las mujeres no experimentasen. Tan sólo quiere decir que la historia de la ciencia, como todas las historias, ha sido escrita por y para hombres. Por fortuna, somos cada vez más las mujeres que (re)escribimos la historia. Y, como no podía ser de otra forma, volvemos los ojos hacia nuestras ancestras, buscando modelos en los que reconocernos. Y los modelos están ahí. Mujeres que fueron silenciadas, sistemáticamente, que desaparecieron de los repertorios historiográficos, pero que existieron. La ciencia entre pucheros, que decía la gran Juana de Asbaje, obligada a encerrase en un convento jerónimo novohispano, pues no se concebía que una mujer pudiese vivir sola, sin contraer matrimonio, dedicada en exclusiva a sus lecturas y a sus escritos. ..x....

View Event →
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”
May
30
7:00 PM19:00

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 30 de maig..Miércoles, 30 de mayo..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i l'Associació Amics de la Nau Gran ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives y la Asociación Amigos de La Nau Gran ..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ignacio Sánchez-Cuenca
....(València, 1966) És professor titular de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid i director de l'Institut Carlos III-Juan March de Ciències Socials d'aquesta Universitat. Anteriorment, havia estat professor a la Universitat Complutense de Madrid, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a la Universitat de Salamanca. El 2004 va ser Arrisse Visiting Associate Professor a la Universitat de Yale. És autor de nombrosos llibres, dels quals els més recents són: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Cataracta, 2014). Ha publicat articles acadèmics en revistes com Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition i Terrorism and Political Violence. Intervé freqüentment en mitjans de comunicació: sobre l'actualitat, escriu en InfoLibre i la revista digital CTXT. ..(Valencia, 1966) Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966) es Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y Director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de dicha Universidad. Anteriormente, fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Salamanca. En 2004 fue Rice Visiting Associate Professor en la Universidad de Yale. Es autor de numerosos libros, los más recientes son: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Catarata, 2014). Ha publicado artículos académicos en revistas como Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition y Terrorism and Political Violence. Interviene frecuentemente en medios de comunicación: en la actualidad, escribe en InfoLibre y la revista digital CTXT. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Cap règim polític dura eternament. La democràcia tampoc. Per entreveure el futur, analitze les mutacions que pateix la forma democràtica de govern en els últims temps. La principal amenaça que s’hi cern és la reducció de la democràcia a l'alternança en el poder, que deixa de costat l'ideal d'autogovern col·lectiu. Aquesta reducció es manifesta en l'expansió d'elements tecnocràtics (i la contrafigura que generen, el populisme), que aixafen la possibilitat de triar entre models de societat alternatius. ..Ningún régimen político dura eternamente. La democracia tampoco. Para atisbar el futuro, analizo las mutaciones que está sufriendo la forma democrática de gobierno en los últimos tiempos. La principal amenaza que se cierne es la reducción de la democracia a la alternancia en el poder, dejando de lado el ideal de auto-gobierno colectivo. Esta reducción se manifiesta en la expansión de elementos tecnocráticos (y la contrafigura que generan, el populismo), que aplastan la posibilidad de elegir entre modelos de sociedad alternativos. ..x....

View Event →

JAVIER ECHEVERRÍA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Tecnocultura i innovació..Tecnocultura e innovación..x....”
Feb
20
7:00 PM19:00

JAVIER ECHEVERRÍA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Tecnocultura i innovació..Tecnocultura e innovación..x....”

2-Javier-Echevarría-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 20 de febrer..Martes, 20 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier Echeverría Ezponda
....Javier Echeverría ha sigut professor a la Universitat Politècnica de Madrid, catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència a la Universitat del País Basc i investigador de nivell A a l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Des del febrer de 2008 és professor d’investigació a Ikerbasque (Fundació Basca per a la Ciència). Membre de l’equip d’investigació d’alt rendiment INNOLAB. S’ha ocupat de filosofia de la ciència i de la tecnologia, i des de l’any 2008 d’estudis d’innovació. Ha sigut vicepresident de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias i president de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. És membre de la International Academy of Philosophy of Science, vicepresident de Jakiunde (Acadèmia Basca de Ciències, Arts i Lletres) i membre del Comitè Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació. Ha dirigit 18 tesis doctorals i impartit cursos de màster en diferents països. Ha publicat vint obres monogràfiques i n’ha coeditat 23.  Els últims es titulen Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedició amb Javier Castro i Alfonso Unceta, Sant Sebastià: Sinnergiak, 2016) i El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..Javier Echeverría ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco e Investigador de nivel A en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde febrero de 2008 es Profesor de Investigación en Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia). Miembro del equipo de investigación de alto rendimiento INNOLAB. Se ha ocupado de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, y desde 2008 de Estudios de Innovación. Ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y Presidente de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Es miembro de la International Academy of Philosophy of Science, Vicepresidente de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras) y miembro del Comité Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha dirigido 18 tesis doctorales e impartido cursos de Master en diferentes países. Ha publicado veinte obras monográficas y coeditado 23.  Los últimos se titulan: Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedición con Javier Castro y Alfonso Unceta, San Sebastián: Sinnergiak, 2016) y El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..x....

View Event →
JO FREEMAN - ....Conferència..Conferencia..x...., “Waves of protest: social movements and feminism”
Jan
30
7:00 PM19:00

JO FREEMAN - ....Conferència..Conferencia..x...., “Waves of protest: social movements and feminism”

Jo-Freeman-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
.... (Onades de protesta: moviments socials i feminisme)..(Olas de protesta: movimientos sociales y feminismo)..x....

....Dimarts, 30 de gener..Martes, 30 de enero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....L’organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials i Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Col·labora: IUED i UPV (Escola d’ Arquitectura) ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials y Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Colabora: IUED y UPV (Escuela de Arquitectura). ..x....

 

Jo Freeman ....(26 d’agost de 1945)..(26 de agosto de 1945)..x.... 
....És una feminista estatunidenca, politòloga, escriptora i advocada. A partir dels seus anys d’estudiant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, en la dècada de 1960, va estar activament involucrada en el moviment pels drets civils. Primerament, en favor de les persones afroamericanes i després en favor de les dones. Fou una de les primeres organitzadores del moviment d’alliberament de les dones. És autora de diversos articles feministes clàssics i d’importants articles sobre moviments socials i partits polítics. També ha escrit extensament sobre les dones, especialment sobre legislació i les polítiques públiques de gènere i les dones en la política general. ..Es una feminista estadounidense, politóloga, escritora y abogada. A partir de sus años de estudiante en la Universidad de California en Berkeley en la década de 1960, ha estado activamente involucrada en el movimiento por los derechos civiles. Primero en favor de las personas afroamericanas y después en favor de las mujeres. Fue una de las primeras organizadoras del movimiento de liberación de las mujeres. Es autora de varios artículos feministas clásicos, así como importantes artículos sobre movimientos sociales y partidos políticos. También ha escrito extensamente sobre las mujeres, especialmente sobre legislación y las políticas públicas de género y las mujeres en la política general. ..x....

....La seua militància en pro dels drets civils a Califòrnia, Alabama i Mississippí, la portà a la presó alguna vegada i a ser objectiu dels esquadrons de la mort. Dugué a terme el seu activisme com a fotògrafa, periodista, escriptora i “agitadora professional”, en paraules seues. ..Su militancia en pro de los derechos civiles en California, Alabama y Mississippi, la llevo a la cárcel en alguna ocasión y a ser objetivo de los escuadrones de la muerte. Llevó a cabo su activismo como fotógrafa, periodista, escritora y “agitadora profesional”, en sus propias palabras. ..x....

....A partir de 1967, Jo Freeman comença a Chicago la seua militància feminista. Davant la dificultat de tractar els temes de la igualtat de gènere en els partits polítics, Jo Freeman comença a reunir-se setmanalment, a casa seua, amb un grup de dones. Al cap d’uns quants mesos va crear un butlletí per donar compte dels debats de grup i de la situació de les dones; el va anomenar Veu del moviment d’alliberament de les dones, amb el qual va donar nom al moviment feminista de l’època. ..A partir de 1967 Jo Freeman, en Chicago, empieza su militancia feminista. Ante la dificultad de tratar los temas de la igualdad de género en los partidos políticos, Jo Freeman comienza a reunirse semanalmente, en su casa, con un grupo de mujeres. Al cabo de unos meses, creó un boletín para dar cuenta de los debates de grupo y de la situación de las mujeres, le llamó Voz del movimiento de liberación de las mujeres con el que dio nombre al movimiento feminista de la época. ..x....

....L’any 1968, Freeman es va matricular en una escola de postgrau en ciències polítiques a la Universitat de Chicago i va investigar sobre la situació de las dones, els rols sexuals i altres temes relacionats. La major part dels articles acadèmics que va escriure es publicaren posteriorment en diverses revistes i en llibres de text universitaris. L’activitat acadèmica no va reduir el seu activisme polític, ara centrat en la situació de les dones a la universitat, per exemple, organitzant una seguda per l’acomiadament d’una professora molt coneguda i estimada. ..En el 1968, Freeman se matriculó en una escuela de posgrado en ciencias políticas en la Universidad de Chicago e investigó sobre la situación de las mujeres, los roles sexuales y otros temas relacionados. La mayoría de los artículos académicos que escribió se publicaron posteriormente en varias revistas y en libros de texto universitarios. La actividad académica no redujo su activismo político, ahora centrado en la situación de las mujeres en la Universidad, por ejemplo, organizando una sentada por el despido de una profesora muy conocida y estimada. ..x....

....No ha cessat de participar en els moviments socials, en particular en favor de les dones, del seu país, ni d’escriure sobre aquests. Com a activista i escriptora és un referent per al feminisme estatunidenc. És una prolífica escriptora de premsa, a més d’escriptora acadèmica. Algunes de les seues obres, com ara La tirania de la falta d’estructures o La feminista acadèmica estan traduïdes a diversos idiomes i són de lectura obligada per a qualsevol feminista o persona estudiosa del feminisme. ..No ha cesado de participar en los movimientos sociales, en particular en favor de las mujeres, de su país, ni de escribir sobre los mismos. Como activista y escrito es un referente para el feminismo estadounidense. Es una prolífica escritora de prensa, además de escritora académica. Algunas de sus obras como La tiranía de la falta de estructuras o La feminista académica están traducidas a varios idiomas y son de lectura obligada para cualquier feminista o persona estudiosa del feminismo. ..x....

....Jo Freeman té la major col·lecció coneguda de pins (més de 1.000) amb lemes feministes i de drets civils. ..Jo Freeman cuenta con la mayor colección (más de 1.000) conocida de pins con lemas feministas y de derechos civiles. ..x....

View Event →
ENZO TRAVERSO - ....Conferència..Conferencia..x...., “Un espectro ronda el pasado: Historizar las revoluciones del siglo XX”
Dec
15
12:00 PM12:00

ENZO TRAVERSO - ....Conferència..Conferencia..x...., “Un espectro ronda el pasado: Historizar las revoluciones del siglo XX”

ENZO-TRAVERSO.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Divendres, 15 de desembre..Viernes, 15 de diciembre..x.... de 2017
12:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....L’organitza:
Càtedra Alfons Cucó, Centre Internacional de Gandia i Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..Organiza:
Càtedra Alfons Cucó, Centre Internacional de Gandia y Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..x....

 

Enzo Traverso
....Enzo Traverso (Gavi, Itàlia, 1957) és Susan and Barton Winokur Professor a la Humanities de Cornell University (Ithaca, NY). Va aconseguir el doctorat a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París i va ensenyar ciències polítiques a França abans de traslladar-se als Estats Units. Entre els seus llibres, Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada (València, Alfons el Magnànim, 1999), A sangre y fuego. De la guerra civil europea (València, PUV, 2010), La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (Buenos Aires, FCE, 2012), El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador (València, PUV 2013). El seu últim libro, Melancolía de izquierda. Una tradición escondida, serà publicat per Galaxia Gutenberg el 2018. ..Enzo Traverso (Gavi, Italia, 1957) es Susan and Barton Winokur Professor in the Humanities de Cornell University (Ithaca, NY). Logró su doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris y enseñó las ciencias políticas en Francia antes de trasladarse a Estados Unidos. Entre sus libros, Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada (Valencia, Alfons el Magnanim, 1999), A sangre y fuego. De la guerra civil europea (Valencia, PUV, 2010), La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (Buenos Aires, FCE, 2012), El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador (Valencia, PUV 2013). Su último libro, Melancolía de izquierda. Una tradición escondida, será publicado por Galaxia Gutenberg en 2018. ..x....

