ESTEBAN BELTRÁN - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI?..¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?..x...."
Nov
27
7:00 PM19:00

ESTEBAN BELTRÁN - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI?..¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?..x...."

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 27 de novembre..Martes, 27 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Esteban Beltrán Verdes
....Director de la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional, organització de drets humans que té més de 80.000 membres a Espanya i més de 100 grups de treball. És responsable directe de dirigir la seua Oficina Central, on treballen  més de 60 persones contractades i més de 200 voluntaris. ..Director de la Sección Española de Amnistía Internacional, organización de derechos humanos que cuenta con más de 80.000 miembros en España, más de 100 grupos de trabajo y es su responsabilidad directa dirigir su Oficina Central en la que trabajan  más de 60 personas contratadas y más de 200 voluntarios. ....

....És diplomat en Estudis de Desenvolupament pel Birbeck College de la Universitat de Londres, estudis que va realitzar del 1993 al 1995. ..Es Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birbeck College de la Universidad de Londres, estudios que realizó del año 1993 al 1995. ....

....És professor universitari invitat, a més, a les universitats de Granada i del País Basc, professor d’investigació de violació de drets humans a la Universitat Autònoma de Madrid i professor de l’Institut de Drets Humans en el màster en Drets Humans de la Universitat de La Plata. ..Es profesor universitario invitado, además, en las Universidades de Granada y del País Vasco, profesor de investigación de violación de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor del Instituto de Derechos Humanos en el Master de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. ....

....Ha viscut en diversos països d’Amèrica Llatina: Argentina, Equador i Costa Rica, en els qual va treballar com a consultor internacional per al desenvolupament dins d’Amnistia Internacional. Va ser investigador per a violacions de drets humans a Guatemala, Costa Rica i Panamà. ..Ha vivido en varios países de América Latina: Argentina, Ecuador y Costa Rica en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional.  Fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. ....

....Ha viscut a Londres i ha treballat per al Secretariat Internacional de l’organització en diferents llocs des de l’any 1992 fins a l’any 1996, entre els quals ha sigut responsable per al Desenvolupament d’Amnistia Internacional a Amèrica Llatina i el Carib els anys 1992 i 1993; la seua feina consistia a desenvolupar l’organització a més de 20 països de la regió. Aquests darrers anys ha dut a terme 20 missions d’investigació sobre el terreny i ha arreplegat testimonis i parlat amb els respectius governs. ..Ha vivido en Londres y ha trabajado para el Secretariado Internacional de la organización en varios puestos desde el año 1992 al año 1996. Entre ellos ha sido Responsable para el Desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe los años 1992 y 1993. Su trabajo consistía en desarrollar la organización en más de 20 países de la región. En los últimos años, ha llevado a cabo  20 misiones de investigación sobre el terreno recogiendo testimonios y hablando con los respectivos gobiernos. ....

View Event →
LUCÍA AVILÉS - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Els Drets Humans i els drets de les dones..Los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres..x...."
Nov
28
7:00 PM19:00

LUCÍA AVILÉS - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Els Drets Humans i els drets de les dones..Los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres..x...."

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimecres, 28 de novembre..Miércoles, 28 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Lucía Avilés Palacios
....Magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 3 d'Arenys de Mar. Va accedir a la carrera judicial per oposició lliure l'any 2009 i des de llavors ha exercit el seu càrrec a diversos jutjats de Barcelona. És professora col·laboradora de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i membre honorífic de l'Instituto de Estudios de Género de l'Instituto Argentino de Justicia Constitucional amb seu a Buenos Aires. Cofundadora de la secció espanyola de la International Women Judges, l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya (AMJE) i integrant de la seua junta directiva com a vocal. ..Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Arenys de Mar. Accedió a la Carrera judicial por oposición libre en el año 2009 y desde entonces ha desempeñado su cargo en diversos juzgados de Barcelona. Es profesora colaboradora de derecho penal de la Universitat Oberta de Catalunya y miembro honorífico del Instituto de Estudios de Género del Instituto Argentino de Justicia Constitucional con sede en Buenos Aires. Cofundadora de la Sección española de la International Women Judges, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) e integrante de su junta directiva como vocal. ....

....Té formació especialitzada en matèria de violència de gènere. Ha sigut ponent en fòrums nacionals i internacionals, comunicadora i divulgadora de temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere, perspectiva de gènere, lideratge judicial i violència de gènere, entre altres. ..Tiene formación especializada en materia de violencia de género. Ponente en foros nacionales e internacionales, comunicadora y divulgadora de temáticas relacionadas con la igualdad de género, perspectiva de género, liderazgo judicial y violencia de género, entre otras. ....

....Sinopsi..Sinópsis....
....Segons l'ONU “la justícia és un ideal que ha ressonat al llarg de tota la història de la humanitat, en totes les societats i cultures. Però què és la justícia? A l’hora de definir la justícia, les dones en tenen diferents percepcions que estan estretament vinculades a les injustícies que observen i experimenten diàriament”. El 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona es va utilitzar per primera vegada l'expressió “violència de gènere”  per referir-se a aquella que s’exerceix contra les dones pel mer fet de ser-ho. A més, es van reivindicar els drets de les dones com a drets humans i es va afirmar que la violència de gènere és un atemptat contra aquests. Els estats, en compliment d'aquest mandat, han d'actuar amb la “deguda diligència” i estan obligats a adoptar les mesures necessàries per prevenir, investigar, sancionar i reparar els actes de violència sobre les dones, provinguen de les autoritats estatals (violència institucional) o per agents privats. Com a manifestació de l'obligació de diligència deguda, el poder judicial -com a poder de l'Estat- també ha d’incloure la igualtat en la pròpia funció de jutjar que li és pròpia i per la qual s'ha d'assegurar la correcta aplicació del dret, de manera imparcial, justa, equitativa i eficaç. ..Según la ONU “la justicia es un ideal que ha resonado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas sus sociedades y culturas. Pero ¿qué es la justicia? Al definir la justicia las mujeres tienen distintas percepciones que están estrechamente vinculadas a las injusticias que observan y experimentan a diario”. En 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se utilizó por vez primera la expresión “violencia de género” como la ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Además se reivindicaron los derechos de las mujeres como Derechos Humanos y se afirmó que la violencia de género es un atentado contra ellos. Los estados en cumplimiento de ese mandato, deben actuar con la “debida diligencia” y están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia sobre las mujeres ya provengan de las autoridades estatales (violencia institucional) o por agentes privados. Como manifestación de la obligación de diligencia debida, el Poder Judicial -como poder del Estado- también debe incluir la igualdad en la propia función de juzgar que le es propia y por la que se ha de asegurar la correcta aplicación del Derecho, de modo imparcial, justo, equitativo y eficaz. ....

View Event →
PILAR PEDRAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... ....Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues”..Mujer y Poder: “La trilogía de Las Antiguas”..x....
Nov
29
7:00 PM19:00

PILAR PEDRAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... ....Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues”..Mujer y Poder: “La trilogía de Las Antiguas”..x....

Pilar-Pedraza.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Organitza: 
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ..Organiza: 
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat....

....Col·labora: 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació..Colabora: 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació....

....Dijous, 29 de novembre..Jueves, 29 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Pilar Pedraza
(Toledo, 1951)

....Escriptora espanyola de reconegut prestigi. Les seues obres, que compaginen la ficció amb l’assaig d’investigació, han guanyat diferents premis. Els seus contes reapareixen amb freqüència en les pàgines de les antologies literàries. És doctora en història. Va ser consellera de cultura entre 1993 i 1995 i vocal del Consell de RTVV. La seua labor professional va ser la de professora de la Universitat de València fins a 2011, moment en el qual va començar a dedicar-se plenament a l’escriptura. ..Escritora española de reconocido prestigio. Su obra, que compagina la ficción con el ensayo de investigación, ha sido merecedora de diversos premios y sus cuentos reaparecen con frecuencia las páginas de las antologías literarias. Es doctora en Historia, fue Consellera de Cultura entre 1993 y 1995 y vocal del Consell de RTVV, pero su labor profesional se centró fundamentalmente como profesora en la Universidad de Valencia hasta 2011, momento en el que comenzó a dedicarse plenamente a la escritura. ....

....La seua carrera literària s’ha mantingut al marge de les modes i manté una coherència creativa que s’estén tant en els assajos com en les obres de ficció. La seua producció s’enquadra sovint en la literatura fantàstica, si bé es tracta d’una fantasia travessada pel realisme. La seua obra explora sovint la frontera entre l’humà i l’animal, el visible i l’invisible, el natural i l’artificial, el present i el passat, la fantasia i el real. Les metamorfosis, així com la fascinació per l’alteritat, el mal, la mort i la ultratomba són constants al llarg de la seua producció. ..Su carrera literaria se ha mantenido al margen de las modas y mantiene una coherencia creativa que se extiende tanto a sus ensayos como a sus obras de ficción. Su producción a menudo se encuadra en la literatura fantástica, si bien se trata de una fantasía atravesada por el realismo. A menudo, su obra explora la frontera entre lo humano y lo animal, lo visible y lo invisible, lo natural y lo artificial, el presente y el pasado, la fantasía y lo real. Las metamorfosis, así como la fascinación por la otredad, el mal, la muerte y la ultratumba son constantes a lo largo de su producción. ....

....El món fantàstic de Pilar Pedraza enfonsa les arrels en la cultura clàssica i mostra una rica erudició que va des de l’antiga Roma fins a l’avantguarda i el cyborg i passa per l’art barroc i els seus símbols. Si bé els seus referents literaris són Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Alfred Kubin o Gustav Meyrink, les seues obres estan tocades també per un humor subtil i sovint macabre que s’expandeix joiós en Mystic topaz (2016). ..El mundo fantástico de Pilar Pedraza hunde sus raíces en la cultura clásica y demuestra una rica erudición, que va desde la Antigua Roma hasta la vanguardia y el cyborg, pasando por el arte barroco y sus símbolos. Si bien sus referentes literarios son Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Alfred Kubin o Gustav Meyrink, sus obras están también tocadas de un humor sutil, y a menudo macabro, que se expande gozoso en Mystic Topaz (2016). ....

....Premis

Las joyas de la serpiente (1984).

 • Premi Ciutat de València

 • Premi de la crítica (1984).

Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004).

 • Premi Ignotus (2005).

Lucifer Circus (2012).

 • Premi Nocte (2013).

Premi Sheridan Lle Fanu de la Fira Gòtica de Madrid a la trajectòria gòtica (2016). ..Premios

Las joyas de la serpiente (1984).

 • Premio Ciudad de Valencia

 • Premio de la Crítica 1984.

Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004).

 • Premio Ignotus (2005).

Lucifer Circus (2012).

 • Premio Nocte (2013).

Premio Sheridan Le Fanu de la Feria gótica de Madrid a la trayectoria gótica (2016). ....

....Llista de treballs

S’han subratllat les novel·les més representatives de l’univers i l’estil de l’autora. ..Listado de trabajos

Se han subrayado las novelas más representativas del universo y estilo de la autora. ....

....Narrativa

 • Las joyas de la serpiente (1984), Tusquets

 • Necrópolis (cuentos) (1985), Víctor Orenga

 • La fase del rubí (1987), Tusquets, Valdemar

 • Mater Tenebrarum (cuentos) (1987), Valdemar

 • La pequeña pasión (1990), Tusquets, Cátedra.

 • Las novias inmóviles (1994), Esther Tusquets

 • Paisaje con reptiles (1996), Valdemar, Literaturas Comunicación.

 • Piel de sátiro (1997), Valdemar.

 • Arcano 13, cuentos crueles (2000), Valdemar

 • La perra de Alejandría (2003), Valdemar

 • El síndrome de Ambrás (2008), Valdemar

 • Lucifer Circus (2012), Valdemar

 • Lobas de Tesalia (2015), Valdemar

 • Mystic Topaz (2016), Valdemar.

 • El amante germano (2018), Valdemar. ..

Narrativa

 • Las joyas de la serpiente (1984), Tusquets

 • Necrópolis (cuentos) (1985), Víctor Orenga

 • La fase del rubí (1987), Tusquets, Valdemar

 • Mater Tenebrarum (cuentos) (1987), Valdemar

 • La pequeña pasión (1990), Tusquets, Cátedra.

 • Las novias inmóviles (1994), Esther Tusquets

 • Paisaje con reptiles (1996), Valdemar, Literaturas Comunicación.

 • Piel de sátiro (1997), Valdemar,

 • Arcano 13, cuentos crueles (2000), Valdemar

 • La perra de Alejandría (2003), Valdemar

 • El síndrome de Ambrás (2008), Valdemar

 • Lucifer Circus (2012), Valdemar

 • Lobas de Tesalia (2015), Valdemar

 • Mystic Topaz (2016), Valdemar.

 • El amante germano (2018), Valdemar. ....

....Assaig

 • La bella, enigma y pesadilla (1983), Almudín, Tusquets

 • Federico Fellini (1993), Cátedra

 • Máquinas de presa: la cámara vampira de Carl Th. Dreyer (1996), Eutopías

 • Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial (1998)

 • Metrópolis, Fritz Lang: estudio crítico (2000), Paidós

 • "La mujer pantera": Jacques Tourneur (1942) (2002), Octaedro

 • Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004), Valdemar

 • Venus barbuda y el eslabón perdido (2009), Siruela

 • Agustí Villaronga (2007) Akal.

 • Fantástico interior: antología de relatos sobre muebles y aposentos (2001)

 • Brujas, sapos y aquelarres (2014), Valdemar

 • Jean Cocteau. El gran ilusionista, ( 2016) Shangrila. ..

Ensayo

 • La bella, enigma y pesadilla (1983), Almudín, Tusquets

 • Federico Fellini (1993), Cátedra

 • Máquinas de presa: la cámara vampira de Carl Th. Dreyer (1996), Eutopías

 • Máquinas de amar. Secretos del Cuerpo Artificial (1998)

 • Metrópolis, Fritz Lang: estudio crítico (2000), Paidós

 • "La mujer pantera": Jacques Tourneur (1942) (2002), Octaedro

 • Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004), Valdemar

 • Venus barbuda y el eslabón perdido (2009), Siruela

 • Agustí Villaronga (2007) Akal.

 • Fantástico interior: antología de relatos sobre muebles y aposentos (2001)

 • Brujas, sapos y aquelarres (2014), Valdemar

 • Jean Cocteau. El gran ilusionista, ( 2016) Shangrila. ....

....Poesia
Versos negros de la mujer quemada (La Torre degli Arabeschi) ..Poesía
Versos negros de la mujer quemada (La Torre degli Arabeschi) ....

View Event →
JAVIER PLAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets en la societat digital..Derechos en la sociedad digital..x...."
Dec
3
7:00 PM19:00

JAVIER PLAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets en la societat digital..Derechos en la sociedad digital..x...."

Javier-Plaza-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dilluns, 3 de desembre..Lunes, 3 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Sala Matilde Salvador. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier Plaza Penadés

 • ....Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València

 • Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Universitat de València i les seues fundacions

 • Expert en protecció de dades, intel·ligència artificial, Big Data i transparència

 • DIRECTOR del màster Oficial de Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat.

 • Membre del Comitè de Savis del Govern d’Espanya per a la redacció del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial i Big Data.

 • DIRECTOR de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, editada per Aranzadi Thomson-Reuteres, amb el patrocini de l’Il·lustre Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

 • PRESIDENT de la Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano, que figura en RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh). ..Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.

 • Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Universidad de Valencia y sus Fundaciones.

 • Experto en protección de datos, inteligencia artificial, Big Data y transparencia.

 • DIRECTOR del Máster Oficial de Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho Privado.

 • Miembro del Comité de Sabios del Gobierno de España para la redacción del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Big Data.

 • DIRECTOR de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, editada por Aranzadi Thomson-Reuteres, con el patrocinio del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

....Sinopsi..Sinópsis....

....La conferència aborda els principals drets que han aparegut en la societat digital:

Per al ciutadà

 • Dret a l’oblit

 • Dret a conèixer l’elaboració de perfils propis

 • Carta de drets digitals reconeguts en la LOPD…

Per a la Universitat

 • Dret a usar obres protegides per dret d’autor

 • Dret a la mineria de textos i a la mineria de dades en favor de la Universitat en productes i serveis de big data i intel·ligència artificial…

Així com l’impacte que està tenint en el dret en el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els boots.

En definitiva, una exposició original i completa sobre els drets digitals i el desenvolupament del big data i  l’ “A I”. ..La conferencia aborda los principales derechos que han aparecido en la sociedad digital:

Para el ciudadano

 • Derecho al olvido

 • Derecho a conocer la elaboración de perfiles propios

 • Carta de Derechos digitales reconocidos en la LOPD…

Para la Universidad

 • Derecho a usar obras protegidad por derecho de autor

 • Derecho a la minería de textos y a la minería de datos en favor de la Univesidad en productos y sevicios de big data e inteligencia artificial…

Así como el impacto que está teniendo en el Derecho en el desarrollo de la inteligencia artificial y los boots.

En definitiva, una exposición original y completa sobre los derechos digitales y el desarrollo del big data y la “A.I.” ....

View Event →
PAULA BONET - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cos d’embarassada sense embrió. Literatura i maternitats..Cuerpo de embarazada sin embrión. Literatura y maternidades...."
Dec
4
7:00 PM19:00

PAULA BONET - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cos d’embarassada sense embrió. Literatura i maternitats..Cuerpo de embarazada sin embrión. Literatura y maternidades...."

PAULA-BONET-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ....
....Col·labora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ..Colabora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ....

....Dimarts, 4 de desembre..Martes, 4 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

PAULA BONET
(Vila-real, 1980)
....Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, completa la seua formació a Santiago de Xile, Nova York i Urbino. El seu treball se centra en la pintura a l'oli, el gravat i la il·lustració. Ha realitzat exposicions a Barcelona, Madrid, Porto, París, Londres, Bèlgica, Urbino, Berlín, Santiago de Xile, València, Miami i Mèxic. La seua obra, carregada de poesia i abocada a les arts escèniques, la música i la literatura, culmina en la publicació de diversos llibres de què és autora, tant del text, com de la imatge. Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (Lunwerg, 2014), 813 (La Galera, 2015) –un homenatge a l'obra i a la figura del director francès François Truffaut- i La sed (Lunwerg, 2017) -un llarg poema en clau feminista- són el seu treballs més coneguts. A l'abril de 2017 publica Quema la memoria (Lunwerg), un cançoner il·lustrat on el seu univers es confon amb el del cantautor The New Raemon en l'aniversari dels seus 10 anys de carrera. Al juny del mateix any apareix Escribe con Rosa Montero, un quadern publicat per Alfaguara on l'escriptora dóna les claus per aprendre a escriure ficció. Al març de 2018 publica Por el olvido (Lunwerg), un cant d'amor a la literatura i a l'amistat, a Roberto Bolaño i la seua novel·la Los detectives salvajes, un treball a quatre mans amb l'artista Aitor Saraiba que no ha d'entendre's com un text de Bolaño il·lustrat: és la cerca de l'autor de 2666 i Putas asesinas, però també la caça de la seua ombra errant. Acaba de publicar Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018), un llibre amb format de diari acompanyat d'un bestiari pintat en el qual s'intenta comprendre la corporeïtat de l'absència per il·luminar una d'aquestes construccions alçades entre tenebres per tantes i tantes dones. ..Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, completa su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino. Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración. Ha realizado exposiciones en Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bélgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, Valencia, Miami y México. Su obra, cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, culmina en la publicación de varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen. Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (Lunwerg, 2014) , 813 (La Galera, 2015) –un homenaje a la obra y a la figura del director francés François Truffaut- y La Sed (Lunwerg, 2017) -un largo poema en clave feminista- son su trabajos más conocidos. En abril de 2017 publica Quema la memoria (Lunwerg), un cancionero ilustrado donde su universo se funde con el del cantautor The New Raemon en el aniversario de sus 10 años de carrera. En junio del mismo año aparece Escribe con Rosa Montero, un cuaderno publicado por Alfaguara donde la escritora da las claves para aprender a escribir ficción. En marzo de 2018 publica Por el olvido (Lunwerg), un canto de amor a la literatura y a la amistad, a Roberto Bolaño y su novela Los detectives salvajes, un trabajo a cuatro manos con el artista Aitor Saraiba que no debe entenderse como un texto de Bolaño ilustrado: es la búsqueda del autor de 2666 y Putas asesinas, pero también la caza de su sombra errante. Acaba de publicar Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018) , un libro con formato de diario acompañado de un animalario pintado en el que se intenta comprender la corporeidad de la ausencia para alumbrar una de esas construcciones levantadas entre tinieblas por tantas y tantas mujeres. ....

....Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión dóna veu al silenci, trenca un tabú i normalitza una realitat tan comuna com la de l'avortament espontani. A l'octubre de 2018 rep l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i és guardonada amb la Medalla al Mèrit Cultural. Actualment treballa en les pintures per a El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion. ..Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión da voz al silencio, rompe un tabú y normaliza una realidad tan común como la del aborto espontáneo. En octubre de 2018 recibe la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana siendo galardonada con la Medalla al Mérito Cultural. Actualmente trabaja en las pinturas para El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion. ....

View Event →
Conferència magistral del cicle “Manuel Marín” - ENRIQUE BARÓN CRESPO. Ex-President del Parlament Europeu - "Manuel Marín, constructor europeu"
Dec
17
7:00 PM19:00

Conferència magistral del cicle “Manuel Marín” - ENRIQUE BARÓN CRESPO. Ex-President del Parlament Europeu - "Manuel Marín, constructor europeu"

Enrique-Baron-Escola-de-Pensament.jpg

....Cicle: Les raons d’Europa..Ciclo: Las razones de Europa..x....

....Col·labora: Europe Direct Comunitat Valenciana..Colabora: Europe Direct Comunitat Valenciana....

....Dilluns, 17 de desembre..Lunes, 17 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Enrique Barón Crespo
(Madrid, 1944)

 • ....Advocat i economista. ..Abogado y Economista. ....

 • ....Doctor en Dret per la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Llicenciat en Administració d’Empreses per ESSEC (París) i ICADE (Madrid). ..Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en Administración de Empresas por  ESSEC (Paris) e ICADE (Madrid). ....

 • ....Advocat de drets humans sota la dictadura franquista. ..Abogado de derechos humanos bajo la Dictadura franquista. ....

 • ....Exprofessor de la UCM i d’ICADE i expresident de l’Instituto Universitario Euroforum. ..Ex Profesor de la UCM,  ICADE y Ex Presidente del Instituto Universitario Euroforum. ....

 • ....Diputat constituent a España (1977-1987). ..Diputado Constituyente en España  (1977-87) ....

 • ....Ministre del Govern d’Espanya que va enllestir les negociacions d’adhesió a la Comunitat Europea (1982-1985). ..Ministro del Gobierno de España que concluyó las negociaciones de adhesión a la Comunidad Europea.(1982-85)....

 • ....Diputat al Parlament Europeu (PE) (1986-2009), president del  PE (1989-1992) i de les comissions d’Afers Exteriors (1992-1994) i de Comerç Internacional (2004-2007); president del Grup Socialista (1999-2004). ..Diputado al Parlamento Europeo (PE) (1986-2009), Presidente del  PE ( 1989-92) y de las Comisiones de Asuntos Exteriores (1992-4)  y Comercio Internacional (2004-7) ; Presidente del Grupo Socialista (1999-2004). ....

 • ....Catedràtic Jean Monnet “ad personam”. ..Catedrático Jean Monnet “ad personam”. ....

 • ....Canceller de la Universidad para la Paz de la ONU (Costa Rica). ..Canciller de la Universidad para la Paz de la ONU (Costa Rica)....

 • ....President de  la Fundación Yehudi Menuhin, membre del consell de Notre Europe;  trustee de Friends of Europe; vicepresident de l’Istituto de l’Opera e la Poesia di Verona (UNESCO): patró de la Fundació Dalí. ..Presidente de  la “Fundación Yehudi Menuhin, miembro del Consejo de “Notre Europe”;  Trustee de Friends of Europe; Vicepresidente del Istituto de l’Opera e la Poesía di Verona (UNESCO): Patrono de la Fundación Dalí ....

 • ....Parla set llengües europees. ..Habla siete lenguas europeas. ....