View Event →
....Debat amb motiu de l'edició del llibre pòstum ..Debate con motivo de la edición del libro póstumo..x...."Celebración de París. Lugares y gentes" de José Vidal-Beneyto
Dec
14
7:00 PM19:00

....Debat amb motiu de l'edició del llibre pòstum ..Debate con motivo de la edición del libro póstumo..x...."Celebración de París. Lugares y gentes" de José Vidal-Beneyto

JOSE-VIDAL-BANEYTO.jpg
 

....Dijous, 14 de desembre..Jueves, 14 de diciembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedràtic de Sociologia de la Cultura.
Ricardo Pérez-Casado, historiador. Exalcalde de València.
Fernando Álvarez-Uria, catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid.
Cécile Rougier-Vidal, col·laboradora i viuda de José Vidal-Beneyto, editora del llibre.
Irene Liberia Vayá, doctora en Comunicació. Investigadora especialista en la figura de José Vidal-Beneyto.
..Intervienen:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología de la Cultura.
Ricardo Pérez-Casado, historiador. Exalcalde de Valencia.
Fernando Álvarez-Uria, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Cécile Rougier-Vidal, colaboradora  y viuda de José Vidal-Beneyto, editora del libro.
Irene Liberia Vayá, doctora en Comunicación. Investigadora especialista en la figura de José Vidal-Beneyto
..x....

libro J. Vidal-Beneyto.jpg

....José Vidal-Beneyto (Carcaixent, Valencia, 1927– París, França, 2010). ..José Vidal-Beneyto (Carcaixent, Valencia, 1927–Paris, Francia, 2010). ..x....
....Va ser professor, intel·lectual i home d'acció. Deixeble de Merleau-Ponty i de Adorno, lliurepensador fins al moll de l’os, va introduir la sociologia crítica a Espanya en temps del franquisme i va patir les inevitables circumstàncies de l’època. No serà nomenat catedràtic extraordinari de sociologia del coneixement de la Universitat Complutense de Madrid fins al 1982. Lliure de dependències partidistes i irreductible pensador per compte propi, va tenir un paper destacat en l'organització del «contuberni» de Munic (1962) i en la Junta Democràtica d'Espanya (1975), pels quals fet s’haurà d’exiliar a París dues vegades. És doctor honoris causa per la Universitat de València, on va començar  els estudis de dret i filosofia, que va completar després a Madrid, París, Cambridge i Heidelberg. Vidal-Beneyto va tenir dos compromisos públics al llarg de la seua vida: un amb Europa i l’altre amb la democràcia. Va exercir diferents càrrecs i funcions en l'àmbit europeu i internacional. Va ser soci fundador del diari El País, del qual va ser prolífic col·laborador. Les seues columnes van sostenir fins al final de la  seua via imprescindibles aportacions al debat públic, en particular entorn de l'altermundialització. ..Fue profesor, intelectual y hombre de acción. Discípulo de Merleau-Ponty de Adorno, libre pensador hasta la médula, introdujo la Sociología Crítica en España en tiempos del franquismo, sufriendo los inevitables avatares de aquellos años. No será nombrado catedrático extraordinario de Sociología del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid hasta 1982. Libre de dependencias partidistas e irreductible pensador por cuenta propia, tuvo un papel destacado en la organización del «contubernio» de Múnich (1962) y en la Junta Democrática de España (1975), que lo llevará a exilarse ambas veces a París. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia, donde empezó  los estudios de derecho y filosofía, completados luego en Madrid, París, Cambridge y Heidelberg. Vidal-Beneyto tuvo dos compromisos públicos a lo largo de su vida: uno con Europa y otro con la democracia. Desempeñará distintos cargos y funciones en el ámbito europeo e internacional. Fue socio fundador del diario El País del que fue prolífico colaborador. Sus columnas sostuvieron hasta el final de su  vida imprescindibles aportaciones al debate público, en particular en torno a la altermundialización. ..x....

....Sinopsi ..Sinopsis ..x....
....Celebración de París. Lugares y gentes és la celebració dels cafès, les places i els espais d'una fèrtil creativitat política i artística. José Vidal-Beneyto va adoptar des de molt jove la ciutat de París com a teatre intel·lectual, com a escenari de conspiracions polítiques, mapa d'inesgotables accions culturals i tramoia d'una imaginació il·lustrada. La perspectiva de l'autor és la dels homes de lletres, les veus dels quals ressonen en l'ordidura de la trama urbana parisenca. Una ciutat que a través dels seus cafès i de les seues places encoratja les aventures de la condició humana i els assoliments del filòsof que es fa a si mateix parlant i escoltant. Amb aquesta celebració de Vidal-Beneyto, el lector conclourà que, efectivament, “sempre ens quedarà París”.

L'última versió del manuscrit de Vidal-Beneyto porta data de gener de 2010 i Juan Goytisolo n’escriu el pròleg després dels atemptats de novembre de 2015.

El llibre ha sigut editat per la vídua de José Vidal-Beneyto, la sociòloga Cécile Rougier, que va ser també la seua col·laboradora durant quaranta anys. Els seus Apuntes estan destinats a contextualitzar i restituir la trajectòria que va portar l'autor a París pel Nadal de 1948 i de 1949 amb alguns dels seus companys de la Facultat de Dret en el context de la postguerra mundial i del naixement de les institucions europees, la seua arribada a la capital francesa a principis dels anys 50, i des de llavors el seu itinerari intel·lectual i les accions mampreses a i des de París fins al final de la seua vida. ..Celebración de París. Lugares y gentes es la celebración de los cafés, las plazas y los espacios de una fértil creatividad política y artística. José Vidal-Beneyto adoptó desde muy joven a la ciudad de París como teatro intelectual, como escenario de conspiraciones políticas, mapa de inagotables acciones culturales y tramoya de una imaginación ilustrada. La perspectiva del autor es la de los hombres de letras cuyas voces resuenan en la urdimbre del callejero parisino. Una ciudad que a través de sus cafés y de sus plazas alienta las aventuras de la condición humana y los logros del filósofo que se hace a sí mismo hablando y escuchando. Con esta celebración de Vidal-Beneyto, el lector concluirá que, efectivamente, “siempre nos quedará París”.

La última versión del manuscrito de Vidal-Beneyto lleva fecha de enero de 2010 y Juan Goytisolo escribe su prólogo tras los atentados de noviembre de 2015.

El libro ha sido editado por la viuda de José Vidal-Beneyto, la socióloga Cécile Rougier que fue también su colaboradora durante cuarenta años. Sus Apuntes están destinados a contextualizar y restituir la trayectoria que llevó el autor a París en Navidades de 1948 y de 1949 con algunos de sus compañeros de la Facultad de Derecho en el contexto de la post-guerra mundial y del nacimiento de las instituciones europeas, su llegada a la capital francesa a principios de los años 50, y desde entonces su itinerario intelectual y las acciones emprendidas en y desde París hasta el final de su vida. ..x....

View Event →
CARLOS J. MOYA ESPÍ - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "El libre albedrío. Un estudio filosófico"
Dec
12
7:00 PM19:00

CARLOS J. MOYA ESPÍ - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "El libre albedrío. Un estudio filosófico"

C.MOYA.ESPI.jpg

....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimarts, 12 de desembre..Martes, 12 de diciembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València
Rafael Tabarés, catedràtic de Psiquiatria,
Universitat de València
Sergi Rosell, professor de Filosofia,
Universitat de València
Pablo Rychter, professor de Filosofia
Universitat de València
Carlos Moya, catedràtic de Filosofia,
Universitat de València, i autor del llibre ..Intervienen:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València; Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría,
Universitat de València
Sergi Rosell, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Pablo Rychter, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Carlos Moya, catedrático de Filosofía,
Universitat de València, y autor del libro..x....

Llibre Carlos Moya.jpg

CARLOS J. MOYA (Alcoi, 1952)
....Catedràtic de filosofia a  la Universitat de València pel sistema d’habilitació nacional. Es va doctorar amb una tesi sobre el pensament de Wilhelm Dilthey, dirigida per Fernando Montero Moliner. Va obtenir diverses beques d’institucions com el Col·legi Major “Sant Joan de Ribera”, el Ministeri d’Educació i Ciència, la Fundación “Juan March” i la Generalitat Valenciana. Ha sigut president de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, membre de la junta directiva de l’European  Society for Analytic Philosophy i honorary research fellow als departaments de Filosofia de Birmingham (1986-1987) i Sheffield (2002-2003). Els seus interessos intel·lectuals abasten la filosofia de la ment i de l’acció, i en particular problemes com la relació entre ment i cos, el lliure albir i la responsabilitat moral. Ha sigut, i continua sent en l’actualitat, investigador principal de projectes d’investigació competitius. Ha ofert conferències per invitació en congressos celebrats en diferents països, com França, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Anglaterra, l’Argentina, l’Uruguai, Suècia, Colòmbia, el Brasil, Finlàndia, Suïssa o els Estats Units. Entre les seues publicacions hi ha els llibres The  Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (València, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon i Nova York, Routledge, 2006) i El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). És també autor de nombrosos capítols de llibres i articles en revistes filosòfiques nacionals i internacionals. ..Catedrático de Filosofía en la Universitat de València por el sistema de Habilitación Nacional. Se doctoró con una tesis sobre el pensamiento de Wilhelm Dilthey, dirigida por D. Fernando Montero Moliner. Obtuvo diversas becas de instituciones como el Colegio Mayor “San Juan de Ribera”, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación “Juan March” y la Generalitat Valenciana. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, miembro de la Junta directiva de la “European Society for Analytic Philosophy” y “Honorary Research Fellow” en los departamentos de Filosofía de Birmingham (1986-1987) y Sheffield (2002-2003). Sus intereses intelectuales abarcan la filosofía de la mente y de la acción, y en particular problemas como la relación mente-cuerpo, el libre albedrío y la responsabilidad moral. Ha sido, y sigue siendo en la actualidad, Investigador Principal de proyectos de investigación competitivos. Ha ofrecido conferencias por invitación en congresos celebrado en distintos países, como Francia, Alemania, Italia, México, Inglaterra, Argentina, Uruguay, Suecia, Colombia, Brasil, Finlandia, Suiza o Estados Unidos. Entre sus publicaciones se cuentan los libros The Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (Valencia, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon y Nueva York, Routledge, 2006) y El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). Es también autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas filosóficas nacionales e internacionales.
..x....

SINOPSIS
....El filòsof David Hume va considerar la qüestió de la llibertat i la necessitat com “la qüestió més controvertida de la metafísica, la ciència més controvertida”. A aquesta controvertida qüestió està dedicat aquest llibre. L’experiència de la tria entre cursos d’acció alternatius es troba a la base de la nostra creença en la llibertat de la voluntat o lliure albir. En aquesta experiència vivim el que finalment farem com una cosa que està ara oberta i depèn exclusivament de la nostra voluntat. Però aquesta experiència, i la creença corresponent, no proven l’existència real del lliure albir. Per tot el que en sabem, podria ser una ficció. La realitat del lliure albir ha hagut d’afrontar diversos desafiaments al llarg de la història del pensament, no solament occidental. La possible veritat del determinisme és un d’ells, però tampoc la seua falsedat resol la qüestió, ja que també l’indeterminisme ha sigut considerat incompatible amb el lliure albir. La seua possible incompatibilitat tant amb el determinisme com amb l’indeterminisme constitueix una amenaça global per al lliure albir. A més, alguns pensadors han argüit que la noció de lliure albir és incoherent, la qual cosa faria impossible la seua existència. Més recentment, diversos científics, en camps com la psicologia social i, sobretot, les neurociències, afirmen haver provat que el lliure albir no existeix i que creure-hi és una il·lusió. En aquest llibre recorrem i analitzem críticament aquests desafiaments i sostenim que, malgrat el seu interès, cap d’ells té èxit. Així mateix, junt amb aquesta defensa negativa del lliure albir, oferim també consideracions positives per a creure en la seua existència. La posició defensada en aquest estudi és el llibertarisme, segons el qual el lliure albir existeix i és incompatible amb el determinisme, però no amb l’indeterminisme. ..El filósofo David Hume consideró la cuestión de la libertad y la necesidad como “la más controvertida cuestión de la metafísica, la ciencia más controvertida”. A esta controvertida cuestión está dedicado este libro. La experiencia de la elección entre cursos de acción alternativos se halla en la base de nuestra creencia en la libertad de la voluntad o libre albedrío. En esa experiencia vivimos lo que finalmente haremos como algo que está ahora abierto y depende exclusivamente de nuestra voluntad. Pero esa experiencia, y la creencia correspondiente, no prueban la existencia real del libre albedrío. Por todo lo que sabemos, podría ser una ficción. La realidad del libre albedrío se ha enfrentado a diversos desafíos a lo largo de la historia del pensamiento, no solo occidental. La posible verdad del determinismo es uno de ellos, pero tampoco su falsedad zanja la cuestión, ya que también el indeterminismo ha sido considerado incompatible con el libre albedrío. Su posible incompatibilidad tanto con el determinismo como con el indeterminismo constituye una amenaza global para el libre albedrío. Además, algunos pensadores han argüido que la noción de libre albedrío es incoherente, lo que haría imposible su existencia. Más recientemente, diversos científicos, en campos como la psicología social y, sobre todo, las neurociencias, afirman haber probado que el libre albedrío no existe y que la creencia en él es una ilusión. En este libro recorremos y analizamos críticamente estos desafíos y sostenemos que, a pesar de su interés, ninguno de ellos tiene éxito. Asimismo, junto a esta defensa negativa del libre albedrío, ofrecemos también consideraciones positivas para creer en su existencia. La posición defendida a lo largo de este estudio es el libertarismo, según el cual el libre albedrío existe y es incompatible con el determinismo, pero no con el indeterminismo...x....

View Event →
ÁNGEL VIÑAS “Negrín y Cataluña”
Nov
16
7:00 PM19:00

ÁNGEL VIÑAS “Negrín y Cataluña”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 16 de novembre..Jueves, 16 de noviembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ángel Viñas
.... Catedràtic emèrit de la UCM. Exambaixador de la UE davant les Nacions Unides. Exdirector de relacions exteriors en la Comissió Europea. Exassessor executiu dels ministres d’afers exteriors  Fernando Morán i Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general d’ordenació  universitària. Exvicerector de la UIMP i de la UNED. Gran creu del mèrit civil, entre altres condecoracions espanyoles i estrangeres. Doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. Fill adoptiu de Las Palmas de Gran Canaria. La seua obra historiogràfica és molt extensa sobre la República, la guerra civil, el franquisme, la política exterior espanyola i la Unió Europea. ..Catedrático emérito de la UCM. Exembajador de la UE ante Naciones Unidas. Exdirector de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea. Exasesor ejecutivo de los ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general de Ordenación Universitaria. Exvicerrector de la UIMP y de la UNED. Gran Cruz del Mérito Civil entre otras condecoraciones españolas y extranjeras. Doctor Honoris causa por la Universidad de Alicante. Hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Su obra historiográfica es muy extensa sobre la República, la guerra civil, el franquismo, la política exterior española y la Unión Europea. ..x....