 • ....Autor d’assajos i articles sobre temes polítics, econòmics i socials. Llibres més recents: Europa, Pasión y Razón, Constitucionalización del Poder Legislativo de la Unión Europea, El error del milenio , Tratado de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales, Las Américas insurgentes,  Memorias europees, Más Europa, ¡Unida! i La Era del federalismo (RBA). ..Autor de ensayos y articulos sobre temas políticos, económicos y sociales.   libros más recientes; " Europa, Pasión y Razón", " Constitucionalización del Poder Legislativo de la Unión Europea" "El error del milenio" ,“Tratado de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales”, “Las Américas insurgentes”,  Memorias europeas “Más Europa, ¡Unida!” y “ La Era del federalismo “(RBA). ....

 • ....Diverses condecoracions. Premi Manuel Marín a la trajectòria parlamentària. ..Diversas condecoraciones. Premio Manuel Marín a la trayectoria parlamentaria. ....

View Event →
MANUEL JABOIS - ....Conferència..Conferencia.... "....Mentides en l’era de la postveritat..Mentiras en la era de la posverdad...."
Dec
18
7:00 PM19:00

MANUEL JABOIS - ....Conferència..Conferencia.... "....Mentides en l’era de la postveritat..Mentiras en la era de la posverdad...."

Manuel-Jabois-Escola-de-Pensament.jpg

....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento..x....

....Dimarts, 18 de desembre..Martes, 18 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Manuel Jabois
(Sanxenxo, Pontevedra, 1978)
....Periodista. Va desenvolupar tota la seua carrera en el periodisme local, en el Diario de Pontevedra. Posteriorment, va treballar en el diari El Mundo i actualment ho fa en El País.  Ha publicat quatre llibres: Irse a Madrid (2011), Grupo Salvaje (2012), Manu (2013) i Nos vemos en esta vida o en la otra (2016), tots de no ficció. ..Periodista. Desarrolló toda su carrera en el periodismo local de la mano de Diario de Pontevedra. Posteriormente trabajó en el diario El Mundo y en la actualidad lo hace en El País. Ha publicado tres libros: Irse a Madrid (2011), Grupo Salvaje (2012), Manu (2013) y Nos vemos en esta vida o en la otra (2016), todos ellos de no ficción. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....‘Mentides en l’era de la postveritat’ aborda el paper arriscat del periodisme en una època en què la difusió de falsedats a través de noves vies, especialment les xarxes socials, arriben a desnivellar processos electorals mitjançant la construcció d’una realitat falsa. ..‘Mentiras en la era de la posverdad’ aborda el arriesgado papel del periodismo en una época en la que la difusión de falsedades a través de nuevas vías, especialmente las redes sociales, llegan a desnivelar procesos electorales mediante la construcción de una realidad falsa. ....

View Event →
GRIETAS ....de Xuban Intxausti. Drets Humans a Espanya avui. Cinema documental ..de Xuban Intxausti. Derechos Humanos en España hoy. Cine documental....
Dec
20
7:00 PM19:00

GRIETAS ....de Xuban Intxausti. Drets Humans a Espanya avui. Cinema documental ..de Xuban Intxausti. Derechos Humanos en España hoy. Cine documental....

Documental Grietas.png

....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

Presenta: ....Miguel Ángel Calderón,
director de Comunicació en Amnistia Internacional
..Miguel Ángel Calderón,
director de Comunicación en Amnistia Internacional
....

....Dijous, 20 de desembre..Jueves, 20 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

....Sinopsis..Sinopsis....
....Presentació del llargmetratge Grietas, dirigit per Xuban Intxausti i coproduït per Amnistia Internacional i Mediapro, en el cicle “Drets en Moviment”. ..Presentación del largometraje Grietas dirigido por Xuban Intxausti y coproducido por Amnistía Internacional y Mediapro en el ciclo “Drets en Moviment” ....

....Grietas és un llargmetratge documental que es compon de cinc històries reals de persones com la Ruth i la Isabel, les quals, després de ser maltractades, viuen un procés de transformació personal; com l’Ascensión, qui, després de 42 anys de buscar, troba finalment les restes del seu pare afusellat a trenc d’alba el 1939; com el Francisco i l’Aboubakar, que van abandonar els seus països respectius per buscar refugi i un futur millor, però que malviuen en un campament de xaboles; com l’Axun i la Mari Carmen, les quals, unides pel dolor, busquen juntes la veritat, la justícia i la reparació al País Basc; o com la Luisa, que amb tres filles al seu càrrec i sense ajudes de l’Estado, es veu impel·lida a ocupar un bloc d’habitatges al costat d’unes altres quinze famílies. Grietas, un largometraje documental compuesto por cinco historias reales de personas como Ruth e Isabel, quienes tras ser maltratadas, viven un proceso de transformación personal; como Ascensión, quien tras 42 años de búsqueda consigue encontrar los restos de su padre fusilado un amanecer de 1939; como Francisco y Aboubakar, que abandonaron sus respectivos países buscando refugio y un futuro mejor, pero malviven en un campamento de chabolas; como Axun y Mari Carmen que, unidas por el dolor, juntas buscan verdad, justicia y reparación en el País Vasco; o como Luisa, que con tres hijas a su cargo y sin ayudas del Estado, se ve impelida a ocupar un bloque de viviendas junto a otras quince familias. ....

....Cinc històries unides per un element comú: són esquerdes en els drets humans que persones corrents tracten de reparar amb el seu impuls, determinació i escassos recursos. Esquerdes a les quals l’Estat té la responsabilitat de fer front. ..Cinco historias unidas por un elemento común: son grietas en los derechos humanos que personas corrientes tratan de reparar con su impulso, determinación y escasos recursos. Grietas a las que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente. ....

View Event →

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO - ....Conferència..Conferencia.... "Oposar-se o liderar la globalització: El paper de la política comercial"
Nov
8
7:00 PM19:00

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO - ....Conferència..Conferencia.... "Oposar-se o liderar la globalització: El paper de la política comercial"

I.-Rodríguez.jpg

....Cicle "Les Raons d'Europa"..Ciclo “Las Razones de Europa..x....

....Dijous, 8 de novembre..Jueves, 8 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Inmaculada Rodríguez-Piñero
(Madrid, 1958)

....Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Teoria Econòmica per la Universitat de Minnesota (EUA). ..Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Teoría Económica por la Universidad de Minnessota (EEUU). ....

....Funcionària del cos superior de l’administració general de la Generalitat Valenciana, ha exercit nombrosos càrrecs en les institucions públiques, on destaca el seu paper com a directora general de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); secretària general d’Infraestructures del Ministeri de Foment (2009-2011); presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consellera de Renfe en el mateix període. A més ha publicat nombrosos articles econòmics i impartit cursos i conferències en diferents universitats i institucions espanyoles i internacionals. ..Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat Valenciana, ha desempeñado numerosos cargos en las instituciones públicas, destacando su papel como Directora General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (2009-2011); Presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consejera de RENFE en el mismo periodo. Además, ha publicado numerosos artículos económicos e impartido cursos y conferencias en diferentes universidades e instituciones españolas e internacionales. ....

....També ha ocupat diversos càrrecs polítics com ara la Secretaria Federal de Política Econòmica i Ocupació del PSOE (2004-2008) i (2012-2014) i la Secretaria Federal d’Habitatge (2008-2012). Actualment ocupa la Secretaria d’Impuls Econòmic del PSPV-PSOE. Com a diputada al Congrés dels Diputats, en la IX i X legislatures va ser la portaveu d’Economia del Grup Parlamentari Socialista i vicepresidenta de la Comissió Mixta Congrés-Senat del Tribunal de Comptes. ..También ha ocupado diversos cargos políticos como la Secretaría Federal de Política Económica y Empleo del PSOE (2004-2008) y (2012-2014) y la Secretaria Federal de Vivienda (2008-2012). Actualmente ocupa la Secretaria de Impulso Económico del PSPV-PSOE. Como diputada en el Congreso de los Diputados en la IX y X legislatura fue la portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista y Vicepresidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas. ....

....Des de l’1 de juliol de 2014 és eurodiputada del Grup dels Socialistes i Demòcrates Europeus (S&D). Com a titular de la Comissió de Comerç Internacional, forma part del Comitè Executiu de la Conferència Parlamentària sobre l’OMC; ponent del Parlament per a l’acord comercial de la UE amb Xile i Mèxic; així com portaveu del Grup S&D per als acords comercials amb l’Amèrica Central. A més és membre de les delegacions parlamentàries UE-Amèrica Llatina, UE-Xile i UE- EUA. ..Desde el 1 de Julio de 2014 es eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos (S&D). Como titular de la Comisión de Comercio Internacional forma parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC; ponente del Parlamento para el acuerdo comercial de la UE con Chile y México; así como portavoz del Grupo S&D para los acuerdos comerciales con Centro América. Además es miembro de las delegaciones parlamentarias UE - Latinoamérica, UE-Chile y UE- EEUU. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La globalització i els seus efectes constitueixen un objecte permanent d’anàlisi i debat que s’ha acrescut per les conseqüències de la crisi financera global i les injustes i inadequades polítiques aplicades; pel temor davant la ràpida tecnificació i robotització de l’economia, i per l’arribada de Trump a la Casa Blanca. N’és el resultat un moviment creixent en contra de la liberalització del comerç internacional, de la immigració i a favor del proteccionisme. ..La globalización y sus efectos constituyen un objeto permanente de análisis y debate que se ha acrecentado por las consecuencias de la crisis financiera global y las injustas e inadecuadas políticas aplicadas; por el temor ante la rápida tecnificación y robotización de la economía, y por la llegada de Trump a la Casa Blanca. El resultado es un movimiento creciente en contra de la liberalización del comercio internacional, de la inmigración y a favor del proteccionismo. ....

....L’ordre internacional requereix una governança econòmica global justa que permeta repartir millor els enormes guanys de l’obertura econòmica, sustentat en un comerç inclusiu basat en les regles de l’Organització Mundial de Comerç. ..El Orden Internacional requiere de una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica, sustentado en un comercio inclusivo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ....

....Afrontar els reptes de la globalització no passa per demonitzar el comerç internacional, ni per mantenir la nostra competitivitat global devaluant les condicions laborals i de protecció social de la població. La política comercial de la UE desplegada per tots els continents té per objecte establir una regulació adequada del comerç, perquè siga just i protegisca els estàndards europeus defensant-los del dúmping de tercers països, promoure els valors de la Unió en defensa de la pau, la democràcia i els drets humans i per estimular el creixement sostenible i la creació llocs de treball de qualitat. ..Hacer frente a los retos de la globalización no pasa por demonizar el comercio internacional, ni por mantener nuestra competitividad global devaluando las condiciones laborales y de protección social de la población. La política comercial de la UE desplegada por todos los continentes, tiene por objeto establecer una adecuada regulación del comercio, para que sea justo y proteja los estándares europeos defendiéndolos del dumping de terceros países, promover los valores de la Unión en defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos y para estimular el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad. ....

View Event →
PILAR AGUILAR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Feminisme o barbàrie..Feminismo o barbarie..x...."
Oct
29
7:00 PM19:00

PILAR AGUILAR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Feminisme o barbàrie..Feminismo o barbarie..x...."

Pilar-Aguilar-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Dilluns, 29 d’octubre..Lunes, 29 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

PILAR AGUILAR CARRASCO
....Llicenciada en Filologia Moderna per la Universitat de Sevilla, llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat René Descartes de París, màster en Sociologia de l’Educació per la mateixa universitat, llicenciada en Ciències Cinematogràfiques i Audiovisuals per la Universitat Denis Diderot de París, màster en Història i Estètica del Cine per la Universitat Autònoma de Madrid. ..Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad René Descartes-Paris, Máster en Sociología de la Educación por la misma universidad; Licenciada en Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales por la Universidad Denis Diderot-Paris, Máster en Historia y estética del cine por la Universidad Autónoma de Madrid. ....

....Els tres darrers llibres publicats:
No quise bailar lo que tocaban, Ed. Almud, 2014  
El papel de las mujeres en el cine, Ed. Santillana, 2017
Feminismo o barbarie, Ed. La Moderna, 2018 ..Los tres últimos libros publicados:
No quise bailar lo que tocaban”, Ed. Almud, 2014  
El papel de las mujeres en el cine”, Ed. Santillana, 2017
Feminismo o barbarie”, Ed. La Moderna, 2018 ....

....Articles recents en llibres conjunts:
- 2015: “La ficción audiovisual como instrumento de educación sentimental en la Modernidad”, en A. Hernando (ed.) Mujeres, Hombres, Poder. Subjetividades en conflicto. Madrid, Ed. Traficantes de sueños.
- 2016: “Desmontar relatos patriarcales y crear relatos innovadores: dos tareas imprescindibles”, en Trinidad Núñez Domínguez, Teresa Vera Balanza i Rosa M. Díaz Jiménez (eds.) Transversalidad de género en el audiovisual andaluz. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, p. 137-153.
- 2017: "La sexualidad en la ficción audiovisual, escenificaciones de la violencia", en Menéndez, M.I i P. Illera Guerras simbólicas. El audiovisual en la lucha contra la violencia de género. Illes Balears, Edicions UIB. ..Artículos recientes en libros conjuntos:
- 2015: “La ficción audiovisual como instrumento de educación sentimental en la Modernidad” en A. Hernando (ed.) Mujeres, Hombres, poder. Subjetividades en conflicto. Madrid, Edi.Traficantes de sueños.
- 2016: “Desmontar relatos patriarcales y crear relatos innovadores: dos tareas imprescindibles” en Trinidad Núñez Domínguez, Teresa Vera Balanza y Rosa M.ª Díaz Jiménez (Eds.) Transversalidad de género en el audiovisual andaluz. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, pag. 137-153.
- 2017: "La sexualidad en la ficción audiovisual, escenificaciones de la violencia" en Menéndez, M.I, Illera, P, Guerras simbólicas. El audiovisual en la lucha contra la violencia de género. Illes Balears, Edicions UIB. ....

....Premis i distincions
Premi de les Dones Progressistes de València
Premi d’El Club de las 25.
Comadre de Oro de l’Asociación de Las Comadres de Gijón
Premio Meridiana de la Junta de Andalucía ..Premios y distinciones
Premio de las Mujeres Progresistas de Valencia
Premio de El Club de las 25.
Comadre de Oro de la Asociación de Las Comadres de Gijón
Premio Meridiana de la Junta de Andalucía. ....

....SINOPSI..SINOPSIS....
....La reflexió i el debat sempre han estat pilars essencials del moviment feminista. A hores d’ara, encara els hem de potenciar més. D’una banda, perquè hi ha noves generacions de dones que han pres consciència de la desigualtat, de les injustícies, els menysteniments i els abusos que se’ns infringeixen. ..La reflexión y el debate siempre han sido pilares esenciales del movimiento feminista. Hoy hemos de potenciarlos más que nunca. Pues, por una parte, nuevas generaciones de mujeres han tomado conciencia de la desigualdad,  de las injusticias, los ninguneos y los abusos que se nos infringen. ....

....D’altra banda, perquè l’agenda feminista encara té múltiples fronts oberts: el control de la sexualitat de les dones, l’ús i abús dels seus cossos, la manipulació de les seues emocions, l’explotació laboral i domèstica… I, per descomptat, la tremenda violència que agredeix, viola i assassina. ..Por otra parte, la agenda feminista sigue con múltiples frentes abiertos: el control de la sexualidad de las mujeres, el uso y abuso de sus cuerpos, la manipulación de sus emociones, la explotación laboral y doméstica… Y, por supuesto, la tremenda violencia que agrede, viola y asesina. ....

....Per avançar en la nostra lluita, no hi ha res més a fer sinó continuar analitzant, debatent i intercanviant entre nosaltres. ..Para avanzar en nuestra lucha, es absolutamente necesario seguir analizando, debatiendo e intercambiando entre nosotras. ....

View Event →
MIKEL MANCISIDOR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Evolució del Dret Humà a la Ciència..Evolución del Derecho Humano a la Ciencia..x...."
Oct
23
7:00 PM19:00

MIKEL MANCISIDOR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Evolució del Dret Humà a la Ciència..Evolución del Derecho Humano a la Ciencia..x...."

Mikel-Mancisidor.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 23 d’octubre..Martes, 23 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

....MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ONU (2013-2020).

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (des del 2015)

 • Relator per a l’Observació General sobre Ciència i Drets Humans.

 • President de l’Institut Internacional per al Dret Humà a la Ciència.

 • Visiting Professor a la Universitat de Deusto (des del 2017)

 • Professor, Institut Drets Humans René Cassin, Estrasburg (cursos 2016, 2017 i 2018)

 • Formació en Dret Internacional dels Drets Humans per a la Unió Europea, Nacions Unides, Consell General del Poder Judicial, Escola Diplomàtica i diversos governs, sindicatures de greuges i universitats a Espanya, Estats Units, França, Marroc, Dinamarca, Holanda, Xile, Colòmbia i Mèxic.

..MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU (2013-2020)

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (desde 2015)

 • Relator para la Observación General sobre Ciencia y Derechos Humanos.

 • Presidente del Instituto Internacional para el Derecho Humano a la Ciencia.

 • Visiting Professor en la Universidad de Deusto (desde 2017)

 • Profesor, Instituto Derechos Humanos René Cassin, Estrasburgo (cursos 2016, 17 y 18)

 • Formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Diplomática y diversos gobiernos, defensorías del pueblo y universidades en España, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Dinamarca, Holanda, Chile, Colombia y México. ....

....Reconeixements, premis i honors:
- Medalla dels Drets Humans 2013 concedida per la Liga Española Pro-Derechos Humanos.
- Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ..Reconocimientos, premios y honores:

Medalla de los Derechos Humanos 2013 concedida por Liga Española Pro-Derechos Humanos.

Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ....

....Educació:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Llicenciat en Dret, Universitat de Deusto.
Diploma en Estudis Europeus (Universitat de Deusto)
Diploma en Ajuda Internacional Humanitària (Université Louvain-la-Neuve, Bèlgica) ..Educación:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto.
Diploma en Estudios Europeos (Universidad de Deusto)
Diploma en Ayuda Internacional Humanitaria (Université Louvain-la-Neuve, Bélgica) ....

....Activitats prèvies:
2004-2014 Director d’UNESCO Etxea – Centre UNESCO al País Basc (entitat amb Estatus Consultiu davant l’ECOSOC i Estatus de Relacions Internacionals amb la UNESCO: 2009-2012 Professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Deusto.

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dept. Assumptes Jurídics i Drets Humans;  2002-2004, membre del Comitè Directiu d’OIDHACO, Oficina Europea per als Drets Humans a Colòmbia; 1999, coordinador de projectes a Colòmbia; 1997-1998, coordinador del Dept. de Projectes Europeus; 1995-1996, coordinador de projectes a Mèxic.

1999-2000  Director de Coordinació Fundació d’Estudis per a la Pau i Transformació de Conflictes Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ..Actividades previas:
2004-2014 Director de UNESCO Etxea – Centro UNESCO en el País Vasco (entidad con Estatus Consultivo ante el ECOSOC y Estatus de Relaciones Internacionales con la UNESCO: 2009-2012 Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dpto. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  2002-2004, Miembro del Comité Directivo de OIDHACO, Oficina Europea para los Derechos Humanos en Colombia; 1999. Coordinador de Proyectos en Colombia; 1997-1998. Coordinador del Dpto. de Proyectos Europeos; 1995-1996. Coordinador Proyectos en México.

1999-2000  Director de Coordinación Fundación de Estudios para la Paz y Transformación de Conflictos Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ....

....PUBLICACIONS (seleccionada i recent):

 • Mancisidor, Mikel: El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo (Pròxima publicació)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel i Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, p. 319-339.

..PUBLICACIONES (seleccionada y reciente):

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo” (Próxima publicación)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel y Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, pp. 319-339 ....

View Event →
ISABEL MARTÍNEZ - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets de les persones majors en el segle XXI..Derechos de las personas mayores en el siglo XXI..x...."
Oct
16
7:00 PM19:00

ISABEL MARTÍNEZ - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets de les persones majors en el segle XXI..Derechos de las personas mayores en el siglo XXI..x...."

isabel Martinez+.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 16 d’octubre..Martes, 18 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

ISABEL MARTÍNEZ LOZANO.  
Vilches (Jaén), 1969.

....És llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid (1992). També té el màster interuniversitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social de les Empreses per l'UJI i el màster en Lideratge Públic per l'Institut d'Empresa. ..Es licenciada en Ciencias de la Información por la  Universidad Complutense de Madrid (1992). También Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social de las Empresas por la UJI y Máster en liderazgo público por el Instituto de Empresa. ....

....És experta en polítiques públiques. ..Experta en políticas públicas. ....

....Actualment, des del gener de 2013, és comissionada per a Universitat, Joventut i Planes Especials de la Fundación ONCE. ..Actualmente, desde enero de 2013 es Comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE. ....

....I de manera altruista, és presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. …Y de manera altruista, Presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. ....

....Anteriorment havia estat coordinadora de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). ..Anteriormente fue Coordinadora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI). ....

....Durant anys s’ha dedicat al servei públic i ha exercit, entre altres, la responsabilitat de secretària d'estat de Política Social i Consum del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. També va ser secretària general d'Igualtat del Ministeri d'Igualtat i anteriorment, assessora executiva de la vicepresidenta primera del Govern, M. Teresa Fernández de la Vega, i de José Luís Rodríguez Zapatero. ..Durante años ha estado dedicada al servicio público, desempeñando entre otras cosas, la responsabilidad de Secretaria de Estado de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. También fue  Secretaria General de Igualdad del Ministerio de Igualdad y anteriormente fue asesora ejecutiva de la Vicepresidenta primera del gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega y de José Luís Rodríguez Zapatero. ....

....Des del 1997 ha participat activament en l'elaboració i el disseny de normes i polítiques públiques lligades a la igualtat de gènere i el benestar social, com la Llei integral contra la violència de gènere, la Llei d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la Llei d'igualtat o el Llibre blanc de l'envelliment actiu. ..Desde 1997 ha participado activamente  en la elaboración y diseño de normas y políticas públicas ligadas a la igualdad de género y el bienestar social, como la ley integral contra la violencia de género, la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,  la ley de igualdad o el libro blanco del envejecimiento activo. ....

....Ha participat en diferents organismes i institucions del 2004 al 2011 i ha representat Espanya en el Consell EPSSCO de la Unió Europea, la CSW de Nacions Unides, la Comissió de Desenvolupament Social. la taula directiva de la CEPAL. I va ser presidenta de la delegació espanyola i portaveu durant l'examen a Espanya de la Convenció dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat al setembre de 2011. ..Ha participado en diferentes organismos e instituciones desde el 2004 al 2011 y representado a España en el Consejo EPSSCO de la Unión Europea, la CSW de Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Social, la mesa directiva de la CEPAL y fue la presidenta de la delegación española y portavoz durante el  examen a España de la Convención de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad en septiembre 2011. ....

....Ha participat com a docent i ponent en nombrosos cursos i jornades sobre igualtat i estat del benestar. ..Ha participado como docente y ponente en numerosos cursos y jornadas sobre Igualdad y Estado del Bienestar. ....

View Event →
ELVIRA LINDO GARRIDO - ....Conferència..Conferencia..x.... "....A la cerca d'una veu pròpia..En busca de una voz propia..x...."
Sep
25
7:00 PM19:00

ELVIRA LINDO GARRIDO - ....Conferència..Conferencia..x.... "....A la cerca d'una veu pròpia..En busca de una voz propia..x...."

Elvira-Lindo-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Dimarts, 25 de setembre..Martes, 25 de septiembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives i Unitat  d’Igualtat..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives y Unitat de’Igualtat....

....Col·labora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat  Social, Participació i Cooperació..Colabora: Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación....