 

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Juan Negrín, una de les figures més controvertides de la història política espanyola del segle XX, va ser diputat socialista en la Segona República. El setembre del 1936 va ser nomenat ministre d’hisenda en el govern de Largo Caballero. Va haver d’afrontar les conseqüències de l’enfonsament administratiu i la dislocació econòmica produïts per la guerra. Entre aquestes hi ha el desbordament de les competències estatutàries de la Generalitat. Des dels Fets de Maig del 1937 va ser nomenat president del consell de ministres, bo i mantenint la cartera que, vistes les experiències obtingudes, va ampliar a economia. Preocupat per la làbil situació política a Catalunya, va traslladar la seu del govern de València a Barcelona. L’abril del 1938 va assumir directament la cartera de defensa nacional i va deixar la d’economia i hisenda. Patriota sense fissures, al llarg d’aquest últim període va ser molt conscient dels intents de la Generalitat de buscar una pau aïllada amb Franco. ..Juan Negrín, una de las figuras más controvertidas de la historia política española del siglo XX, fue diputado socialista en la segunda República. En septiembre de 1936 fue nombrado ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero. Tuvo que hacer frente a las consecuencias del hundimiento administrativo y de  la dislocación económica producida por la guerra. Entre ellas figuró el desbordamiento de las competencias estatutarias por parte de la Generalitat.  Tras los "hechos de mayo" de 1937 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, manteniendo la cartera que, vistas las experiencias obtenidas, amplió a Economía. Preocupado por la lábil situación política en Cataluña trasladó la sede del Gobierno de Valencia a Barcelona. En abril de 1938 asumió directamente la cartera de Defensa Nacional, dejando la de Economía y Hacienda. Patriota sin fisuras, a lo largo de este último período fue muy consciente de los intentos de la Generalitat de buscar una paz aislada con Franco. ..x....

View Event →
JOSÉ MARÍA MARTÍ FONT - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "La España de las ciudades"
Nov
14
7:00 PM19:00

JOSÉ MARÍA MARTÍ FONT - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "La España de las ciudades"

JM-Marti-Font.jpg

....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimarts, 14 de novembre..Martes, 14 de noviembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Presenta:
Julio Monreal
, director de Levante EMV

....Cicle Ciutat i Urbanisme.
Escola Europea de Pensament Lluís Vives - Claustre Obert ..Ciclo Ciudad y Urbanismo.
Escola Europea de Pensament Lluís Vives - Claustre Obert ..x....

Llibre J.M.Martí.jpg

....Josep Maria Martí Font (Mataró, 1950)..José María Martí Font (Mataró, 1950)..x....
....Va estudiar Dret i Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Entre 1973 i 1979 va participar en nombrosos projectes de premsa alternativa (Star, Vibracions, Sal Común) va treballar en ràdio (Ràdio 4) i va crear i va dirigir galeries d'art. ..Estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. Entre 1973 y 1979 participó en numerosos proyectos de prensa alternativa (Star, Vibraciones, Sal Común, DiscoExpres) trabajó en radio (Ràdio 4) y creó y dirigió galerías de arte. ..x....

....El 1979 es trasllada a Los Angeles (EUA) i treballa en projectes cinematogràfics amb Bigas Luna i José Luis Borau. Col·labora amb diverses publicacions, entre elles La Vanguardia i El País. ..En 1979 se traslada a Los Angeles (EE UU) y trabaja en proyectos cinematográficos con Bigas Luna y José Luis Borau. Colabora con diversas publicaciones, entre ellas La Vanguardia y El País. ..x....

....El 1984 torna a Espanya i s'incorpora a la redacció d'El País a Madrid, on ha estat cap d'Internacional, redactor en cap de Cultura i responsable d'Educació i Universitats. També amb El País, entre 1989 i 1994 va ser corresponsal a Alemanya, on va cobrir la caiguda del mur de Berlín, la reunificació alemanya, la fi de la guerra freda a Europa Central i de l'Est i el Tractat de Maastricht. Entre 2004 i 2009 va ser cap de l'oficina d'El País a Paris, on va seguir el referèndum de la Constitució Europea, la revolta de les banlieues i la campanya electoral que va portar a Nicolas Sarkozy a l'Elisi, entre altres esdeveniments. ..En 1984 regresa a España y se incorpora a la redacción de El País en Madrid, donde ha sido jefe de Internacional, redactor jefe de Cultura y responsable de Educación y Universidades. También con El País, entre 1989 y 1994 fue corresponsal en Alemania, donde cubrió la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, el fin de la guerra fría en Europa Central y del Este y el Tratado de Maastricht. Entre 2004 y 2009 fue jefe de la oficina de El País en Paris, donde siguió el referéndum de la Constitución Europea, la revuelta de las banlieues y la campaña electoral que llevó a Nicolas Sarkozy al Elíseo, entre otros acontecimientos. ..x....

....És autor de El día que acabó el siglo XX (Anagrama, 1999) sobre la caiguda del mur de Berlín i Después del Muro (Galàxia Gutenberg, 2014) i ha participat en diversos projectes col·lectius com Memòria de Catalunya (Taurus, 1997) i Désirs de France (Michelon, 2007). El 2015 va rebre el Premi de Periodisme Enrique Ferran que concedeix la Revista El Ciervo. ..Es autor de El día que acabó el siglo XX (Anagrama, 1999) sobre la caída del muro de Berlín y Después del Muro (Galaxia Gutenberg, 2014) y La España de las ciudades (ED Libros, 2017) y ha participado en varios proyectos colectivos como Memoria de Catalunya (Taurus, 1997) y Désirs de France (Michelon, 2007). En 2015 recibió el Premio de Periodismo Enrique Ferran que concede la Revista El Ciervo. ..x....

....Ha sigut professor del Màster de Periodisme Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és president de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC). Col·labora amb diverses publicacions com La Vanguardia, Ara o La Maleta de Portbou. ..Ha sido profesor del Master de Periodismo Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Actualmente es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya (APEC). Colabora con varias publicaciones como La Vanguardia, Ara o La Maleta de Portbou. ..x....

View Event →
GASPAR JAÉN I URBAN - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Formació d'una ciutat moderna de grandària mitjana: Elx (1740-1962)"
Nov
7
7:00 PM19:00

GASPAR JAÉN I URBAN - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Formació d'una ciutat moderna de grandària mitjana: Elx (1740-1962)"

0-0.jpg

....Presentació de llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimarts, 7 de novembre..Martes, 7 de noviembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

1Llibre Gaspar Jaén.jpg

....Amb la participació de:..Con la participación de:..x....
....Luis Alonso de Armiño, Taller d'Urbanisme - UPV; Pedro Ruiz Torres, catedràtic d'Història Contemporània i ex rector de la Universitat de València; Juan Mora Pastor, director del Secretariat d’Investigació de la Universitat d’Alacant;
Gaspar Jaén i Urban, autor del llibre i professor d’arquitectura de la Universitat d’Alacant ..Luis Alonso de Armiño, Taller de Urbanismo - UPV; Pedro Ruiz Torres, catedrático de Historia Contemporánea y ex rector de la Universitat de València; Juan Mora Pastor, director del Secretariado de Investigación de la Universitat d’Alacant; Gaspar Jaén i Urban, autor del libro y profesor de arquitectura de la Universitat d’Alacant..x....

Gaspar Jaén i Urban (....Elx..Elche..x.... 1952).
....Doctor arquitecte i escriptor. Es titulà a l'Escola d'Arquitectura de València el 1976. En aquesta mateixa escola es doctorà el 1990 amb la Tesi Doctoral «Formació de la moderna ciutat d'Elx: 1740-1962. Del pont i el Raval de Santa Teresa al Pla General d'Ordenació Urbana», un extens estudi que es troba en la base d’aquest llibre. La seua activitat comprèn l'exercici professional de l'arquitectura, la urbanística i l'ensenyament, com també l'escriptura (poesia, narrativa i assaig). Entre el 1980 i el 1991 ocupà el càrrec d'arquitecte municipal a l'Ajuntament d'Elx i, entre el 1987 i el 1994, féu d'assessor de l'alcalde d'aquesta ciutat en temes d'arquitectura i d'urbanisme. Des del 1989 fa de professor de dibuix d’arquitectura a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant, on va obtenir la càtedra d'escola universitària el 1993. Entre el 1996 i el 2000 hi coordinà els estudis d'arquitectura. Entre el 1987 i el 2006 fou membre de la Junta Local Gestora del Patronat de la Festa d'Elx i entre el 1989 i el 1998 en fou l'arquitecte encarregat de la tramoia. Del 1974 ençà ha publicat nombrosos assaigs sobre temes de la seua especialitat, gairebé sempre referits a l'àmbit de la comarca del Baix Vinalopó o del País Valencià: L'ordenació del territori del País Valencià (València 1976); Guia provisional d'arquitectura d'Elx (Alacant 1978); Qüestions territorials al País Valencià (Sagunt 1979); «L'arquitectura popular dels horts de palmeres d'Elx» (València 1980); «Poètica de la ciutat» (Barcelona 1982); «Diari d'Itàlia» i altres escrits (Alacant 1985-1986); el primer volum de Guia de l'Arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx (Alacant 1989), el segon [La Vila i el Raval d'Elx: arquitectura i urbanisme (Alacant 1999)], el tercer [De les Clarisses al Salvador: llevant i migdia de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme (Alacant 2012)] i el quart [Elx, barris del segles XVIII, XIX i XX: arquitectura i urbanisme (Alacant 2015)]; La Glorieta d'Elx (Elx 1991); Les palmeres del migjorn valencià (València 1994), D'aigua i obres hidràuliques a Elx (Alacant 1999) i El paisaje urbano de Nueva York en la obra escrita de Federico García Lorca (Alacant 2014). Ha dirigit l'obra col⋅lectiva Guía de arquitectura de la provincia de Alicante (Alacant 1999). Els seus dibuixos de arquitectura i de paisatge han estat publicats a Jardins, teixits, paisatges (Alacant 2013) i London’s rivers (Alacant 2015), com també a les revistes Mètode i La Rella. Té també escrits en publicacions periòdiques i aportacions a congressos nacionals i internacionals d'arquitectura, d'urbanisme i d'expressió gràfica. La seua obra poètica comprèn: Cadells de la fosca trencada (València 1976), Cambra de mapes (Barcelona 1982), La Festa (Palma 1982), Fragments (València 1991), Del temps present (Alzira 1998), Pòntiques (Alzira 2000), Territoris (Tarragona 2003), Estellesiana (Tarragona 2007), i Testament, sonets de l’hort de palmeres (Tarragona 2012). Alguns poemes han estat traduïts al castellà, a l’anglès, al francès, a l'italià i a l’holandès. Ha publicat la narració Àngels d'algeps al corredor de l'Orgue (València 1986) i, amb fotografies d'Andreu Castillejos, Llibre de la Festa d'Elx (Elx 1984, Alacant 2015). També la versió catalana del llibre de relats de Joan Calduch Un palau d'hivern (València 1988). ..Doctor arquitecto y escritor. Se tituló en la Escuela de Arquitectura de Valencia en 1976. En esta misma escuela se doctoró en 1990 con la Tesis Doctoral «Formació de la moderna ciutat d'Elx: 1740-1962. Del pont i el Raval de Santa Teresa al Pla General d'Ordenació Urbana», un extenso estudio que se encuentra en la base de este libro. Su actividad comprende el ejercicio profesional de la arquitectura, la urbanística y la enseñanza, así como la escritura (poesía, narrativa y ensayo). Entre 1980 y 1991 ocupó el cargo de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Elche y, entre 1987 y 1994, hizo de asesor del alcalde de esta ciudad en temas de arquitectura y de urbanismo. Desde 1989 es profesor de dibujo de arquitectura en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, donde obtuvo la cátedra de universidad a 1993. Entre 1996 y 2000 coordinó los estudios de arquitectura. Entre 1987 y 2006 fue miembro de la Junta Local Gestora del Patronato de la Fiesta de Elche y entre 1989 y 1998  fue el arquitecto encargado de la tramoya. De 1974 a esta parte ha publicado numerosos ensayos sobre temas de su especialidad, casi siempre referidos al ámbito de la comarca del Bajo Vinalopó o del País Valenciano: L'ordenació del territori del País Valencià (València 1976); Guia provisional d'arquitectura d'Elx (Alacant 1978); Qüestions territorials al País Valencià (Sagunt 1979); «L'arquitectura popular dels horts de palmeres d'Elx» (València 1980); «Poètica de la ciutat» (Barcelona 1982); «Diari d'Itàlia» i altres escrits (Alacant 1985-1986); el primer volumen de Guia de l'Arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx (Alacant 1989), el segundo [La Vila i el Raval d'Elx: arquitectura i urbanisme (Alacant 1999)], el tercero [De les Clarisses al Salvador: llevant i migdia de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme (Alacant 2012)] y el cuarto  [Elx, barris del segles XVIII, XIX i XX: arquitectura i urbanisme (Alacant 2015)]; La Glorieta d'Elx (Elx 1991); Les palmeres del migjorn valencià (València 1994), D'aigua i obres hidràuliques a Elx (Alacant 1999) y El paisaje urbano de Nueva York en la obra escrita de Federico García Lorca (Alacant 2014). Ha dirigido la obra colectiva Guía de arquitectura de la provincia de Alicante (Alicante 1999). Sus dibujos de arquitectura y de paisaje han sido publicados en Jardins, teixits, paisatges (Alacant 2013) i London’s rivers (Alacant 2015), así como en las revistas Mètode i La Rella. Tiene también escritos en publicaciones periódicas y aportaciones a congresos nacionales e internacionales de arquitectura, de urbanismo y de expresión gráfica. Su obra poética comprende: Cadells de la fosca trencada (València 1976), Cambra de mapes (Barcelona 1982), La Festa (Palma 1982), Fragments (València 1991), Del temps present (Alzira 1998), Pòntiques (Alzira 2000), Territoris (Tarragona 2003), Estellesiana (Tarragona 2007), y  Testament, sonets de l’hort de palmeres (Tarragona 2012)