 

Elvira Lindo
....Comença la seua activitat professional en la ràdio, en 1981, als 19 anys. En RNE fa durant una dècada tots els treballs possibles: de locutora a reportera, de guionista a actriu. Més tard, treballa de guionista en la televisió. En 1992 decideix abandonar els treballs de ràdio i televisió i escriu el seu primer llibre, Manolito Gafotas, al qual en seguirien sis de la mateixa sèrie. Per un d’ells, Los trapos sucios, rep en 1998 el premi nacional de literatura infantil i juvenil. Els llibres d’aquest personatge es tradueixen regularment a més de trenta llengües. Al mateix temps, escriu diferents guions per al cinema en col·laboració amb el director Miguel Albaladejo, com La primera noche de mi vida o El cielo abierto. La seua segona novel·la, Una palabra tuya, guanya en 2005 el premi Seix Barral Biblioteca Breve. En març de 2010 estrena una versió teatral de la seua novel·la Algo más inesperado que la muerte i en setembre publica Lo que me queda por vivir, que guanya el premi El Público de Canal Sur. En 2012 publica un llibre sobre la ciutat de Nova York, on resideix des de 2004: Lugares que no quiero compartir con nadie, i en 2014, Mejor Manolo, l’últim llibre de la sèrie de Manolito. Aquest mateix any arriba a les pantalles La vida inesperada, una pel·lícula rodada a Nova York amb un guió original seu. En 2015 ix a la llum el seu últim llibre, Noches sin dormir, diari del seu últim hivern a Nova York, ciutat on ha viscut onze anys. ..Comienza su actividad profesional en la radio, en 1981, a los diecinueve años. En RNE ejerció, durante una década, todas las tareas posibles, de locutora a reportera, de guionista a actriz. Más tarde, trabaja como guionista en la televisión. En 1992 decide abandonar sus tareas en radio y televisión y escribe su primer libro, Manolito Gafotas, al que le seguirían seis de la misma serie. Por uno de ellos, “Los trapos sucios”, recibe en 1998 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Los libros de este personaje se traducen regularmente a más de treinta lenguas. Al mismo tiempo, escribe varios guiones para el cine en colaboración con el director Miguel Albaladejo, como “La primera noche de mi vida” o “El Cielo Abierto”. Su segunda novela, “Una palabra tuya”, es galardonada en 2005 con el premio Seix Barral Biblioteca Breve. En marzo de 2010 estrena una versión teatral de su novela “Algo más inesperado que la muerte”, y en septiembre publica “Lo que me queda por vivir”, que recibe el premio “El Público” de Canal Sur. En 2012 publica un libro sobre la ciudad de Nueva York, en la que reside desde 2004, “Lugares que no quiero compartir con nadie”, y en 2014, “Mejor Manolo”, el último libro de la serie de Manolito. Ese mismo año llega a las pantallas “La vida inesperada”, una película rodada en Nueva York sobre un guión original suyo. En 2015 sale a la luz su último libro, “Noches sin dormir”, un diario del que ha sido su último invierno en Nueva York, ciudad en la que ha vivido once años. ....

....No ha abandonat mai l’activitat periodística, en la qual va començar en 1981. Escriu setmanalment en el diari El País, en el qual ha cultivat diversos gèneres periodístics: l’entrevista, la crònica àcida de l’actualitat, el reportatge i la columna d’opinió. ..Nunca ha abandonado la actividad periodística en la que empezó, aquel 1981, escribe semanalmente en el diario El País en donde ha cultivado diversos géneros del periodismo, la entrevista, la crónica ácida de la actualidad, el reportaje y la columna de opinión. ....

View Event →
....Debat: EUROPA, FITES I PROPOSTES, amb motiu de la presentació del llibre "Europa como tarea"..Debate: EUROPA, HITOS Y PROPUESTAS, con motivo de la presentación del libro "Europa como tarea"....
Sep
24
7:30 PM19:30

....Debat: EUROPA, FITES I PROPOSTES, amb motiu de la presentació del llibre "Europa como tarea"..Debate: EUROPA, HITOS Y PROPUESTAS, con motivo de la presentación del libro "Europa como tarea"....

b5ae9e86899424548b66cf599dd7cbd0.jpg

....Cicle: Les raons d'Europa..Ciclo: Las razones de Europa....

....Dilluns, 24 de setembre..Lunes, 24 de septiembre..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Hi intervenen:..Intervienen:....

Francisco Aldecoa
….
Autor coordinador del llibre i president del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu..Autor coordinador del libro y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo….

Mariam Camarero
....Catedràtica d’Economia Aplicada
Universitat Jaume I de Castelló. Càtedra Jean Monnet..Catedrática de Economía Aplicada
Universitat Jaume I de Castelló. Cátedra Jean Monnet....

Eugenio Nasarre
....Autor coordinador del llibre i vicepresident del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu..Autor coordinador del libro y Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo....

Rafael Ripoll
....Director de l’Institut d’Estudis Europeus
Universitat Catòlica de València..Director del Instituto de Estudios Europeo
Universidad Católica de Valencia....

Modera:

Antonio Ariño
....Vicerector de Cultura i Esport
Universitat de València..Vicerector de Cultura i Esport
Universitat de València....

 

....EUROPA COM A TASCA..EUROPA COMO TAREA....

....Promogut pel Moviment Europeu, aquest llibre naix a cavall de les commemoracions de dos fets determinants per a la història de la integració europea. D’una banda, el setantè aniversari del Congrés de La Haia (maig de 1948) en què es van posar els fonaments del projecte de l’Europa Unida. D’una altra banda, el seixantè aniversari dels tractats de Roma (març de 1957), quan va nàixer el Mercat Comú i es van posar les bases de la construcció jurídica, econòmica i social de la Unión Europea. ..Promovido por el Movimiento Europeo, este libro nace a caballo de las conmemoraciones de dos hechos determinantes para la historia de la integración europea. Por una parte, el setenta aniversario del Congreso de La Haya (mayo de 1948) en el que se pusieron los cimientos del proyecto de la Europa Unida. Por otra parte, el sesenta aniversario de los Tratados de Roma (marzo de 1957), en los que nació el Mercado Común y se sentaron las bases de la construcción jurídica, económica y social de la Unión Europea. ....

....Durant aquest ja llarg període històric, Europa s’ha transformat com en cap altre moment de la seua història. Però, sobretot, Europa ha esdevingut un espai de llibertat i progrés, de pau i de convivència democràtica, alimentat dels ideals dels «pares fundadors» i dels valors comuns en què es forja la identitat europea. ..Durante este ya largo periodo histórico Europa se ha transformado como en ningún otro momento de su historia. Pero, sobre todo, Europa se ha convertido en un espacio de libertad y progreso, de paz y de convivencia democrática, alimentado de los ideales de los «padres fundadores» y de los valores comunes en los que se fragua la identidad europea. ....

....Europa es troba a hores d’ara en una nova cruïlla. El Brexit, les amenaces externes, la crisi econòmica que ha patit i les seues conseqüències, així com el nou escenari mundial, suposen desafiaments que la Unión Europea ha d’afrontar i que li reclamen exigents canvis i reformes. ..Europa se encuentra ahora en una nueva encrucijada. El Brexit, las amenazas externas, la crisis económica padecida y sus consecuencias, así como el nuevo escenario mundial, suponen desafíos que la Unión Europea debe afrontar y que le reclaman exigentes cambios y reformas. ....

....Més de trenta persones rellevants del món polític, social i acadèmic d’Espanya reflexionen sobre distints aspectes d’aquesta experiència històrica, i plantegen, des de diverses perspectives, com abordar els problemes a què la Unión Europea s’enfronta. El debat sobre l’esdevenidor d’Europa és present a tot el continent. Espanya ha de participar en el disseny del futur amb determinació i visió, amb la consciència que Espanya i Europa tenen un destí comú. Aquest llibre pretén ser una contribució a aquest debat necessari. ..Más de treinta personas relevantes del mundo político, social y académico de España reflexionan sobre distintos aspectos de esta experiencia histórica, así como plantean, con diversas perspectivas, cómo abordar los problemas a los que la Unión Europea se enfrenta. El debate sobre el porvenir de Europa está presente en todo el continente. España debe participar en el diseño del futuro con determinación y visión, con la conciencia de que España y Europa tienen un destino común. Este libro pretende ser una contribución a este necesario debate. ....

....La coordinació del llibre està a càrrec d’Eugenio Nasarre, Francisco Aldecoa i Miguel Ángel Benedicto. ..La coordinación del libro corre a cargo de Eugenio Nasarre, Francisco Aldecoa y Miguel Ángel Benedicto. ....

View Event →
HELENA FLAM - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Sobre l’afecte i les emocions..Sobre el afecto y las emociones..x...."
Jun
27
7:00 PM19:00

HELENA FLAM - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Sobre l’afecte i les emocions..Sobre el afecto y las emociones..x...."

Helena-Flam-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 27 de juny..Miércoles, 27 de junio..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Auditori Joan Plaça. Jardí Botànic
....Carrer de Quart, 80 - 46008 València..Calle de Quart, 80 - 46008 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Presenta:
Eduardo Bericat, ....catedràtic de Sociologia,
Universidad de Sevilla. ..catedrático de Sociología.
Universidad de Sevilla....

 

Helena Flam
....Va rebre el Fil.Kand. de la Universitat de Lund, Suècia, i es va doctorar a la Universitat de Colúmbia a la ciutat de Nova York, Estats Units. ..Recibió el Fil.Kand. de la Universidad de Lund, Suecia y se doctoró en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. ....

....És professora de sociologia a la Universitat de Leipzig, Alemanya, des de 1993. Les seues publicacions versen sobre teories de les institucions financeres transnacionals i els moviments socials. Va iniciar la Xarxa de Recerca 11 (RN11) sobre les emocions, vinculada a l’Associació de Sociologia en 2003 i en 2016, el Grup Temàtic de Societat i Emocions (TG08), vinculat a l’Associació Internacional de Sociologia. ..Es profesora de Sociología en la Universidad de Leipzig, Alemania, desde 1993. Sus publicaciones versan sobre teorías de las instituciones financieras transnacionales y los movimientos sociales. Inició la Red de Investigación 11 (RN11) sobre las emociones, vinculada a la Asociación de Sociología en 2003 y en 2016, el Grupo Temático de Sociedad y Emociones (TG08), vinculado a la Asociación Internacional de Sociología. ....

....El seu primer article sobre les emocions, titulat "L’home emocional" i “la teoria de l’acció col·lectiva” va aparèixer en dos números consecutius de Sociologia Internacional en 1990. La seua coedició més recent, "Mètodes d’exploració de les emocions" es va publicar en Routledge en 2015. ..Su primer artículo sobre las emociones, titulado "El hombre emocional" y “la teoría de la acción colectiva” aparecieron en dos números consecutivos de Sociología Internacional en 1990. Su coedición más reciente "Métodos de exploración de las emociones" se publicó en Routledge en 2015. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La sociologia de les emocions és un camp d’investigació en auge als EUA, on té l’origen en la dècada dels 70 del segle passat. Al voltant de 1990 s’estén a Europa i es consolida en països com Alemanya, Suècia, Suïssa i Regne Unit. A partir de 1990 també parlem de la difusió de la teoria de l’afecte. ..La Sociología de las emociones es un campo de investigación en auge en los EEUU, allí tiene su origen en la década de los 70 del siglo pasado. Alrededor de 1990 se extiende en Europa y se consolida en países como Alemania, Suecia, Suiza y Reino Unido. A partir de 1990 también hablamos de la difusión de la teoría del afecto. ....

....La conferència establirà comparacions entre emocions i teoria de l’afecte, i reflexionarà sobre la seua definició i camp d’aplicació. ..La conferencia establecerá comparaciones entre emociones y teoría del afecto, reflexionando sobre su definición y campo de aplicación. ....

View Event →
ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cèl·lules nervioses de recanvi: mecanismes i limitacions..Células nerviosas de recambio: mecanismos y limitaciones..x...."
Jun
14
7:30 PM19:30

ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cèl·lules nervioses de recanvi: mecanismes i limitacions..Células nerviosas de recambio: mecanismos y limitaciones..x...."

arturo-álvarez-ESCOLA-DE-PENSAMENT2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dijous, 14 de juny..Jueves, 14 de junio..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Arturo Álvarez-Buylla
....Fill d’exiliats espanyols a Mèxic, es va llicenciar en Investigació Biomèdica en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic en 1983 i es va doctorar en Neurobiologia, en la Rockefeller University, Nova York en 1988,  institució en la qual ha exercit la docència des de 1989 fins a 2000. ..Hijo de exiliados españoles en México, se licenció en Investigación Biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1983 y se doctoró en Neurobiología, Rockefeller University, New York en 1988, institución en la que ha ejercido la docencia desde 1989 hasta  el 2000. ....

....Actualment és investigador i  professor de Cirurgia Neurològica en la Heather and Melanie Muss Endowed Chair, Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF). ..Actualmente es investigador y  profesor de Cirugía Neurológica en la Heather and Melanie Muss Endowed Chair, University of California-San Francisco (UCSF)....

....Reconegut internacionalment pel seu treball en neurociència del desenvolupament i la investigació de neurobiologia de cèl·lules mare. Els seus principals camps de recerca són la neurogènesi del cervell dels mamífers adults, la regulació de les cèl·lules mare neurals, l’origen dels tumors cerebrals i la seua curació, i la reparació cerebral. ..Reconocido internacionalmente por su trabajo en neurociencia del desarrollo y la investigación de neurobiología de células madre. Sus principales campos de investigación son la neurogénesis del cerebro de los mamíferos adultos, la regulación de las células madre neurales, el origen de los tumores cerebrales y su curación,  y la reparación cerebral. ....

....El seu treball va contribuir a les principals troballes sobre la identificació i caracterització de les cèl·lules mare neurals al cervell adult. El laboratori d’Álvarez-Buylla  ha continuat estudiant la forma en què les cèl·lules mare neurals adultes es comporten i funcionen: la generació de neurones joves, la migració d’aquestes neurones des del seu lloc de naixement a la seua destinació final i la seua funció en el cervell adult. Comprendre els mecanismes que subjauen en la proliferació neuronal, la diferenciació, la migració i la integració de circuits pot oferir informació sobre noves estratègies per a tractar el dany i les malalties cerebrals. ..Su trabajo contribuyó a los principales hallazgos sobre la identificación y caracterización de las células madre neurales en el cerebro adulto. El laboratorio de Alvarez-Buylla ha seguido estudiando la forma en que las células madre neurales adultas se comportan y funcionan: la generación de neuronas jóvenes, la migración de estas neuronas desde su lugar de nacimiento a su destino final y su función en el cerebro adulto. Comprender los mecanismos que subyacen a la proliferación neuronal, la diferenciación, la migración y la integración de circuitos puede ofrecer información sobre nuevas estrategias para tratar el daño y las enfermedades cerebrales. ....

....Entre la llarga llista de reconeixements a aquest neurocientífic, en destaquen diversos amb el segell made in Spain, com la Càtedra Santiago Grisolía, Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana (2006); "Académico Correspondiente Extranjero” de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals (2006);  Càtedra Ramón y Cajal, que concedeix la Societat Espanyola de Neurologia (2007); Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica, Fundació Príncep d’Astúries (2011) i Càtedra d’Excel·lència Banco de Santander, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2013); a més d’altres premis internacionals de gran rellevància, com la Medalla Gabino Barreda de la UNAM (1983), el Premi Robert L. Sinsheimer (EU, 1992), el Premi Jacob Javits (EUA, 2000), el Premi de la Fundació IPSEN (França, 2002) i el Premi de l’Associació de Ciències Quimioreceptores (EUA, 2004), entre uns altres. ..Entre la larga lista de reconocimientos a este neurocientífico, destacan varios con el sello 'made in Spain', como la Cátedra Santiago Grisolía, Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias, Generalitat Valenciana (2006); "Académico Correspondiente Extranjero” de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2006);  Cátedra Ramón y Cajal que concede la Sociedad Española de Neurología (2007); Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Fundación Príncipe de Asturias (2011) y Catedra de Excelencia Banco de Santander, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (2013); además de otros premios internacionales de gran relevancia como la Medalla Gabino Barreda de la UNAM (1983), el Premio Robert L. Sinsheimer (EU, 1992), el Premio Jacob Javits (EU, 2000), el Premio de la Fundación IPSEN (Francia, 2002) y el Premio de la Asociación de Ciencias Qimioreceptoras (EU, 2004), entre otros. ....

View Event →
SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”
Jun
13
4:00 PM16:00

SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”

SACARAMENTO-RODRIGUEZ-FERRON-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dimecres, 13 de juny..Miércoles, 13 de juny..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula ..Seminario con matrícula....

 

Sacramento Rodríguez
....Llicenciada en Biologia per la Universitat de València, va desenvolupar la seua formació predoctoral al Departament de Biologia Cel·lular d’aquesta Universitat sota la direcció de la Dra. Isabel Fariñas estudiant el paper de la telomerasa i la longitud dels telòmers en la regulació i activació de les cèl·lules mare del cervell adult, en col·laboració amb la Dra. María Blasco. Com a resultat del seu treball predoctoral, ha realitzat diverses publicacions en revistes científiques de gran prestigi com Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Després del doctorat es va incorporar al laboratori de la Dra. Anne Ferguson-Smith a la Universitat de Cambridge (Anglaterra), on va desenvolupar el seu propi projecte en què descrivia el procés d’empremta genòmica com un mecanisme nou de regulació de cèl·lules mare adultes, treball que va derivar en una publicació en la revista Nature, a més d’altres en Cell Metabolism o Genome Research. Aquest nou concepte biològic és, possiblement, l’aportació més rellevant de la seua carrera i té importants implicacions en l’àmbit biomèdic. Per això va ser guardonada amb el VII premi Biogen Idec a Joves Investigadors l’any 2012. ..Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y desarrolló su formación predoctoral en el Departamento de Biología Celular de dicha Universidad bajo la dirección de la Dra. Isabel Fariñas estudiando el papel de la Telomerasa y la longitud de los telómeros en la regulación y activación de las células madre del cerebro adulto y en colaboración con la Dra. María Blasco. Como resultado de su trabajo predoctoral ha realizado varias publicaciones en revistas científicas de gran prestigio como Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Tras su doctorado se incorporó al laboratorio de la Dra. Anne Ferguson-Smith en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), donde desarrolló su propio proyecto describiendo el proceso de impronta genómica como un mecanismo nuevo de regulación de células madre adultas, trabajo que resultó en una publicación en la revista Nature junto con otras en Cell Metabolism o Genome Research. Este nuevo concepto biológico es, posiblemente, la aportación más relevante de su carrera y tiene importantes implicaciones en el ámbito biomédico. Por ello fue galardonada con el VII premio Biogen Idec a Jóvenes Investigadores en el año 2012. ....

....L’any 2012 es va reincorporar, amb un contracte Ramón y Cajal, al Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València, on ha establert el seu propi grup i ha obtingut projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2013 i 2017) com a investigadora principal, així com l’ajuda a Investigadors, Innovadors i Creadors Culturals finançada per la Fundació BBVA (2014). ..En el año 2012 se reincorporó al Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia con un contrato Ramón y Cajal donde ha establecido su propio grupo obteniendo proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (2013 y 2017) como investigadora principal, así como la ayuda a Investigadores, Innovadores y Creadores Culturales financiado por la Fundación BBVA (2014). ....

....La seua investigació actual se centra en l’estudi del paper de l’empremta genòmica i altres processos epigenètics en la regulació, funció i activació de les cèl·lules mare neurals, així com l’alteració d’aquest procés durant la formació de tumors cerebrals. ..Su investigación actual está dirigida al estudio del papel de la impronta genómica y otros procesos epigenéticos en la regulación la función y activación de las células madre neurales, así como la alteración de este proceso durante la formación de tumores cerebrales. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....El descobriment de les cèl·lules mare neurals i de la formació de noves neurones al cervell adult ha implicat l’existència potencial de reparació i ús d’aquestes en teràpies cel·lulars. Tot i que aquestes aplicacions potencials es preveuen com a conseqüències a llarg termini, el fet de determinar els reguladors que treballen coordinadament per proveir d’un nombre adequat de cèl·lules mare al cervell, és crucial per a un ús futur en condicions patològiques. Aquests reguladors podrien ser equivalents en processos tumorals del cervell adult. De fet, s’ha suggerit que els tumors cerebrals contenen una petita població de cèl·lules mare canceroses putatives amb mecanismes compartits amb les cèl·lules mare neurals. En aquesta xarrada parlarem del paper d’un d’aquests reguladors, la  empremta genòmica, i de com l’empremta establerta en el DNA de la mare i del pare es plasma en la formació de noves neurones al nostre cervell adult. A més, l’alteració d’aquestes empremtes origina síndromes humanes com la de Prader-Willi o Angelman, i és un dels processos més freqüents que tenen lloc en diversos tumors humans. ..El descubrimiento de las células madre neurales y de la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto ha implicado la existencia potencial de reparación y el uso de las mismas en terapias celulares. Aunque estas aplicaciones potenciales se prevén como consecuencias a largo plazo, determinar los reguladores que trabajan coordinadamente para proveer de un número adecuado de células madre en el cerebro, es crucial para su futuro uso en condiciones patológicas. Estos reguladores podrían ser equivalentes en procesos tumorales del cerebro adulto. De hecho, se ha sugerido que los tumores cerebrales contienen una pequeña población de células madre cancerosas putativas con mecanismos compartidos con las células madre neurales. En esta charla hablaremos del papel de uno de esos reguladores, la impronta genómica y de cómo la huella establecida en el ADN de la madre y del padre se plasma en la formación de nuevas neuronas en nuestro cerebro adulto. Además, la alteración de estas huellas da lugar a síndromes humanos como el de Prader-Willi o Angelman y es una de los procesos más frecuentes ocurridos en diversos tumores humanos. ....

View Event →
IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”
Jun
6
5:00 PM17:00

IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”

Ignacio-Castro-Rey-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 6 de juny..Miércoles, 6 de junio..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Ignacio Castro Rey
....És doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid i professor en aquesta ciutat. Influït per l'heterodòxia del pensament occidental, desplega de fa anys un treball filosòfic en una doble direcció. D'una banda, en la frontera del nostre cànon il·lustrat, l'afirmació d'un immediat absolut sensible, ètic i estètic alhora. De l’altra, una crítica del poder contemporani, de la seua renovada crueltat en la caça de l'home. En ambdues articulacions, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potència conceptual de molt diferents pensadors actuals.

A més de signar nombrosos articles en diferents mitjans i volums col·lectius, Ignacio Castro ha sigut sovint convidat per diverses institucions i universitats, tant nacionals com estrangeres. És autor, a més del recent Ética del desorden (Pre-Textos), dels llibres següents: Roxe de Sebes. Mil dies en la muntanya (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) i La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en esta ciudad. Influido por la heterodoxia del pensamiento occidental, despliega desde hace años un trabajo filosófico en una doble dirección. Por un lado, en el borde de nuestro canon ilustrado, la afirmación de un inmediato absoluto sensible, ético y estético a la vez. Por otro, una crítica del poder contemporáneo, de su renovada crueldad en la caza del hombre. En ambas articulaciones, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potencia conceptual de muy distintos pensadores actuales.

Además de firmar numerosos artículos en distintos medios y volúmenes colectivos, Ignacio Castro ha sido con frecuencia invitado en diversas instituciones y universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es autor, además del reciente Ética del desorden (Pre-Textos), de los siguientes libros: Roxe de sebes. Mil días en la montaña (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) y La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....La paraula desordre sol referir-se a la impetuosa riuada amb què tenen lloc els esdeveniments externs. Aquesta paraula sol indicar la força cega d'un corrent, terrenal o humà, del qual ens hem de protegir. Però avui no es tracta, enfront d'aquest suposat perill exterior (fins i tot la informació meteorològica és "apocalíptica"), d'alçar una altra ètica normativa a la mesura d'aquesta cultura tancada al seu interior "global". No hem d'operar amb la fàcil contraposició del Bé al Mal (un mal sempre encarnat en els altres), ni cercar abans de res un conjunt de prescripcions per a una vida millor o més íntegra. Ni tampoc cercar una idea fixa del deure que guie l'acció en aquest món canviant. No es tracta que cada home aprenga a conduir-se en termes suposadament morals, seguint normes que sempre demonitzen l'altre, sinó que cadascun de nosaltres assumisca el seu indesxifrable signe natal i li done una forma de vida. El vincle entre ètica i alegria, entre moral i força, ha sigut perillosament oblidat. Certa disciplina moral no s’ha de fixar en els senyals externs de la conducta, sinó en el desenvolupament interior de la potència de ser. No hem d'oblidar la vella certesa, oriental i occidental, que les contingències externes (amb el seu aire de desgràcia o de fortuna) ocorren en un ordre mental absolut, una existència patològicament singular de la qual no podem separar-nos. "Ser és ser percebut", diu Berkeley. El mateix és ser i pensar, es va afirmar ja abans de Plató. El pensament és en si mateix una praxi que ocupa l'horitzó sencer, i un no pot pensar sense transformar-se alhora en una altra cosa. Així doncs, prop dels estoics, es tracta de posar el pensament a l'altura de l'aparent "desordre" del que ha ocorregut, que en realitat està assenyalant la xifra d'una existència única, que és mancada de cap altra autoritat externa que no siga la mort. ..La palabra desorden suele referirse a la impetuosa riada con la que ocurren los acontecimientos externos. Esa palabra suele indicar la fuerza ciega de una corriente, terrenal o humana, de la que debemos protegernos. Pero hoy no se trata, frente a ese supuesto peligro exterior (hasta el parte meteorológico es "apocalíptico"), de levantar otra ética normativa a la medida de esta cultura encerrada en su interior "global". No debemos operar con la fácil contraposición del Bien al Mal (un mal siempre encarnado en los otros), ni buscar ante todo un conjunto de prescripciones para una vida mejor o más íntegra. Ni tampoco buscar una idea fija del deber que guíe la acción en este mundo cambiante. No se trata de que cada hombre aprenda a conducirse en términos supuestamente morales, siguiendo normas que siempre satanizan al otro, sino de que cada uno de nosotros asuma su indescifrable signo natal y le dé una forma de vida. El vínculo entre ética y alegría, entre moral y fuerza, ha sido peligrosamente olvidado. Cierta disciplina moral no debe fijarse en las señas externas de la conducta, sino en el desarrollo interior de la potencia de ser. No debemos olvidar la vieja certeza, oriental y occidental, de que las contingencias externas (con su aire de desgracia o de fortuna) ocurren en un orden mental absoluto, una existencia patológicamente singular de la que no podemos separarnos. "Ser es ser percibido", dice Berkeley. Lo mismo es ser y pensar, se afirmó ya antes de Platón. El pensamiento es en sí mismo una praxis que ocupa el horizonte entero, y uno no puede pensar sin transformarse al mismo tiempo en otra cosa. Así pues, cerca de los estoicos, se trata de poner el pensamiento a la altura del aparente "desorden" de lo ocurrido, que en realidad está señalando la cifra de una existencia única, que carece de otra autoridad externa que no sea la muerte. ..x....