Algunos poemas han sido traducidos al castellano, al inglés, al francés, al italiano y al holandés. Ha publicado la narración Àngels d'algeps al corredor de l'Orgue (València 1986) y, con fotografías de Andreu Castillejos, Llibre de la Festa d'Elx (Elx 1984, Alacant 2015). También la versión catalana del libro de relatos de Joan Calduch Un palau d'hivern (València 1988). ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....En aquest llibre s’estudia el procés de transformació de la ciutat d'Elx des de meitat del segle xviii fins a la dècada dels seixanta del segle xx; es tracta, com es pot veure, d'un arc temporal en el qual es concentren les modificacions de fonament que jalonen la configuració progressiva de la ciutat moderna europea i en el qual se centren actualment els esforços d'un bon nombre d'investigadors procedents de camps disciplinars diversos, tant en el nostre context cultural i geogràfic (el País Valencià) com també en d'altres àmbits més amplis. Dins d'aquesta coincidència general amb un important sector d'investigació, aquest llibre reuneix característiques que el fan particularment interessant. En primer lloc, l'encert en l'elecció del tema, on concorren el període històric i la ciutat on es du a terme l'estudi: un extens període històric en el qual naix la moderna societat en què vivim i en el qual la ciutat d'Elx i el camp circumdant s'han fos llargament segons un procés de mutacions físiques que han estat expressió de la història de la ciutat i, a través d'aquesta, del país sencer. Al llarg d'aquest període s'hi donen cita tots els grans postulats tècnics i ideològics (els "temes" de la transformació urbana dels segles xix i principi del xx) que s'entrecreuen amb els canvis reals que s'han operat en la forma urbana i amb els "episodis" que han donat una forma precisa a les formulacions ideològiques de la urbanització. De manera complementària, la transformació específica d'Elx permet establir una concreta periodització que ha donat llum tant sobre les modalitats que ha adoptat al País Valencià la transformació de ciutats de mitjana grandària (suport de la nostra xarxa de ciutats) com sobre la fortuna i la consistència de la tradició "tècnica" en matèria de projectar i controlar aquesta transformació. Una altra característica és l'enfocament decididament bolcat envers la individuació d'un punt de vista disciplinar específic, el qual, sense renunciar a fer ús de la historiografia convencional, troba en la naturalesa material del fabricat urbà la veritable clau interpretativa del procés: es tracta d'interpretar les mutacions a partir de la seua forma concreta, ço és, a partir de la seua vinculació amb una determinada pràctica (l'arquitectura, la construcció, la fabricació edilícia). ..En este libro se estudia el proceso de transformación de la ciudad de Elche desde mitad del siglo XVIII hasta la década de los sesenta del siglo XX; se trata, como se puede ver, de un arco temporal en el que se concentran las modificaciones de fundamento que jalonan la configuración progresiva de la ciudad moderna europea y en el que se centran actualmente los esfuerzos de un buen número de investigadores procedentes de campos disciplinares diversos, tanto en nuestro contexto cultural y geográfico (el País Valencià) así como en otros ámbitos más amplios. Dentro de esta coincidencia general con un importante sector de investigación, este libro reúne características que lo hacen particularmente interesante. En primer lugar, el acierto en la elección del tema, donde concurren el período histórico y la ciudad donde se lleva a cabo el estudio: un extenso período histórico en el que nace la moderna sociedad en que vivimos y en el que la ciudad de Elche y el campo circundante han fundido largamente según un proceso de mutaciones físicas que han sido expresión de la historia de la ciudad y, a través de esta, del país entero. A lo largo de este periodo se dan cita todos los grandes postulados técnicos e ideológicos (los "temas" de la transformación urbana de los siglos XIXy principios del XX) que se entrecruzan con los cambios reales que se han operado en la forma urbana y con los "episodios" que han dado una forma precisa a las formulaciones ideológicas de la urbanización. De manera complementaria, la transformación específica de Elche permite establecer una concreta periodización que ha dado luz tanto sobre las modalidades que ha adoptado en Valencia la transformación de ciudades de mediano tamaño (apoyo de nuestra red de ciudades) como sobre la fortuna y la consistencia de la tradición "técnica" en materia de proyectar y controlar esta transformación. Otra característica es el enfoque decididamente volcado hacia la individuación de un punto de vista disciplinar específico, el cual, sin renunciar a hacer uso de la historiografía convencional, encuentra en la naturaleza material del fabricado urbano la verdadera clave interpretativa del proceso: se trata de interpretar las mutaciones a partir de su forma concreta, es decir, a partir de su vinculación con una determinada práctica (la arquitectura, la construcción, la fabricación edilicia). ..x....

View Event →
MANUEL BAS CARBONELL - ....Presentació del llibre i debat..Presentación de libro y debate..x.... "Pasión por los libros: Memorias de un bibliófilo"
Oct
19
7:00 PM19:00

MANUEL BAS CARBONELL - ....Presentació del llibre i debat..Presentación de libro y debate..x.... "Pasión por los libros: Memorias de un bibliófilo"

MANUEL-BAS-CARBONELL-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Presentació de llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dijous, 19 d'octubre..Jueves, 19 de octubre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

9788491330769.jpg

....Amb la participació de:..Con la participación de:..x....
....Pedro Ruiz Torres, catedràtic d’Història Contemporània, Universitat de València; Nicolás Bas Martín, professor d’Història de la Ciència i Documentació, Universitat de València. ..Pedro Ruiz Torres, catedrático de Historia Contemporánea, Universitat de València; Nicolás Bas Martín, profesor de Historia de la Ciencia y Documentación. Universitat de València. ..x....

Manuel Bas Carbonell
....Escriptor i bibliòfil valencià, la seua dedicació a la cultura valenciana durant més de quaranta anys han conformat una de les biblioteques privades més importants de la Comunitat Valenciana radicada a Xàbia. Ha sigut vicepresident del Consell Valencià de Cultura i fundador de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. Posseeix l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, la Medalla de Honor
del Consell Valencià de Cultura, així com la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre altres distincions. ..Escritor y Bibliófilo valenciano, su dedicación a la cultura valenciana durante más de cuarenta años han conformado una de las bibliotecas privadas más importantes de la Comunidad Valenciana radicada en Jávea. Ha sido vicepresidente del Consell Valencià de Cultura y fundador de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. Posee la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, La Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura, así como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre otras distinciones ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Aquest llibre de memòries és un recorregut per alguns dels capítols més rellevants de la cultura valenciana des dels anys vuitanta fins al començament d’aquest segle, amb episodis tan notables com la declaració de la Llotja com a patrimoni mundial de la UNESCO. El seu compromís cultural l’ha portat a col·laborar activament en la premsa local difonent el llibre valencià i ha sigut autor d’una extensa nòmina de llibres i articles, entre els quals podem destacar Roque Chabás. El historiador de la “Renaixença” (1995), Viajeros valencianos (s. XV-XX) (2003) i El Quijote de Valencia (2006), entre altres. .. Este libro de memorias es un recorrido por algunos de los capítulos más relevantes de la cultura valenciana desde los años ochenta hasta comienzos del presente siglo, con episodios tan notables como la declaración de la Lonja como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su compromiso cultural le ha llevado a colaborar activamente en la prensa local difundiendo el libro valenciano y siendo autor de una extensa nómina de libros y artículos, entre los cuales cabe destacar Roque
Chabás. El historiador de la “Renaixença”
(1995), Viajeros valencianos (ss. XV-XX) (2003) y El Quijote de Valencia (2006), entre otros. ..x....

View Event →
CARMEN AGULLÓ DÍAZ "Mestres de mestres, 150 anys de formació de mestres valencianes"
Oct
5
7:00 PM19:00

CARMEN AGULLÓ DÍAZ "Mestres de mestres, 150 anys de formació de mestres valencianes"

Carmen_Agullo-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 5 d'octubre..Jueves, 5 de octubre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

Presenta:
....Adela Costa, mestra i professora de Magisteri. ..Adela Costa, maestra y profesora de Magisteri. ..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Carmen Agulló Díaz
....Mª del Carmen Agulló Díaz (Xinzo de Limia, 1957) és llicenciada en Psicologia i en Filosofia i CC de l’educació, i doctora en Pedagogia. Professora titular del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació a la Universitat de València exerceix la seua docència a les Facultats de Filosofia i CC Educació i de Magisteri, a València i Ontinyent. ..Mª del Carmen Aguijón Díaz (Xinzo de Limia, 1957) es licenciada en Psicología y en Filosofía y CC de la Educación, y doctora en Pedagogía. Profesora titular del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia, ejerce su docencia en las Facultades de Filosofía y CC Educación y de Magisterio, en Valencia y Onteniente. ..x....

....La seua tasca  investigadora es centra en recuperar la història de l’educació de les dones, la història de l’educació al País Valencià (IIª República i franquisme) i la recuperació del seu patrimoni historicoeducatiu. Entre les seues publicacions trobem Mestres valencianes republicanes; La depuración del magisterio valenciano i Una escuela rural republicana, amb el professor Juan Manuel Fernández Soria; La renovació pedagògica al País Valencià amb el professor Alejandro Mayordomo, i Antonia Maymon. Anarquista, maestra, naturista, amb Pilar Molina, També ha col·laborat en el documental Las maestras de la República, dirigit per Pilar Pérez Solano. ..Su labor investigadora se centra en recuperar la historia de la educación de las mujeres, la historia de la educación del País Valenciano (IIª República y franquismo) y la recuperación de su patrimonio historicoeducatiu. Entre sus publicaciones encontramos, Mestres valencianes republicanes; La depuración del magisterio valenciano y Una escuela rural republicana, con el profesor Juan Manuel Fernández Soriano; La renovación pedagógica del País Valenciano con el profesor Alejandro Mayordomo, y Antonia Maymon. Anarquista, maestra, naturista, con Pilar Molina, También ha colaborado en el documental Las maestras de la República, dirigido por Pilar Pérez Solano. ..x....

....Ha estat coordinadora de les vuit edicions de les Jornades d’Història de l’educació valenciana. En l’actualitat és vicepresidenta de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i ha estat guardonada amb el premi a la trajectòria individual d’Escola valenciana de 2016. ..Ha sido coordinadora de las ocho ediciones de las Jornadas de Historia de la Educación Valenciana. En la actualidad es vicepresidenta de la Sociedad de Historia de la Educación de los Países de Lengua Catalana, filial del Instituto de Estudios Catalanes, y ha sido galardonada con el premio a la trayectoria individual de Escuela valenciana de 2016. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....El 5 d’octubre de 1867 s’inaugurava l’Escuela Normal de Maestras de Valencia amb el suport de la Universitat, l’Ajuntament i la Diputació provincial. ..El 5 de octubre de 1867 se inauguraba la Escuela Normal de Maestras de Valencia con el apoyo de la Universidad, el Ayuntamiento y la Diputación provincial. ..x....

....Al llarg de 150 anys, aquesta institució pública, seglar i, en el seu origen, de caràcter específicament femení, ha format les mestres que han educat a les dones en les escoles valencianes. Convertida avui en Facultat de Magisteri, és pertinent recordar les seues professores, valorar les seues aportacions pedagògiques, i analitzar la seua incidència en la societat com la institució educadora del conjunt de les dones valencianes. ..A lo largo de 150 años, esta institución pública, seglar y, en su origen, de carácter específicamente femenino, ha formado las maestras que han educado a las mujeres en las escuelas valencianas. Convertida hoy en Facultad de Magisterio, es pertinente recordar sus profesoras, valorar sus aportaciones pedagógicas, y analizar su incidencia en la sociedad como la institución educadora del conjunto de las mujeres valencianas. ..x....

View Event →
JORDI PALAFOX - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Cuatro vientos en contra. El porvenir económico de España"
Oct
4
7:00 PM19:00

JORDI PALAFOX - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Cuatro vientos en contra. El porvenir económico de España"

0-0.jpg

....Presentació de llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimecres, 4 d'octubre..Miércoles, 4 de octubre..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Captura de pantalla 2017-09-08 a las 12.11.41.png

....Amb la participació de:..Con la participación de:..x....
....Antonio Ariño, vicerector de cultura i Igualtat de la Universitat de València; Matilde Mas, catedràtica d’Anàlisi Econòmica, Universitat de València i directora de projectes internacionals de l’IVIE; Jordi Palafox, catedràtic jubilat d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de València i autor de llibre; Carlos Sebastián, catedràtic d’Economia. ..Antonio Ariño, Vicerrector de cultura i Igualtat de la Universitat de València; Matilde Mas, Catedrática de Análisis Económico, Universitat de València y Directora de proyectos internacionales del IVIE; Jordi Palafox, Catedrático jubilado de Historia e Instituciones Económicas, Universitat de València y autor de libro; Carlos Sebastián, Catedrático de Economía. ..x....

Jordi Palafox Gamir
(Valencia 1952). Doctor en Economía. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia hasta su jubilación anticipada en agosto 2014. Fue Visiting Scholar en el Departamento de Economía de U.C. Berkeley en los cursos académicos 1986/1987 y 1992/1993, de las Universidad de Roskilde y Copenhague en Dinamarca (durante 1982/83) y profesor Visitante del EHESS de Paris (Curso 2006/2007). Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económcias (Ivie) desde 1990 hasta 1998 y miembro del Consejo de Redacción de Revista de Historia Económica. Fue miembro del Consejo de Administración de Bancaja, desde 1998 hasta presentar la dimisión en febrero de 2006. Es autor de varios libros sobre la historia económica de España durante el siglo XX, el más difundido de los cuales es España 1808-1996: el desafío de la modernidad escrito con Juan Pablo Fusi. Ha publicado recientemente Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Pasado & Presente, 2017. Ha impartido cursos y conferencias en universidades españolas y extranjeras (Carlos III, Pompeu Fabra, U.C. Berkeley, Tufts-Harvard, U.C.La Jolla,...) y publicado numerosos artículos de investigación sobre historia de la economía en revistas especializadas. Igualmente, durante su permanencia en el IVIE, publicó diversas monografías sobre el stock de capital humano en España y la Comunidad Valenciana. Premio Joan Fuster de Ensayo en 1975, fue Coordinador general de los actos Valencia, capital de la República, 1985/1986, primer director de la sede en Valencia de la U.I.M.P. y miembro del consejo de redacción de la revista Debats hasta 1996.

 

 

View Event →
ADOLFO PLASENCIA - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Is the Universe a Hologram? And other questions. Scientists Answer the Most Provocative Questions"
Sep
27
7:30 PM19:30

ADOLFO PLASENCIA - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "Is the Universe a Hologram? And other questions. Scientists Answer the Most Provocative Questions"

0-0.jpg

....Presentació de llibre i debat..Presentación de libro y debate..x....

....Dimecres, 27 de setembre..Miércoles, 27 de septiembre..x.... de 2017
19:30-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Portada en Alta resolucion para Ana Bonmati.jpg

....Presentació del llibreJavier Echeverría, catedrátic de Filosofia i Lògica, Universidad del País Vasco. ..Presentación del libro: Javier Echeverría, Catedrático de Filosofía y Lógica, Universidad del País Vasco. ..x....