View Event →
ÁLVARO PASCUAL-LEONE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Promovent salut cerebral..Promoviendo salud cerebral..x....”
Jun
4
7:30 PM19:30

ÁLVARO PASCUAL-LEONE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Promovent salut cerebral..Promoviendo salud cerebral..x....”

Alvaro-Pascual-Leone-Escola-de-Pensament-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dilluns, 4 de juny..Lunes, 4 de junio..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Álvaro Pascual-Leone
....Nascut a València, és director del centre Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation (CNBS) de Boston i cap de la Divisió de Neurologia Cognitiva en Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). És degà associat de recerca clínica i traslacional i professor de Neurologia a l’Escola de Medicina de Harvard (HMS). 

Pascual-Leone és considerat un líder mundial en el camp de l’estimulació cerebral no invasiva i Thompson Reuters l’ha reconegut com una de les ments més influents del món científic i un dels 15 millors investigadors de neurociències del món. És autor de més de 700 treballs científics (H-index 133; i 10index 482) i diversos llibres, i figura com a inventor llistat en 17 patents.

Membre electe de la Real Academia Nacional de Farmacia a Espanya, i receptor de nombrosos honors i premis internacionals. El seu treball té gran atractiu per al públic general i la difusió i la divulgació de les seues aportacions a través d’articles en premsa, documentals de televisió i ràdio i diversos llibres és extensa. (p. ex. Norman Doidge, The Brain That Changes Itself; John E. Robison, Switched On).

Les seues investigacions tenen com a objectiu la comprensió dels mecanismes que controlen les xarxes cerebrals i la plasticitat cerebral a través de la vida i la capacitat per a ser modificades per al millor resultat conductual d’un individu, prevenció de la discapacitat i restauració de la funció en pacients amb malalties neuropsiquiàtriques.

El seu treball combina tecnologies d’imatge cerebral i metodologies d’estimulació del cervell per establir una relació causal i una cronometría exacta entre l’activació cerebral regional i el comportament, i utilitza tècniques d’estimulació cerebral no invasiva per provar i modular l’activitat cerebral. L’activitat de recerca actual del Dr. Pascual-Leone inclou diversos estudis que tenen el suport de l’NIH i la indústria, incloent un projecte per a prevenir la deterioració cognitiva relacionada amb l’edat; un estudi multicèntric per a la millora cognitiva, de l’estat d’ànim i de la funció motora en l’EP; un estudi multicèntric per a millorar la funció cognitiva en DA lleu; un estudi per a avaluar la plasticitat cortical en ASD; un estudi per avaluar la funció cortical en DM tipus 2 i la seua correlació amb el risc de deterioració cognitiva; un projecte per a millorar el control de la motricitat i la cognició en atàxia espinocerebel·losa; un projecte per a combinar rehabilitació assistida per robot amb estimulació cerebral per a promoure la recuperació de la funció motora després d’accident cerebrovascular, i un per a reduir l’espasticitat en lesions de medul·la espinal; així com diversos estudis explorant la utilitat de l’estimulació cerebral per a avaluar i modular xarxes corticals cerebrals en salut i malaltia.

Les seues activitats educatives inclouen diversos cursos intensius en l’estimulació cerebral no invasiva oferta amb tres edicions en els últims 10 anys que han entrenat prop de 1.000 persones de tot el món, i la beca Sidney-Baer en Neurociències Clíniques que dóna suport a tres becaris postdoctorals anuals per tancar la bretxa entre la psiquiatria i la neurologia. El seu treball clínic inclou els estudis de temps de conducció motora central, reactivitat cortical i plasticitat, equilibri excitació/inhibició cortical, determinació no invasiva de dominància hemisfèrica per al llenguatge i mapatge cortical no invasiu. A més, el programa clínic ofereix l’estimulació cerebral no invasiva per al tractament de pacients amb trastorns neuropsiquiàtrics com ara depressió i esquizofrènia, epilèpsia, distonia, malaltia de Parkinson, dolor crònic i la neurorehabilitació de la funció de la mà i llengua després de l’accident cerebrovascular.

Finalment, com a degà associat per al Programa de Recerca Clínica i Traslacional i director del Programa Catalitzador de Recerca Clínica de Harvard (HC-CRC), el Dr. Pascual-Leone assumeix els objectius programàtics i supervisa el funcionament i el desenvolupament del projecte transversal institucional per a la investigació traslacional i clínica (Harvard Medical School and all its Affiliated Medical Centers, including Beth Israel Deaconess Medical Center; Brigham and Women’s Hospital; Children’s Hospital Boston; Massachusetts General Hospital; and Massachusetts Institute of Technology). El HC-CRC és un dels programes de la Harvard Catalyst – Harvard University Clinical and Translational Science Center. ..Nacido en Valencia, es director del centro Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation (CNBS) de Boston y jefe de la División de Neurología Cognitiva en Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Es decano asociado de investigación clínica y traslacional y profesor de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard (HMS).

Pascual-Leone es considerado un líder mundial en el campo de la estimulación cerebral no invasiva y Thompson Reuters le ha reconocido como una de las mentes más influyentes del mundo científico y uno de los 15 mejores investigadores de Neurociencias del mundo. Es autor de más de 700 trabajos científicos (H-index 133; i10index 482) y varios libros, y figura como inventor listado en 17 patentes.

Miembro electo de la Real Academia Nacional de Farmacia en España, y receptor de numerosos honores y premios internacionales. Su trabajo tiene gran atractivo para el público general y la difusión y divulgación de sus aportaciones a través de artículos en prensa, documentales de televisión y radio y varios libros es extensa. (e.g. Norman Doidge, The Brain That Changes Itself ; John E. Robison, Switched On).

Sus investigaciones tienen como objetivo la comprensión de los mecanismos que controlan las redes cerebrales y la plasticidad cerebral a través de la vida y la capacidad para ser modificadas para el mejor resultado conductual de un individuo, prevención de la discapacidad y restaurar la función en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas.

Su trabajo combina tecnologías de imagen cerebral y metodologías de estimulación del cerebro para establecer una relación causal y una cronometría exacta entre la activación cerebral regional y el comportamiento, y utiliza técnicas de estimulación cerebral no invasiva para probar y modular la actividad cerebral. La actividad de investigación actual del Dr. Pascual-Leone incluye varios estudios apoyados por el NIH y la industria, incluyendo un proyecto para prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad; un estudio multi-céntrico para la mejora cognitiva, del estado de ánimo y de la función motora en la EP; un estudio multicéntrico para mejorar la función cognitiva en DA leve; un estudio para evaluar la plasticidad cortical en ASD; un estudio para evaluar la función cortical en DM tipo 2 y su correlación con el riesgo de deterioro cognitivo; un proyecto para mejorar el control de la motricidad y la cognición en ataxia espinocerebelosa; un proyecto para combinar rehabilitación asistida por robot con estimulación cerebral para promover la recuperación de la función motora después de accidente cerebrovascular, y uno para reducir la espasticidad en lesiones de médula espinal; así como varios estudios explorando la utilidad de la estimulación cerebral para evaluar y modular redes corticales cerebrales en salud y enfermedad. 

Sus actividades educativas incluyen varios cursos intensivos en la estimulación cerebral no invasiva ofrecida con tres ediciones en los últimos 10 años que han entrenado a cerca de 1.000 personas de todo el mundo, y la beca Sidney-Baer en Neurociencias Clínicas que presta apoyo a tres becarios postdoctorales anuales para cerrar la brecha entre la psiquiatría y la neurología. Su trabajo clínico incluye los estudios de tiempo de conducción motora central reactividad cortical y plasticidad, equilibrio excitación/inhibición cortical, determinación no invasiva de dominancia hemisférica para el lenguaje y mapeo cortical no invasiva. Además, el programa clínico ofrece la estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos como depresión y esquizofrenia, epilepsia, distonía, enfermedad de Parkinson, dolor crónico y la neurorrehabilitación de la función de la mano y lengua después del accidente cerebrovascular.

Finalmente, como Decano Asociado para el Programa de Investigación Clínica y Traslacional y Director del programa Catalizador de Investigación Clínica de Harvard (HC-CRC), el Dr. Pascual-Leone asume los objetivos programáticos y supervisa el funcionamiento y desarrollo del proyecto transversal institucional para la investigación traslacional y clínica (Harvard Medical School and all its Affiliated Medical Centers, including Beth Israel Deaconess Medical Center; Brigham and Women’s Hospital; Children’s Hospital Boston; Massachusetts General Hospital; and Massachusetts Institute of Technology). El HC-CRC es uno de los programas del Harvard Catalyst – Harvard University Clinical and Translational Science Center. ....

View Event →
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”
May
30
7:30 PM19:30

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 30 de maig..Miércoles, 30 de mayo..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i l'Associació Amics de la Nau Gran ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives y la Asociación Amigos de La Nau Gran ..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ignacio Sánchez-Cuenca
....(València, 1966) És professor titular de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid i director de l'Institut Carlos III-Juan March de Ciències Socials d'aquesta Universitat. Anteriorment, havia estat professor a la Universitat Complutense de Madrid, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a la Universitat de Salamanca. El 2004 va ser Arrisse Visiting Associate Professor a la Universitat de Yale. És autor de nombrosos llibres, dels quals els més recents són: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Cataracta, 2014). Ha publicat articles acadèmics en revistes com Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition i Terrorism and Political Violence. Intervé freqüentment en mitjans de comunicació: sobre l'actualitat, escriu en InfoLibre i la revista digital CTXT. ..(Valencia, 1966) Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966) es Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y Director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de dicha Universidad. Anteriormente, fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Salamanca. En 2004 fue Rice Visiting Associate Professor en la Universidad de Yale. Es autor de numerosos libros, los más recientes son: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Catarata, 2014). Ha publicado artículos académicos en revistas como Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition y Terrorism and Political Violence. Interviene frecuentemente en medios de comunicación: en la actualidad, escribe en InfoLibre y la revista digital CTXT. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Cap règim polític dura eternament. La democràcia tampoc. Per entreveure el futur, analitze les mutacions que pateix la forma democràtica de govern en els últims temps. La principal amenaça que s’hi cern és la reducció de la democràcia a l'alternança en el poder, que deixa de costat l'ideal d'autogovern col·lectiu. Aquesta reducció es manifesta en l'expansió d'elements tecnocràtics (i la contrafigura que generen, el populisme), que aixafen la possibilitat de triar entre models de societat alternatius. ..Ningún régimen político dura eternamente. La democracia tampoco. Para atisbar el futuro, analizo las mutaciones que está sufriendo la forma democrática de gobierno en los últimos tiempos. La principal amenaza que se cierne es la reducción de la democracia a la alternancia en el poder, dejando de lado el ideal de auto-gobierno colectivo. Esta reducción se manifiesta en la expansión de elementos tecnocráticos (y la contrafigura que generan, el populismo), que aplastan la posibilidad de elegir entre modelos de sociedad alternativos. ..x....