....Amb la participació deJosé Bernabéu, catedràtic de Fisica Teòrica, Universitat de València; José María Yturralde, catedràtic de Pintura, Universitat Politècnica de València; Adolfo Plasencia, autor del llibre. ..Con la participación de: José Bernabéu, catedrático de Física Teórica, Universitat de València; Jose María Yturralde, catedrático de Pintura, Universitat Politècnica de València; Adolfo Plasencia, autor de libro. ..x....

Adolfo Plasencia
....Blogger, periodista de ciència i tecnologia. Actualment escriu una columna setmanal i articles de fons sobre temes d'innovació, ciència i tecnologia en el Suplement “Innovadors” del diari El Mundo. Ha col·laborat amb articles sobre ciència, tecnologia i opinió en mitjans de comunicació com a Innovadores El Mundo, CLAVES de la Razón Práctica, El País, IBL News. Nueva York, Diario Levante-EMV. ..Blogger, periodista de ciencia y tecnología. Actualmente escribe una columna semanal y artículos de fondo sobre temas de innovación, ciencia y tecnología en el Suplemento “Innovadores” del diario El Mundo. Ha colaborado con artículos sobre ciencia, tecnología y opinión en medios de comunicación como Innovadores El Mundo,CLAVES de la Razón Práctica, El País, IBL News. Nueva York, Diario Levante-EMV. ..x....

....Aquest llibre publicat per MIT Press, reuneix una serie converses amb 33 participants de primer nivell científic i humanístic com són Hal Abelson, Ricardo Baeza-Yates, John Perry Barlow, Javier Benedicto, José Bernabeu, Michail Bletsas, Jose M. Carmena, David Casacuberta, Yung Ho Chang, Ignacio Cirac, Gianluigi Colalucci, Avelino Corma, Bernardo Cuenca Grau, Javier Echeverria Ezponda, José Hernández-Orallo, Hiroshi Ishii, Pablo Jarillo-Herrero, Henry Jenkins, Anne Margulies, Mario J. Molina, Tim O’Reilly, John Ochsendorf, Paul Osterman, Alvaro Pascual-Leone, Rosalind W. Picard, Howard Rheingold, Alejandro W. Rodriguez-Wong, Israel Ruiz, Sara Seager, Richard Stallman, Antonio Torralba, Bebo White, Jose María Yturralde. ..Este libro publicado por MIT Press, reúne una serie conversaciones con 33 participantes de primer nivel científico y humanístico como son Hal Abelson, Ricardo Baeza-Yates, John Perry Barlow, Javier Benedicto, José Bernabeu, Michail Bletsas, Jose M. Carmena, David Casacuberta, Yung Ho Chang, Ignacio Cirac, Gianluigi Colalucci, Avelino Corma, Bernardo Cuenca Grau, Javier Echeverria Ezponda, José Hernández-Orallo, Hiroshi Ishii, Pablo Jarillo-Herrero, Henry Jenkins, Anne Margulies, Mario J. Molina, Tim O’Reilly, John Ochsendorf, Paul Osterman, Alvaro Pascual-Leone, Rosalind W. Picard, Howard Rheingold, Alejandro W. Rodriguez-Wong, Israel Ruiz, Sara Seager, Richard Stallman, Antonio Torralba, Bebo White, Jose María Yturralde. ..x....

....Més informació..Más información..x....
mitpress.mit.edu/books/universe-hologram

View Event →
DIEGO LÓPEZ GARRIDO - ....Presentació del llibre..Presentación del libro..x.... "Paraísos fiscales. 20 propuestas para acabar con la gran evasión"
Sep
14
7:30 PM19:30

DIEGO LÓPEZ GARRIDO - ....Presentació del llibre..Presentación del libro..x.... "Paraísos fiscales. 20 propuestas para acabar con la gran evasión"

0-0.jpg

....Presentació de llibre..Presentación de libro..x....

....Dijous, 14 de setembre..Jueves, 14 de septiembre..x.... de 2017
19:30-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada oberta. Aforament limitat..Entrada Abierta. Aforo limitado..x....

Diego López Garrido
....Catedràtic de Dret Constitucional en la Universidad de Castilla la Mancha i Secretari d'Estat per a la Unió Europea entre 2008 i 2011.... Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla la Mancha i Secretario de Estado para la Unión Europea entre 2008 i 2011

View Event →
ANA RUBIO - ....Seminari “El valor de la utopia per al canvi social”..Seminario “El valor de la utopía para el cambio social”..x....
May
26
11:00 AM11:00

ANA RUBIO - ....Seminari “El valor de la utopia per al canvi social”..Seminario “El valor de la utopía para el cambio social”..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Divendres, 26 de maig..Viernes, 26 de mayo..x.... de 2017
11:00-13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Matrícula gratuïta. Aforament limitat..Matrícula gratuita. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona..Organiza: Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives y Unidad de Igualdad, con la colaboración del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Violencia de Género y el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. ..x....

 

Ana Rubio Castro
....Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de Granada. Exconsellera del Consell Escolar de l'Estat, col·laboradora de la Comissió d'Igualtat del Consell General del Poder judicial, presidenta de la Societat Espanyola de Filosofia Jurídica i Política i directora de la Càtedra Francisco Suárez de la Universitat de Granada. Investigadora principal del grup de recerca SEJ 135. Forma part del consell de redacció de diferents revistes nacionals i estrangeres. ..Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ex-consejera del Consejo Escolar del Estado, colaboradora de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder judicial, Presidenta de la Sociedad española de Filosofía jurídica y política y Directora de la Cátedra Francisco Suarez de la Universidad de Granada. Investigadora principal del grupo de investigación SEJ 135. Forma parte del consejo de redacción de diferentes revistas nacionales y extranjeras. ..x....

....És autora d'un centenar de publicacions, entre les quals cal destacar en els últims anys: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008), Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010), La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española (2014 i 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja (2016). ..Autora de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar en los últimos años: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008). Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010). La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española, (2014 y 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género, (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo, (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja, (2016). ..x....

....Per la riquesa i l’actualitat dels seus debats mereix un esment especial el llibre Las innovaciones en la medición de la desigualdad (2013), on analitza el passat i el present dels drets humans de les dones, la democràcia paritària i els desafiaments a què ens enfronta el constitucionalisme actual. En aquest moment participa en un projecte de recerca R+D multidisciplinari i interuniversitari, en el qual s'analitzen les bases constituents de la cultura jurídica espanyola, del segle XVIII al XX. ..Por la riqueza y actualidad de sus debates merece una mención especial, el libro: Las innovaciones en la medición de la desigualdad, 2013. En él se analiza el pasado y el presente de los derechos humanos de las mujeres, la democracia paritaria y los desafíos a los que nos enfrenta el constitucionalismo actual. Participa en este momento en un proyecto de investigación I+D multidisciplinar e interuniversitario, en el que se analizan las bases constituyentes de la cultura jurídica española, desde el siglo XVIII al XX. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Els reptes a què s'enfronta avui la teoria crítica són deguts a la falta de realitat o de legitimitat dels principis que van sustentar i van desenvolupar el constitucionalisme modern i l'estat-nació, així com a l'abandó per part del capital dels compromisos contrets amb les classes treballadores per garantir unes condicions materials mínimes de vida. ..Los retos a los que se enfrenta hoy la teoría crítica son debidos a la falta de realidad o de legitimidad de los principios que sustentaron y desarrollaron al constitucionalismo moderno y el estado- nación, así como al abandono por parte del capital de los compromisos contraídos con las clases trabajadoras para garantizar unas condiciones materiales mínimas de vida. ..x....

....Així, debats que es consideraven superats a nivell teòric tornen a presentar-se com a desafiaments per a la ciència jurídica i política. Ens referim a: quin model de representació i de participació política exigeix la democràcia paritària, quins canvis en les categories personals bàsiques a nivell jurídic (individu-subjecte de dret, ciutadà/ciutadana) cal realitzar per integrar la igualtat efectiva de dones i homes, com eradicar la violència de gènere, quines polítiques públiques cal desenvolupar per convertir els drets econòmics i socials en aliats de la igualtat i la dignitat de les persones, quin model productiu i financer garanteix la subsistència i el desenvolupament de les poblacions enfront del neoliberalisme globalitzat i, finalment, quin model d'estat (estat fort) i de constitucionalisme ofereix una resposta més adequada a tots aquests problemes. ..Así, debates que se consideraban superados a nivel teórico vuelven a presentarse como desafíos para la ciencia jurídica y política, nos referimos a: qué modelo de representación y de participación política exige la democracia paritaria, qué cambios en las categorías personales básicas a nivel jurídico (individuo-sujeto de derecho, ciudadan@) es preciso realizar para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres), cómo erradicar la violencia de género, qué políticas públicas hay que desarrollar para convertir a los derechos económicos y sociales en aliados de la igualdad y la dignidad de las personas, qué modelo productivo y financiero garantizaría la subsistencia y desarrollo de las poblaciones frente al neoliberalismo globalizado y, por último, qué modelo de Estado (estado fuerte) y de constitucionalismo ofrecerían una respuesta más adecuada a todos esos problemas. ..x....

 
View Event →
ANA RUBIO CASTRO - "Fent real el principi d'igualtat. Interpretació jurídica amb perspectiva de gènere"
May
25
6:30 PM18:30

ANA RUBIO CASTRO - "Fent real el principi d'igualtat. Interpretació jurídica amb perspectiva de gènere"

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 25 de maig..Jueves, 25 de mayo..x.... de 2017
18:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada oberta. Aforament limitat..Entrada abierta. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona..Organiza: Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives y Unidad de Igualdad, con la colaboración del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Violencia de Género y el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. ..x....

Ana Rubio Castro
....Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de Granada. Exconsellera del Consell Escolar de l'Estat, col·laboradora de la Comissió d'Igualtat del Consell General del Poder judicial, presidenta de la Societat Espanyola de Filosofia Jurídica i Política i directora de la Càtedra Francisco Suárez de la Universitat de Granada. Investigadora principal del grup de recerca SEJ 135. Forma part del consell de redacció de diferents revistes nacionals i estrangeres. ..Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ex-consejera del Consejo Escolar del Estado, colaboradora de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder judicial, Presidenta de la Sociedad española de Filosofía jurídica y política y Directora de la Cátedra Francisco Suarez de la Universidad de Granada. Investigadora principal del grupo de investigación SEJ 135. Forma parte del consejo de redacción de diferentes revistas nacionales y extranjeras. ..x....

....És autora d'un centenar de publicacions, entre les quals cal destacar en els últims anys: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008), Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010), La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española (2014 i 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja (2016). ..Autora de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar en los últimos años: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008). Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010). La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española, (2014 y 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género, (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo, (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja, (2016). ..x....

....Per la riquesa i l’actualitat dels seus debats mereix un esment especial el llibre Las innovaciones en la medición de la desigualdad (2013), on analitza el passat i el present dels drets humans de les dones, la democràcia paritària i els desafiaments a què ens enfronta el constitucionalisme actual. En aquest moment participa en un projecte de recerca R+D multidisciplinari i interuniversitari, en el qual s'analitzen les bases constituents de la cultura jurídica espanyola, del segle XVIII al XX. ..Por la riqueza y actualidad de sus debates merece una mención especial, el libro: Las innovaciones en la medición de la desigualdad, 2013. En él se analiza el pasado y el presente de los derechos humanos de las mujeres, la democracia paritaria y los desafíos a los que nos enfrenta el constitucionalismo actual. Participa en este momento en un proyecto de investigación I+D multidisciplinar e interuniversitario, en el que se analizan las bases constituyentes de la cultura jurídica española, desde el siglo XVIII al XX. ..x....

 
View Event →
ANTONIO VERDEJO GARCÍA ....“Cervell i addicció al menjar”..“Cerebro y Adicción a la Comida”..x....
May
18
7:00 PM19:00

ANTONIO VERDEJO GARCÍA ....“Cervell i addicció al menjar”..“Cerebro y Adicción a la Comida”..x....

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 18 de maig..Jueves, 18 de mayo..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Antonio Verdejo García
....Doctor en Psicologia per la Universitat de Granada (2006) i màster en Aspectes Psicològics i Biomèdics de la Salut i la Malaltia (2002). Actualment és professor titular del “Monash Institute of Cognitive and Clinical Neurosciences” (Monash University, Melbourne, Austràlia) i investigador adjunt del Centre de Tractament de les Addiccions “Turning Point” (Melbourne, Austràlia). La seua recerca se centra en els mecanismes cognitius i cerebrals de l’addicció i l’obesitat. Antonio ha publicat més de 180 articles científics, que inclouen publicacions en PNAS, Biological Psychiatry o Addiction. ..Doctor en Psicología por la Universidad de Granada (2006) y Máster en Aspectos Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad (2002). Actualmente es Profesor Titular del “Monash Institute of Cognitive and Clinical Neurosciences” (Monash University, Melbourne, Australia) e Investigador Adjunto del Centro de Tratamiento de las Adicciones “Turning Point” (Melbourne, Australia). Su investigación se centra en los mecanismos cognitivos y cerebrales de la adicción y la obesidad. Antonio ha publicado más de 180 artículos científicos incluyendo publicaciones en PNAS, Biological Psychiatry o Addiction. ..x....

Sinopsi
....Som addictes al sucre i al greix? L'abundància d'aliments altament calòrics i atractius i l'increment de les taxes d'obesitat han popularitzat el concepte d’“addicció al menjar”. En aquesta conferència presentaré els nostres estudis d'imatge cerebral durant decisions entre aliments altament calòrics i poc saludables i opcions menys calòriques i més saludables. Aquestes recerques mostren com el cervell reacciona a aquests dilemes i com el pes corporal i la gana modulen l'activitat cerebral que prediu les nostres decisions menys saludables. Aquests resultats han de servir per estimular el debat sobre si el cervell pot fer-nos “addictes al menjar” i per reflexionar sobre les implicacions ètiques i socials associades a l'ús d'aquest concepte. ..¿Somos adictos al azúcar y la grasa? La abundancia de alimentos altamente calóricos y atractivos y el incremento de las tasas de obesidad han popularizado el concepto de “adicción a la comida”. En esta conferencia presentaré nuestros estudios de imagen cerebral durante decisiones entre alimentos altamente calóricos y poco saludables y opciones menos calóricas y más saludables. Estas investigaciones muestran cómo el cerebro reacciona a estos dilemas y cómo el peso corporal y el hambre modulan la actividad cerebral que predice nuestras decisiones menos saludables. Estos resultados servirán para estimular el debate sobre si el cerebro puede hacernos “adictos a la comida” y para reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales asociadas al uso de este concepto. ..x....

 
View Event →
JAVIER TOLENTINO - Seminari "Disculpen que els parle de la ràdio. Cap a un llenguatge periodístic de la nova ràdio"
Apr
28
12:00 PM12:00

JAVIER TOLENTINO - Seminari "Disculpen que els parle de la ràdio. Cap a un llenguatge periodístic de la nova ràdio"

....Seminari..Seminario..x....

....Divendres, 28 de abril..Viernes, 28 de abril..x.... de 2017
12:00 - 14:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Matrícula gratuïta. Aforament limitat..Matrícula gratuita. Aforo limitado..x....

Javier Tolentino
....Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, Javier Tolentino és crític de cinema i responsable del programa de Radio 3 de RNE, ‘El séptimo vicio’. És un dels crítics de cinema més famosos d'Espanya i el seu programa ha rebut múltiples premis des de la seua creació el 1999 (guardonat amb el Premi de la Crítica l'any 2000, premiat pel Festival de Cinema de Sant Sebastià i durant aquests primers mesos de 2017 acaba de guanyar el Premi Puente de Toledo que concedeix l'Ajuntament de Madrid a la millor tasca periodística cinematogràfica i el 30 de març li serà lliurat el Premi Ángel Fernández Santos, que concedeix anualment la Mostra de Cinema d'Amèrica Llatina de Catalunya). Al llarg de la seua carrera ha creat altres programes especialitzats en informació cinematogràfica com ‘De cine’ en Radio 1, ‘El otro cine es posible’ en Radio 5 i i ‘El árbol de las palabras’ en Radio Exterior de España. Membre durant molts anys de l'equip cultural ‘El ojo crítico’ de Radio 1, és també col·laborador de nombroses publicacions especialitzades. Té diversos llibres publicats, l’últim dels quals és El cine que me importa, publicat per Editorial Larousse, i al mes d'abril eixirà al carrer el treball Disculpen que les hable de la radio, coeditat per Canibaal (València) i Ediciones Ocho y Medio (Madrid). És professor del màster de RNE des de la seua creació i imparteix tallers i seminaris a les universitats de Xile, de Guanajuato a Mèxic i de Valladolid al campus María Zambrano. ..Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Javier Tolentino es crítico de cine y responsable del programa de Radio 3, RNE, ‘El séptimo vicio’. Es uno de los críticos de cine más afamados de España y su programa ha recibido múltiples premios desde su creación en 1999 (galardonado con el Premio de la Crítica en el año 2000, premiado por el Festival de Cine de San Sebastián y durante estos primeros meses de 2017 acaba de ganar el Premio Puente de Toledo que concede el Ayuntamiento de Madrid a la mejor labor periodística cinematográfica y el 30 de marzo le será entregado el Premio Ángel Fernández Santos, que concede anualmente la Muestra de Cine de América Latina de Catalunya. A lo largo de su carrera, ha creado otros programas especializados en información cinematográfica como De Cine en Radio 1, El otro cine es posible en Radio 5 y El árbol de las palabras en Radio Exterior de España. Miembro durante muchos años del equipo cultural ‘El ojo crítico’ de Radio 1 y colaborador de numerosas publicaciones especializadas. Tiene varios libros publicados, siendo los últimos ‘El cine que me importa’, publicado por Editorial Larousse y en el próximo mes de abril saldrá a la calle su último trabajo titulado ‘Disculpen que les hable de la radio’, co-editado por Canibaal (Valencia) y Ediciones Ocho y Medio (Madrid). Es profesor del Master de RNE desde su creación e imparte talleres y seminarios en la Universidad de Chile, Universidad de Guanajuato en México, Universidad de Valladolid en el Campus María Zambrano. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....És un seminari està pensat per treballar un llenguatge diferent d'una ràdio que ja no és exclusiva de l'ona mitjana ni tampoc de la freqüència modulada. ..Es un seminario planteado para trabajar sobre un lenguaje diferente de una radio que ya no es exclusiva de la Onda Media ni tampoco de la Frecuencia Modulada. ..x....

....La ràdio en aquests moments és un mitjà de comunicació que habita en territoris diferents: ..La radio en estos momentos es un medio de comunicación que habita en territorios diferentes: ..x....

 • ....Territori 1: El nou periodisme, una activitat professional que no ha de ser ostatge de salaris, negocis i comerç. ..Territorio 1: El Nuevo Periodismo, una actividad profesional que no debe ser rehén de salarios, negocios y comercio. ..x....
 • ....Territori 2: La ràdio pot escoltar-se en qualsevol part del món, sense costos afegits. La ràdio s'ha globalitzat, pot aspirar a ser un vehicle de comunicació per a qualsevol part del món on es compartisca l'idioma: Amèrica Llatina, l'Europa nòmada, bandida, estudiantil i cosmopolita o l’Àfrica (tot el gran Magrib i, per descomptat, Guinea Equatorial). La ràdio pot ser municipal i local, però pot aspirar que se senta molt més enllà del farmacèutic de la cantonada. ..Territorio 2: La radio puede escucharse en cualquier parte del mundo, sin costes añadidos. La radio se ha globalizado, puede aspirar a ser un vehículo de comunicación para cualquier parte del mundo donde se comparta el idioma: América Latina, La Europa nómada, bandida, estudiantil y cosmopolita o África (todo el gran Magreg y, por supuesto, Guinea Ecuatorial). La radio puede ser municipal y local pero puede aspirar mucho más allá que a que le oiga el farmacéutico de la esquina. ..x....
 • ....Territori 3: El llenguatge de la ràdio aspira a la bellesa, a la creació, a ser un mitjà expressiu com ho és la música, el cinema, el teatre o la pintura. Utilitzant el seu propi llenguatge, autors com Beltrod Bretch, Andrei Tarkovski, Orson Welles i Ingmar Bergam l’han portada a la màxima expressió. En teatres de tot el món, s’assisteix a les audicions de teatre radiofònic en directe amb una renovada passió, gràcies a les noves tecnologies. Cadena SER i RNE, a través de Radio 3, escenifiquen en espais com el CDN (Centre Dramàtic Nacional) bellíssimes obres on el so, la música i la paraula es conjuguen per a la construcció d'una ràdio sonora d'avui. ..Territorio 3: El lenguaje de la radio aspira a la belleza, a la creación, a ser un medio expresivo como lo es la música, el cine, el teatro o la pintura. Utilizando su propio lenguaje, autores como Beltrod Bretch, Andrei Tarkovski, Orson Welles e Ingmar Bergam lo han llevado a la máxima expresión. En teatros de todo el mundo, se asiste a las audiciones de teatro radiofónico en directo con una renovada pasión, gracias a las nuevas tecnologías. Cadena SER y RNE a través de Radio 3 escenifican en espacios como el CDN (Centro Dramático Nacional) bellísimas obras donde el sonido, la música y la palabra se conjugan para la construcción de una radio sonora de hoy. ..x....

....En aquest seminari, s'analitzaran amb els alumnes aquests tres territoris de la ràdio, que s’explicaran i, per descomptat, es practicaran. ..En este seminario, se abarcará con los alumnos estos tres territorios de la radio, explicando y, por supuesto, practicando, en los tres espacios. ..x....

 
View Event →
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA ....“Algunes idees rebudes en educació”..“Algunas ideas recibidas en educación”..x....
Apr
27
7:00 PM19:00

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA ....“Algunes idees rebudes en educació”..“Algunas ideas recibidas en educación”..x....

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 27 de abril..Jueves, 27 de abril..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Alfredo Pérez Rubalcaba
....Professor i doctor de Química Orgànica de la Universitat Complutense de Madrid. Arran de la victòria de Felipe González en les eleccions de 1982, assumeix diferents responsabilitats en l'àmbit de l'educació, la ciència i la tecnologia, i participa en l'elaboració de les grans lleis que conformen el sistema educatiu de la democràcia. El 1992 és nomenat ministre d'Educació i més tard assumeix la cartera de Presidència i el càrrec de portaveu del Govern. Després del triomf de José Luis Rodríguez Zapatero en les eleccions de 2004 esdevé portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, fins que el 2006 entra al Govern i assumeix el departament d'Interior. Des de l’octubre de 2010 compagina aquest càrrec amb la Vicepresidència Primera del Govern, fins que deixa l’executiu al juliol de 2011 per encapçalar la candidatura del Partit Socialista a les eleccions generals de novembre d'aquell any. Al febrer de 2012, el Congrés del PSOE l’elegeix secretari general, càrrec que abandona al juliol de 2014 i es dedica de nou a la docència. ..Profesor y Doctor de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid. A raíz de la victoria de Felipe González en las elecciones de 1982, asume distintas responsabilidades en el ámbito de Educación, Ciencia y Tecnología, y participa en la elaboración de las grandes leyes que conforman el sistema educativo de la democracia. En 1992 es nombrado ministro de Educación y más tarde asume la cartera de Presidencia y la Portavocía del Gobierno. Tras el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004 pasa a ser el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, hasta que en 2006 entra en el Gobierno asumiendo el departamento de Interior. Desde octubre de 2010 compagina este cargo con la Vicepresidencia Primera del Gobierno, hasta que deja el Gobierno en julio de 2011, para encabezar la candidatura del Partido Socialista en las Elecciones Generales de noviembre de ese año. En febrero de 2012, el Congreso del PSOE lo elige secretario general, cargo que abandona en julio de 2014, para dedicarse de nuevo a la docencia. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....L'obra més coneguda de Flaubert és, sens dubte, Madame Bovary. I entre les menys conegudes hi ha el Dictionnaire des idées reçues, on estén acta d'una sèrie de tòpics, de llocs comuns, que la rutina, la mandra intel·lectual i en no pocs casos la falta de coratge, havia instal·lat en l'imaginari col·lectiu de la societat francesa de mitjan segle XIX. ..La Obra más conocida de Flaubert es, sin duda, Madame Bovary. Y entre las menos conocidas está el Diccionario de ideas recibidas, donde levanta acta de una serie de tópicos, de lugares comunes, que la rutina, la pereza intelectual y no pocos casos la falta de coraje, había instalado en el imaginario colectivo de la sociedad francesa de mediados del siglo XIX. ..x....

....Les meues intencions en aquesta conferència s'assemblen, modestament, a les de Flaubert. Em propose estendre acta d'alguns tòpics, alguns llocs comuns, alguns prejudicis… algunes idees rebudes sobre el nostre sistema educatiu que sobreviuen en les nostres converses, i fins i tot en els missatges polítics, amb una salut i un vigor realment preocupants. ..Mis intenciones en esta conferencia se parecen, modestamente, a las de Flaubert. Me propongo levantar acta de algunos tópicos, algunos lugares comunes, algunos prejuicios…algunas ideas recibidas sobre nuestro sistema educativo que, sobreviven en nuestras conversaciones, e incluso en los mensajes políticos, con una salud y un vigor realmente preocupantes. ..x....

....Saben menys els nostres alumnes del que sabíem nosaltres? Tenim un mal sistema educatiu? Hi ha tantes lleis educatives com ministres d'Educació hi ha hagut en la nostra democràcia? Per a què mantenir la selectivitat si l'aprova tothom? Hi ha alguna alternativa educativa a la universitat? Sobren universitats a Espanya? ..¿Saben menos nuestros alumnos de lo que sabíamos nosotros? ¿Tenemos un mal sistema educativo? ¿Existen tantas leyes educativas como Ministros de Educación ha habido en nuestra democracia? ¿Para qué mantener la selectividad si la aprueba todo el mundo? ¿Existe alguna alternativa educativa a la Universidad? ¿Sobran Universidades en España? ..x....

....Aquestes i algunes preguntes més reben respostes rotundes, sense matisos, que configuren, al meu entendre, una imatge distorsionada de l'educació espanyola. Si sempre és preocupant que els tòpics s'imposen als raonaments, quan comença la discussió d'un gran pacte educatiu, fer-ne un diagnòstic equivocat pot tenir efectes desastrosos. I, com ha succeït recentment en la nostra història, podem acabar reformant el que no calia reformar i deixar intactes algunes de les coses que funcionen malament. ..Estas y algunas preguntas más reciben contestaciones rotundas, sin matices, que configuran, a mi entender, una imagen distorsionada de la educación española. Si siempre es preocupante que los tópicos se impongan a los razonamientos cuando se comienza la discusión de un gran pacto educativo, hacer un diagnóstico equivocado puede tener efectos desastrosos. Y, como ha sucedido recientemente en nuestra historia, podemos acabar reformando lo que no había que reformar y dejar intactas algunas de las cosas que funcionan mal. ..x....

 
View Event →
SANTIAGO POSTEGUILLO - ....Seminari: “Com escriure i com publicar una novel·la històrica“..Seminario: “Cómo escribir y cómo publicar una novela histórica“..x....
Mar
30
11:00 AM11:00

SANTIAGO POSTEGUILLO - ....Seminari: “Com escriure i com publicar una novel·la històrica“..Seminario: “Cómo escribir y cómo publicar una novela histórica“..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 30 de març..Jueves, 30 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Santiago Posteguillo
....Filòleg, lingüista, doctor europeu per la Universitat de València, és en l’actualitat professor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, on ha exercit com a director de la seu en aquesta universitat del Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades de la Comunitat Valenciana durant alguns anys. En l’actualitat imparteix classes de Llengua i Literatura Angleses. En 2014, Santiago Posteguillo, entre d’altres reconeixements, va rebre el Premi Barcino de Novel·la Històrica de l’Ajuntament de Barcelona i fou nomenat Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Aquest mateix any es publicà també La sangre de los libros, una imaginativa obra de relats sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana designà Santiago Posteguillo “Escriptor de l’Any 2015”. ..Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de Lengua y Literatura Inglesa. En 2014, Santiago Posteguillo, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Barcino de Novela Histórica del Ayuntamiento de Barcelona y fue nombrado Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Ese mismo año se publicó también La sangre de los libros, una imaginativa obra de relatos sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana nombró a Santiago Posteguillo “Escritor del Año 2015”. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Com s’escriu una novel·la històrica? Amb quatre elements: arquitectura narrativa, superant la síndrome del Capitán Trueno, aprovant el test de Bechdel-Wallace i amb un petit gran viatge. Amb altres paraules: molta literatura i molta història per a crear un univers d’entreteniment i aprenentatge. ..¿Cómo se construye una novela histórica? Con cuatro elementos: arquitectura narrativa, superando el síndrome del Capitán Trueno, aprobando el test de Bechdel-Wallace y con un pequeño gran viaje, en otras palabras: mucha literatura y mucha historia para crear un universo de entretenimiento y aprendizaje. ..x....

 

....Lectures i relats recomanats per al seminari: ..Lecturas i relatos recomendados para el seminario: ..x....

....La novel·la “Los asesinos del emperador” o qualsevol altra de la trilogia de Trajano o de la trilogia de Escipión. ..La novela “Los asesinos del emperador” o cualquier otra de la trilogía de Trajano o de la trilogía de Escipión. ..x....

....“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” i “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” y “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..x....

 
View Event →
ISABEL CLARA SIMÓ ...."Què és el feminisme?”.."¿Qué es el feminismo?”..x....
Mar
29
7:00 PM19:00

ISABEL CLARA SIMÓ ...."Què és el feminisme?”.."¿Qué es el feminismo?”..x....

 • Centre Cultural La Nau - Aula Magna (map)
 • Google Calendar ICS

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 29 de març..Miércoles, 29 de marzo..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Aula de Lectura i Escriptura..Organiza: Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives y Aula de Lectura y Escritura (castellano)..x....

 

Isabel Clara Simó
(Alcoi, 1943), ....escriptora..escritora..x....

....Recentment se li ha atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels premis més prestigiosos del nostre àmbit cultural i que serveix de reconeixement a la seua extensa trajectòria en la producció literària i la seua tasca intel·lectual. ..Recientemente se le ha otorgado el Premio de Honor de las Letras Catalanas, uno de los premios más prestigiosos de nuestro ámbito cultural y que sirve de reconocimiento a su extensa trayectoria en la producción literaria y su tarea intelectual. ..x....

....Ha publicat entre moltes obres Júlia, Històries perverses, La innocent, Raquel o El meu germà Pol, que va que va guanyar el premi de Novel·la dels Premis Ciutat d'Alzira. ..Ha publicado entre muchas obras “Julia”, “Historias perversas”, “La inocente”, “Raquel” o “Mi hermano Polo”, que ganó el premio de Novela de los Premios Ciudad de Alcira. ..x....

View Event →
VALENTIN VILLAVERDE & JOÃO ZILHAO -....Seminari: “L’origen de l’expressió simbòlica“..Seminario: “El origen de la expresión simbólica“..x....
Mar
23
11:00 AM11:00

VALENTIN VILLAVERDE & JOÃO ZILHAO -....Seminari: “L’origen de l’expressió simbòlica“..Seminario: “El origen de la expresión simbólica“..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 23 de març..Jueves, 23 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Valentín Villaverde
....Valentín Villaverde Bonilla és catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos àmbits de la prehistòria antiga: el paleolític mitjà, el paleolític superior i l’art prehistòric. Director d’excavacions arqueològiques als jaciments de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, l’Abrigo de la Quebrada de Xelva, la Cueva Antón de Mula, i dels treballs de calc i documentació als abrics amb pintures i gravats de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tírig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millars), el Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestrat), Cova Remígia (Ares del Maestrat), l’Abric de la Sarga (Alcoi), l’Abric de Centelles (Albocàsser) i Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de diverses monografies i de més d’un centenar d’articles relacionats amb aquestes temàtiques. Col·labora habitualment amb el Servei de Recerca Prehistòrica de la Diputació Provincial de València i ha participat en l’exposició dels materials de la Sala de Paleolític. Ha estat comissari de diverses exposicions relacionades amb el seu àmbit de recerca. Hi destaca la realitzada a la Universitat de València l’any 2001, titulada “De neandertales a cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas”. Membre de la Comissió Científica del Centre Nacional d’Estudi de l’Evolució Humana (CENIEH) i de diverses comissions científiques internacionals, així com dels comitès científics de diverses revistes especialitzades en l’arqueologia prehistòrica. En l’actualitat dirigeix el màster en Arqueologia i els estudis de doctorat en Prehistòria i Arqueologia del Mediterrani de la Universitat de València. ..Valentín Villaverde Bonilla es catedrático de Prehistoria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos ámbitos de la Prehistoria antigua: el Paleolítico medio, el Paleolítico superior y el Arte prehistórico. Director de excavaciones arqueológicas en los yacimientos de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, el Abrigo de la Quebrada de Chelva, la Cueva Antón de Mula, y de los trabajos de calco y documentación en los Abrigos con pinturas y grabados de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tirig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millares), el Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova Remigia (Ares del Maestre), el Abric de la Sarga (Alcoi), el Abric de Centelles (Albocàsser) y Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de varias monografías y más de centenar de artículos relacionados con estas temáticas. Colabora habitualmente con el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia y ha participado en la exposición de los materiales de la Sala de Paleolítico. Ha sido comisario de diversas exposiciones relacionadas con su ámbito de investigación, destacando la realizada en la Universitat de Valencia el año 2001, titulada de Neandertales a Cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas. Miembro de la Comisión científica del Centro nacional de estudio de la evolución humana (CENIEH) y de varias comisiones científicas internacionales, así como de los comités científicos de varias revistas especializadas en la arqueología prehistórica. En la actualidad dirige el Máster en Arqueología y los Estudios de Doctorado en Prehistoria y Arqueología del Mediterráneo de la Universitat de Valencia. ..x....

....Coautor de llibres com ara Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos, i El poblament prehistòric, entre molts altres. ..Coautor de libros como “Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos”, y “El problament prehistòric”, entre otros muchos. ..x....

 

Joâo Zilhao
....Joâo Zilhao és catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2011, anteriorment va ser professor d’Arqueologia paleolítica a la Universitat de Bristol 2005-2010, i a la Universitat de Lisboa. ..Joâo Zilhao es catedrático de la Universidad de Barcelona desde 2011, anteriormente fue profesor de Arqueología Paleolítica en la Universidad de Bristol 2005-2010, y en la Universidad de Lisboa. ..x....

....Va ser nomenat pel govern portuguès per gestionar el Parc Arqueològic de la Vall de Côa, coordinar les recerques dutes a terme per establir la cronologia de l’art rupestre paleolític de la vall Côa i preparar el seu postulat per a la categoria de Patrimoni Mundial al desembre de 1998. ..Fue nombrado por el Gobierno portugués para gestionar el Parque Arqueológico del Valle de Côa, coordinar las Investigaciones llevadas a cabo para establecer la cronología del arte rupestre paleolítico del valle Côa y preparar su postulado para la categoría de Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. ..x....

....Entre maig de 1997 i maig de 2002 va crear i va dirigir l’Instituto Português d’Arqueologia (IPA), un departament del Ministeri de Cultura que s’encarrega de la supervisió de l’activitat arqueològica al país. ..Entre mayo de 1997 y mayo de 2002, Creó y dirigió el Instituto Português de Arqueología (IPA), un departamento del Ministerio de Cultura que se encarga de la supervisión de la actividad arqueológica en el país. ..x....

....El 1998 va dirigir l’excavació paleolítica de Lagar Velho (Portugal) i, el 2004-2005 va formar part de l’equip d’investigació arqueològica a Peştera cu Oase (Romania), on es van trobar restes dels éssers humans més antics d’Europa. Organitzador de la conferència per a la reunió anual 2000 de l’Associació Europea d’Arqueòlegs, celebrada a Lisboa. El 2003 li va ser concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universitat de Colònia) en reconeixement a "els assoliments obtinguts en l’ensenyament”. I l’any 2005 va rebre el Premi Europa de la Societat Prehistòrica de Londres, en reconeixement a la seua "contribució significativa i duradora a l’estudi de la prehistòria europea". ..En 1998, dirigió la excavación paleolítica de Lagar Velho (Portugal) y, en 2004-2005, formó parte del equipo de investigación arqueológica en Peştera cu Oase (Rumania), donde se hallaron restos de los seres humanos más antiguos de Europa. Organizador de la conferencia para la reunión anual 2000 de la Asociación Europea de Arqueólogos, celebrada en Lisboa. En 2003, le fue concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universidad de Colonia) en reconocimiento a "los logros obtenidos en la enseñanza. Y en 2005, recibió el Premio Europa de la Sociedad Prehistórica de Londres, en reconocimiento a su "Contribución significativa y duradera al estudio de la prehistoria europea". ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....En els últims decennis l’aparició del comportament modern, la seua definició i les seues implicacions en termes evolutius i culturals han suscitat un debat intens. Fonamentalment hi ha dues posicions teòriques sobre aquest tema, la que defensa que el simbolisme està lligat a un canvi cognitiu fonamental en el procés evolutiu humà i considera la seua aparició recent i vinculada exclusivament a l’aparició dels humans anatòmicament moderns, i la que defensa que el procés no es vincula només a aquests últims, sinó que sorgeix en diferents àmbits geogràfics i es registra tant en els humans moderns com en els neandertals. ..En los últimos decenios la aparición del comportamiento moderno, su definición y sus implicaciones en términos evolutivos y culturales han suscitado un intenso debate. Fundamentalmente existen dos posiciones teóricas al respecto, la que defiende que el simbolismo está ligado a un cambio cognitivo fundamental en el proceso evolutivo humano y consideran su aparición reciente y vinculada exclusivamente a la aparición de los Humanos anatómicamente modernos; y la que defiende que el proceso no se vincula sólo a estos últimos, sino que surge en distintos ámbitos geográficos y se registra tanto en los Humanos modernos como en los Neandertales. ..x....

....El seminari es planteja abordar els diferents enfocaments mitjançant l’avaluació dels diversos models i l’anàlisi crítica de l’evidència arqueològica disponible. Aspectes centrals del debat, enfocat des d’una perspectiva evolutiva, seran la significació simbòlica dels diferents materials arqueològics i les seues implicacions respecte a l’organització social, l’adaptació econòmica i el llenguatge dels seus creadors. ..El seminario se plantea abordar los distintos enfoques mediante la evaluación de los distintos modelos y el análisis crítico de la evidencia arqueológica disponible. Aspectos centrales del debate, enfocado desde una perspectiva evolutiva, serán la significación simbólica de los distintos materiales arqueológicos y sus implicaciones con respecto a la organización social, la adaptación económica y el lenguaje de sus creadores. ..x....

 
View Event →
JOÃO ZILHAO ....“La revolució del paleolític superior… o més prompte la del paleolític mitjà?" .. “¿La revolución del Paleolítico Superior… o más bien la del Paleolítico Medio?"..x....
Mar
22
7:00 PM19:00

JOÃO ZILHAO ....“La revolució del paleolític superior… o més prompte la del paleolític mitjà?" .. “¿La revolución del Paleolítico Superior… o más bien la del Paleolítico Medio?"..x....

JOAO-ZILHAO-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 22 de març..Miércoles, 22 de marzo..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Joâo Zilhao
....Joâo Zilhao és catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2011, anteriorment va ser professor d’Arqueologia paleolítica a la Universitat de Bristol 2005-2010, i a la Universitat de Lisboa. ..Joâo Zilhao es catedrático de la Universidad de Barcelona desde 2011, anteriormente fue profesor de Arqueología Paleolítica en la Universidad de Bristol 2005-2010, y en la Universidad de Lisboa. ..x....

....Va ser nomenat pel govern portuguès per gestionar el Parc Arqueològic de la Vall de Côa, coordinar les recerques dutes a terme per establir la cronologia de l’art rupestre paleolític de la vall Côa i preparar el seu postulat per a la categoria de Patrimoni Mundial al desembre de 1998. ..Fue nombrado por el Gobierno portugués para gestionar el Parque Arqueológico del Valle de Côa, coordinar las Investigaciones llevadas a cabo para establecer la cronología del arte rupestre paleolítico del valle Côa y preparar su postulado para la categoría de Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. ..x....

....Entre maig de 1997 i maig de 2002 va crear i va dirigir l’Instituto Português d’Arqueologia (IPA), un departament del Ministeri de Cultura que s’encarrega de la supervisió de l’activitat arqueològica al país. ..Entre mayo de 1997 y mayo de 2002, Creó y dirigió el Instituto Português de Arqueología (IPA), un departamento del Ministerio de Cultura que se encarga de la supervisión de la actividad arqueológica en el país. ..x....

....El 1998 va dirigir l’excavació paleolítica de Lagar Velho (Portugal) i, el 2004-2005 va formar part de l’equip d’investigació arqueològica a Peştera cu Oase (Romania), on es van trobar restes dels éssers humans més antics d’Europa. Organitzador de la conferència per a la reunió anual 2000 de l’Associació Europea d’Arqueòlegs, celebrada a Lisboa. El 2003 li va ser concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universitat de Colònia) en reconeixement a "els assoliments obtinguts en l’ensenyament”. I l’any 2005 va rebre el Premi Europa de la Societat Prehistòrica de Londres, en reconeixement a la seua "contribució significativa i duradora a l’estudi de la prehistòria europea". ..En 1998, dirigió la excavación paleolítica de Lagar Velho (Portugal) y, en 2004-2005, formó parte del equipo de investigación arqueológica en Peştera cu Oase (Rumania), donde se hallaron restos de los seres humanos más antiguos de Europa. Organizador de la conferencia para la reunión anual 2000 de la Asociación Europea de Arqueólogos, celebrada en Lisboa. En 2003, le fue concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universidad de Colonia) en reconocimiento a "los logros obtenidos en la enseñanza. Y en 2005, recibió el Premio Europa de la Sociedad Prehistórica de Londres, en reconocimiento a su "Contribución significativa y duradera al estudio de la prehistoria europea". ..x....

....Sinopsi..Sinpsis..x....
....Donar sepultura als morts és un tipus de comportament humà que no té precedent o paral·lel conegut en els nostres parents primats més pròxims. Apareix per primera vegada en el registre arqueològic fa uns 100.000 anys i ho fa en un context molt interessant: els enterraments es fan als mateixos llocs d’habitació i la seua aparició coincideix amb altres formes de simbolisme com són la pintura corporal i els objectes d’adorn. Aquest context suggereix fortament que som davant de manifestacions d’un mateix fenomen: l’emergència d’una territorialitat formalitzada, és a dir, de l’etnicitat. Els morts s’utilitzen per ritualitzar la relació d’un grup amb un lloc de residència determinat — "Ací jauen els nostres ancestres, això és nostre" —mentre l’ornamentació del cos identifica les persones com a éssers socials — "Aquest és el meu estatus, pertanc a aquesta gent." En lloc de reflectir el salt cognitiu de qualitat que alguns han proposat — l’emergència de la "religiositat" o del llenguatge i de la capacitat per pensar de forma simbòlica —, aquests processos semblen assenyalar que, en realitat, l’anomenada "Revolució del paleolític superior" va començar al paleolític mitjà, i més o menys al mateix temps a Àfrica que a Europa, és a dir, tant entre els humans "moderns" com entre els neandertals. ..Dar sepultura a los muertos es un tipo de comportamiento humano que no tiene precedente o paralelo conocido en nuestros parientes primates más cercanos. Aparece por primera vez en el registro arqueológico hace unos 100.000 años y lo hace en un contexto muy interesante: los enterramientos se hacen en los mismos lugares de habitación y su aparición coincide con otras formas de simbolismo como son la pintura corporal y los objetos de adorno. Este contexto sugiere fuertemente que estamos ante de manifestaciones de un mismo fenómeno: la emergencia de una territorialidad formalizada, es decir, de la etnicidad. Los muertos se utilizan para ritualizar la relación de un grupo con un lugar de residencia determinado — "aquí yacen nuestros ancestros, esto es nuestro" —mientras la ornamentación del cuerpo identifica a las personas como seres sociales — "este es mi estatus, pertenezco a esta gente." En lugar de reflejar el salto cognitivo de cualidad que algunos han propuesto — la emergencia de la "religiosidad" o del lenguaje y de la capacidad para pensar de forma simbólica — estos procesos parecen estar señalando que, en realidad, la llamada "Revolución del Paleolítico Superior" comenzó en el Paleolítico Medio, y más o menos al mismo tiempo en África que en Europa, es decir, tanto entre los humanos "modernos" como entre los Neandertales. ..x....

 
View Event →
ANTONIO ARIÑO & JOAN ROMERO - ....Seminari: "Investigar les desigualtats"..Seminario: "Investigar las desigualdades"..Seminari: "Investigar les desigualtats"....
Mar
2
5:30 PM17:30

ANTONIO ARIÑO & JOAN ROMERO - ....Seminari: "Investigar les desigualtats"..Seminario: "Investigar las desigualdades"..Seminari: "Investigar les desigualtats"....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 2 de març..Jueves, 2 de marzo..Dijous, 2 de març.... de 2017
17:30-19:30 ....hores..horas..hores....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..Entrada lliure. Aforament limitat....

Antonio Ariño
....Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ..Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Sociología por la Universitat de València. Su investigación se centra en el ámbito de la Sociología de la Cultura, Políticas de Bienestar y Teoría Sociológica. ..Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ....

....Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ..Recibió el Premio Nacional de Investigación con "La ciudad ritual" (Anthropos). Actualmente es Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València y director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Autor de libros como "La Ciudad ritual", "Sociología de la Cultura" y "Prácticas culturales en España", entre otros. ..Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ....

Joan Romero
....Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ..Catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Es profesor de la Universidad en los grados de Ciencias Políticas y de la Administración, Periodismo, Historia y Geografía y del Máster de Cooperación al Desarrollo del IIDL.Su actividad docente e investigadora se ha centrado en el campo de la Geografía Política, Políticas Públicas, Estructura del Estado y nuevas formas de Gobierno territorial en España y Europa. ..Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ....

....També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ..También ha sido Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana (1983), Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1985 y 1987 y Consejero de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana entre 1993 y 1995. ..També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ....

 

Sinopsi
....Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ..Antonio Ariño y Joan Romero, con motivo del libro que presentaron el pasado mes de octubre “La secesión de los ricos” (Galaxia Gutenberg), analizarán en este seminario las desigualdades sociales y sus consecuencias no solamente a nivel global, sino también europeo y español. Unas desigualdades que no son ninguna casualidad sino que son fruto de una estrategia deliberada mantenida desde décadas, por los "superricos" y sus exclusivos intereses, que han dado lugar a un fenómeno estructural y sistémico que recurre el mundo como un fantasma. Aunque los autores reconocen que la concentración de la riqueza ha existido siempre, la singularidad actual reside en la acumulación de estas ingentes sumas de riqueza que se ha producido en sociedades democráticas, no en las del Antiguo Régimen. ..Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ....

 
View Event →
JOAN FRANCESC MIRA ...."Sobre Dante i Llull" Cicle Ramon Llull.."Sobre Dante y Llull" Ciclo Ramón Llull..x....
Feb
7
7:00 PM19:00

JOAN FRANCESC MIRA ...."Sobre Dante i Llull" Cicle Ramon Llull.."Sobre Dante y Llull" Ciclo Ramón Llull..x....

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 7 de febrer de 2017..Martes, 7 de febrero de 2017..x....
19:00-21:00
Aula Magna. La Nau
Carrer de la Universitat, 2, 46003 València

....Entrada lliure. Capacitat de la sala limitada ..Entrada libre. Capacidad de la sala limitada..x....

....
El professor, escriptor i acadèmic Joan Francesc Mira (València, 1939), recentment guardonat amb la Medalla de la Universitat de València, participarà el pròxim dimarts, 7 de febrer de 2017, en l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives, amb una conferència titulada ‘Sobre Dante i Llull’, coincidint amb el cicle dedicat al teòleg, filòsof i literat mallorquí Ramon Llull. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna del Centre Cultural de La Nau, a las 19 hores.

Mira se centrarà en “les coincidències i paral·lelismes entre Dante Alighieri i Ramon Llull”, que com afirma ell mateix “poden resultar sorprenents, però són perfectament reals: La mateixa època de grans canvis socials, el mateix origen urbà, una mateixa cosmovisió, la vida entesa com a camí o itinerari, i sobretot, en un cas i en l’altre, la creació genial d’una llengua literària que seria la base de tota una literatura".

L’actual membre de l’AVL és llicenciat en Filosofia per la Universitat Lateranense de Roma, i doctor per la de València. Ha treballat amb Claude Lévi-Strauss a París, i com a col·laborador del Collège de France i del Consell Internacional de Ciències Socials, Centre de Viena. Ha estat Visiting Fellow a la Universitat de Princeton, catedràtic d’institut i professor de grec a les Universitats de València i Jaume I. Va ser fundador i director de l’Institut Valencià de Sociologia i Antropologia Social i del Museu d’Etnologia de València, i és membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials, i president d’Acció Cultural del País Valencià.

També és autor de més de quaranta llibres, que van de les ciències socials i l’assaig fins a la narrativa, la divulgació, i la traducció de textos clàssics fonamentals com el ‘Nou Testament’, la ‘Divina Comèdia’ o ‘L’Odissea’. Entre les seues novel·les hi ha ‘Els treballs perduts’ (1989), ‘Borja Papa’ (1996), ‘Purgatori’ (2003), i ‘El professor d’història’ (2008) i entre els assaigs ‘Crítica de la nació pura’ (1984), ‘Cultures, llengües, nacions’ (1990), ‘Hèrcules i l’antropòleg’ (1994), ‘Sobre ídols i tribus’ (1999) i ‘En un món fet de nacions’ (2008), a més de diversos reculls d’articles i més de mig centenar de publicacions acadèmiques.

Igualment, entre altres premis i distincions, ha rebut la Lletra d’Or, la Creu de Sant Jordi, el Premio Nacional de Traducción, diversos Premis Nacionals de la Crítica, i la Medalla d’Or de la Ciutat de Florència. És Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2004 i des del passat 1 de desembre Medalla d’Honor de la Universitat de València.
..El profesor, escritor y académico Joan Francesc Mira (Valencia, 1939), recientemente galardonado con la Medalla de la Universitat de València, participará el próximo lunes, día 19 de diciembre, en la Escola Europea de Pensament Lluís Vives, con una conferencia titulada ‘Sobre Dante y Llull’, coincidiendo con el ciclo dedicado al teólogo, filósofo y literato mallorquín Ramón Llull. El acto se celebrará en el Aula Magna del Centre Cultural de La Nau, a las 19 horas.

Mira se centrará en “las coincidencias y paralelismos entre Dante Alighieri y Ramón Llull”, que como afirma él mismo “pueden resultar sorprendentes, pero son perfectamente reales: La misma época de grandes cambios sociales, el mismo origen urbano, una misma cosmovisión, la vida entendida como camino o itinerario, y sobre todo, en un caso y en el otro, la creación genial de una lengua literaria que sería la base de toda una literatura”.

El actual miembro de la AVL es licenciado en Filosofía por la Universidad Lateranense de Roma, y doctor por la Universitat de València. Ha trabajado con Claude Lévi-Strauss en París, y como colaborador del Collège de France y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, Centro de Viena. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Princeton, catedrático de instituto y profesor de griego en las Universidades de València y Jaume I. Fue fundador y director del Instituto Valenciano de Sociología y Antropología Social y del Museo de Etnología de Valencia, y es miembro del Institut d’Estudis Catalans, Sección de Filosofía y Ciencias Sociales, y presidente de Acció Cultural del País Valencià.

También es autor de más de cuarenta libros, desde las ciencias sociales y el ensayo hasta la narrativa, la divulgación, y la traducción de textos clásicos fundamentales como el ‘Nou Testament’, la ‘Divina Comèdia’ o ‘L’Odissea’. Entre sus novelas se encuentran ‘Els treballs perduts’ (1989), ‘Borja Papa’ (1996), ‘Purgatori’ (2003), y ‘El professor d’història’ (2008) y entre sus ensayos destacan ‘Crítica de la nació pura’ (1984), ‘Cultures, llengües, nacions’ (1990), ‘Hèrcules i l’antropòleg’ (1994), ‘Sobre ídols i tribus’ (1999) y ‘En un món fet de nacions’ , además de varias recopilaciones de artículos y más de medio centenar de publicaciones académicas.

Igualmente, entre otros premios y distinciones, ha recibido la Lletra d’Or, la Creu de Sant Jordi, el Premio Nacional de Traducción, varios Premios Nacionales de la Crítica, y la Medalla de Oro de la Ciudad de Florencia. Es Premio de Honor de las Lletres Catalanes 2004 y desde el pasado 1 de diciembre Medalla de Honor de la Universitat de València. ..x....

 
View Event →
MODESTO GAYO, ....seminari: "Cultura i classe a Xile: orígens, preguntes i descobriments"..seminario: "Cultura y clase en Chile: orígenes, preguntas y descubrimientos"..x....
Jan
30
4:00 PM16:00

MODESTO GAYO, ....seminari: "Cultura i classe a Xile: orígens, preguntes i descobriments"..seminario: "Cultura y clase en Chile: orígenes, preguntas y descubrimientos"..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 30 de gener de 2017..Lunes, 30 de enero de 2017..x....
16:00 - 19:00
Sala de Seminarios. La Nau.
Carrer de la Universitat, 2, 46003 València

....Seminari amb matrícula (10 €)..Seminario con matrícula (10€)..x....

Modesto Gayo
....Cientista polític de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Espanya) amb Magister (University of Manchester, Anglaterra) i Doctorat (Universitat de Santiago de Compostel·la) en la mateixa disciplina. El seu treball, enfocat en el comportament polític de les classes mitjanes i també en les pràctiques culturals, ha estat publicat i reconegut en revistes internacionals, la qual cosa li ha significat a més la possibilitat de treballar amb acadèmics estrangers en la coautoria d’un llibre. ..Cientista Político de la Universidad de Santiago de Compostela (España) con Magíster (University of Manchester, Inglaterra) y Doctorado (Universidad de Santiago de Compostela) en la misma disciplina. Su trabajo, enfocado en el comportamiento político de las clases medias y también en las prácticas culturales, ha sido publicado y reconocido en revistas internacionales, lo que le ha significado además la posibilidad de trabajar con académicos extranjeros en la co-autoría de un libro. ..x....

Sinopsis
....Al començament del segle XXI, la reflexió sociològica sobre la cultura a Xile estava dominada per una agenda postdictadura liderada per una reinterpretació de la teoria de la individualització que presentava un panorama ombrívol d’abandó de l’individu a la seua sort. Tornar a la idea de classe semblava una provocació o una invitació a revisitar un passat conflictiu encara recent. En aquest context va començar el seu treball, un projecte que proposava investigar la cultura des d’una perspectiva de matriu bourdieuana. Aquesta presentació fa esment d’aquests orígens i presenta preguntes i troballes centrals d’un extens estudi sobre la relació entre classe i cultura que s’ha desenvolupat a Xile durant l’última dècada. Això implica investigar les desigualtats de classe i la seua reproducció, i alhora dedicar una atenció a aspectes com la joventut, les ocupacions o la repercussió en la vivència de la ciutat, entre els més rellevants. Al mateix temps, es farà una breu referència a elements metodològics que afecten les conclusions dels estudis, i d’aquesta manera ens acostarem a temàtiques relatives a la política dels mètodes. ..A comienzos del siglo XXI, la reflexión sociológica sobre la cultura en Chile estaba dominada por una agenda posdictadura liderada por una reinterpretación de la teoría de la individualización que presentaba un panorama sombrío de abandono del individuo a su suerte. Volver a la idea de clase parecía una provocación o una invitación a revisitar un pasado conflictivo todavía reciente. En ese contexto comenzó su trabajo un proyecto que proponía investigar la cultura desde una perspectiva de matriz bourdieuana. Esta presentación hace mención de esos orígenes y presenta preguntas y hallazgos centrales de un extenso estudio sobre la relación entre clase y cultura que se ha venido desarrollando en Chile durante la última década. Ello involucra investigar las desigualdades de clase y su reproducción, junto a una atención a aspectos como la juventud, las ocupaciones o la repercusión en la vivencia de la ciudad, entre los más relevantes. Al mismo tiempo, se hará una breve referencia a elementos metodológicos que afectan a las conclusiones de los estudios, acercándonos de este modo a temáticas relativas a la política de los métodos. ..x....

 
View Event →