View Event →
LUIS ÁLVAREZ-GAUMÉ - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El costat fosc de l’univers..El lado oscuro del Universo..x....”
May
29
12:00 PM12:00

LUIS ÁLVAREZ-GAUMÉ - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El costat fosc de l’univers..El lado oscuro del Universo..x....”

Luis-Alvarez-Gaumé.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 29 de maig..Martes, 29 de mayo..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Luis Álvarez-Gaumé
....És un físic teòric espanyol, nascut a Madrid, que treballa en teoria de cordes i gravetat quàntica en la New York State University a Stony Brook (SUNY) i el CERN. ..Es un físico teórico español, nacido en Madrid, que trabaja en teoría de cuerdas y gravedad cuántica en la New York State University en Stony Brook (SUNY) y el CERN. ..x....

....Va obtenir el seu doctorat en 1981 a SUNY i va treballar de 1981 a 1984 a la Universitat de Harvard, abans d’incorporar-se com a professor a la  Universitat de Boston. Des de 1986 fins a 2016 va ser membre  permanent de la Divisió de Física Teòrica del CERN, havent estat el seu director. En 2016, es va convertir en el director del Centre Simons de Geometria i Física en Stony Brook. ..Obtuvo su doctorado en 1981 en SUNY y trabajó de 1981 a 1984 en la Universidad de Harvard, antes de incorporarse como profesor a la  Universidad de Boston. Desde 1986 hasta 2016, fue miembro  permanente de la división de Física Teórica del CERN, habiendo sido su director. En 2016, se convirtió en el director del Centro Simons de Geometría y Física en Stony Brook. ..x....

....Ha tingut diverses contribucions importants al camp de la  teoria de cordes i el seu marc matemàtic. Juntament amb Edward Witten va mostrar en 1983 que les teories quàntiques de camp generalment tenen anomalies gravitacionals. També és conegut per la seua demostració física del teorema d’Atiyah-Singer utilitzant supersimetria. En la dècada de 1990, Álvarez-Gaumé va estudiar el trencament de supersimetria a baixes energies. ..Ha tenido varias contribuciones importantes al campo de la  teoría de cuerdas y su marco matemático. Junto con Edward Witten, mostró en 1983 que las teorías cuánticas de campo generalmente tienen anomalías gravitacionales. También es conocido por su demostración física del teorema de Atiyah-Singer utilizando supersimetría. En la década de 1990, Álvarez-Gaumé estudió la rotura de supersimetría a bajas energías. ..x....

....Ha sigut: “Junior Fellow”, del Harvard Society of Fellows, “Fellow” de l’Alfred  P. Sloan Foundation, Premi Javed Husain per a joves científics (UNESCO), Premi Humboldt “Senior Research”, i és acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias de España. ..Ha sido: “Junior Fellow”, de la Harvard Society of Fellows, “Fellow” de  la Alfred P.Sloan Foundation, Premio Javed Husain para jóvenes científicos (UNESCO), Premio Humboldt “Senior Research” y es Académico  Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de España ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....En les últimes dècades hem vist com s’engrandia la nostra ignorància sobre la matèria que permea l’univers conegut. L’invisible sembla contenir respostes a interrogants fonamentals sobre les propietats de l’univers observable, i fins i tot sobre la nostra pròpia existència.  En aquesta exposició passarem revista a algunes d’aquestes preguntes que motiven i sustenten gran part de la recerca moderna en física fonamental, astrofísica i cosmologia. ..En las últimas décadas hemos visto como se agrandaba nuestra ignorancia sobre la materia que permea el universo conocido.  Lo invisible parece contener respuestas a interrogantes fundamentales sobre las propiedades del universo observable, e incluso sobre nuestra propia existencia.  En esta exposición pasaremos revista a algunas de esas preguntas que motivan y sustentan gran parte de la investigación moderna en física fundamental, astrofísica y cosmología. ..x....

View Event →
LUCÍA HIPÓLITO - ....Seminari..Seminario..x.... “....Dimensió emocional del dolor: impacte sobre l’addicció a opioides..Dimensión emocional del dolor: impacto sobre la adicción a opioides....”
May
24
4:00 PM16:00

LUCÍA HIPÓLITO - ....Seminari..Seminario..x.... “....Dimensió emocional del dolor: impacte sobre l’addicció a opioides..Dimensión emocional del dolor: impacto sobre la adicción a opioides....”

Lucia-Hipolito-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dijous, 24 de maig..Dijous, 24 de mayo..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Lucía Hipólito
....És professora en el Dept. de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València. Des del començament de la seua carrera científica l’any 2005, ha estat treballant en el camp de la neurofarmacologia de l’addicció i, específicament, en l’addicció a l’alcohol, i ha publicat més de 15 articles en revistes de renom en aquest camp. Durant el seu període de doctorat es va unir al laboratori del Dr. JW Dalley i el Dr. TW Robbins a la Universitat de Cambridge. Aquesta recerca realment fructífera es va cristal·litzar en una publicació altament citada i en la col·laboració actual amb el Dr. David Belin (Universitat de Cambridge). Immediatament després d’acabar el doctorat va obtenir un contracte com a investigadora postdoctoral al laboratori del Dr. JA Morón al Dept. d’Anestesiologia de la Universitat de Columbia. Durant aquest temps, la Dra. Hipólito va iniciar un projecte que estudiava el dolor i el seu efecte sobre l’addicció als opiacis. Les dades obtingudes en aquest projecte van mostrar per primera vegada que la presència de dolor inflamatori altera els mecanismes de reforç dels opioides i incrementa el seu consum a dosis molt elevades (Hipólito L 2015). Aquests resultats han contribuït a comprendre els factors que contribueixen a l’epidèmia d’opioides que s’ha declarat en l’última dècada als Estats Units. De fet, la seua recerca va tenir un gran impacte en el camp i la Dra. Hipólito va rebre en 2016 el premi ESBRA d’Investigador Jove, el premi en Recerca en Dolor de la Societat Valenciana d’Estudis i Tractament del Dolor i el premi valencià Talent Jove Investigador. Actualment desenvolupa la seua recerca a la Universitat de València en el camp de l’alcoholisme i el dolor en col·laboració amb el Dr. Morón i el Dr. Bruchas (Universitat de Washington a St. Louis, MO, EUA). També es dedica a la divulgació científica i és part del comitè d’organització de la Setmana del Coneixement del Cervell a València. ..Es profesora en el Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia. Desde el comienzo de su carrera científica en 2005, ha estado trabajando en el campo de la neurofarmacología de la adicción y, específicamente, en la adicción al alcohol, publicando más de 15 artículos en revistas de renombre en este campo. Durante su período de doctorado se unió al laboratorio del Dr. JW Dalley y el Dr. TW Robbins en la Universidad de Cambridge. Esta investigación realmente fructífera se cristalizó en una publicación altamente citada y en la colaboración actual con el Dr. David Belin (Universidad de Cambridge). Inmediatamente después de terminar el doctorado obtuvo un contrato como investigadora postdoctoral en el laboratorio del Dr.JA Morón en el Dpt. de Anestesiología de la Universidad de Columbia. Durante este tiempo la Dra. Hipólito inició un proyecto que estudiaba el dolor y su efecto sobre la adicción a los opiáceos. Los datos obtenidos en este proyecto mostraron por primera vez que la presencia de dolor inflamatorio altera los mecanismos de refuerzo de los opioides incrementando su consumo a dosis muy elevadas (Hipolito L 2015). Estos resultados han contribuido a para comprender los factores que contribuyen a la epidemia de opioides que se ha declarado en la última década en los Estados Unidos. De hecho, su investigación tuvo un gran impacto en el campo y la Dra. Hipólito recibió en 2016 el Premio ESBRA de Investigador Joven, el Premio en Investigación en Dolor de la Sociedad Valenciana de Estudios y Tratamiento del Dolor y el Premio Valenciano Talento Joven Investigador. Actualmente desarrolla su investigación en la Universidad de Valencia en el campo del alcoholismo y el dolor en colaboración con el Dr. Moron y el Dr. Bruchas (Universidad de Washington en St. Louis, MO, EE. UU.). También se dedica a la divulgación científica y es parte del comité de organización de la Semana del Conocimiento del Cerebro en Valencia. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....El dolor és una experiència emocional i sensorial associada a un dany potencial o real en un òrgan o teixit. Quan aquest dolor persisteix, s’estableix una situació de dolor crònic que impacta negativament en la qualitat de vida dels pacients. De fet, el 50% dels pacients amb dolor crònic pateixen de depressió i/o de trastorns del son. Un dels tractaments més efectius per a pal·liar les situacions doloroses són els fàrmacs opioides. Tanmateix, el seu ús sempre genera debat a causa dels efectes derivats del tractament prolongat amb aquests fàrmacs. Efectes com ara la tolerància, que implica l’augment progressiu de la dosi que necessita el pacient, i el risc de patir addicció. Els Estats Units sofreixen durant les últimes dècades una crisi d’addicció i sobredosi a opiacis. Encara que a Europa no s’ha observat aquesta situació, la societat europea es veu minada pel cost sociosanitari que li generen les addiccions, especialment a l’alcohol. En aquesta xarrada parlarem dels efectes del dolor sobre els estats afectius i de com el dolor pot constituir un factor que incremente la vulnerabilitat a patir un trastorn d’ús de drogues o a recaure en el consum d’aquestes, siguen il·legals o legals com l’alcohol. ..El dolor es una experiencia emocional y sensorial asociada a un daño potencial o real en un órgano o tejido. Cuando este dolor persiste, se establece una situación de dolor crónico que impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, el 50% de los pacientes con dolor crónico sufren de depresión y/o de trastornos del sueño. Uno de los tratamientos más efectivos para paliar las situaciones dolorosas son los fármacos opioides. Sin embargo su uso siempre genera debate debido a los efectos derivados del tratamiento prolongado con estos fármacos. Efectos como son la tolerancia, que implica el aumento progresivo de la dosis que necesita el paciente, y el riesgo de padecer adicción. Estados Unidos sufre durante las últimas décadas una crisis de adicción y sobredosis a opiáceos. Aunque en Europa no se ha observado esta situación, la sociedad europea se ve minada por el coste socio sanitario que le generan las adicciones, especialmente al alcohol. En esta charla hablaremos de los efectos del dolor sobre los estados afectivos y de cómo el dolor puede constituir un factor que incremente la vulnerabilidad a padecer un trastorno de uso de drogas o a recaer en el consumo de estas, ya sean ilegales o legales como el alcohol. ..x....

View Event →
CRISTINA GIL - ....Seminari..Seminario..x.... “....Històries de cèl·lules mares i filles i com organitzar el nostre cervell..Historias de células madres e hijas y como organizar nuestro cerebro....”
May
21
4:00 PM16:00

CRISTINA GIL - ....Seminari..Seminario..x.... “....Històries de cèl·lules mares i filles i com organitzar el nostre cervell..Historias de células madres e hijas y como organizar nuestro cerebro....”

Cristina-Gil-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dilluns, 21 de maig..Lunes, 21 de mayo..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula. ..Seminario con matrícula. ....

 

Cristina Gil Sanz
....És llicenciada en Biologia per la Universitat de València el 2001. Va començar la seua formació predoctoral en l'Institut de Neurociències d'Alacant sota la direcció del Dr. Alfonso Fairén estudiant el paper d'un receptor metabotròpic de glutamat que regula l'aprenentatge associatiu i la plasticitat sinàptica a l’hipocamp, en col·laboració amb el grup de José María Delgado i Agnès Gruart. Després de la seua graduació, es va incorporar al laboratori del Dr. Ulrich Mueller en La Jolla (Califòrnia, EUA), on va treballar en l’estudi dels mecanismes que regulen la diferenciació de les cèl·lules mare neurals durant el desenvolupament de l'escorça i com les neurones produïdes per aquests s'integren en els circuits neocorticals. Després d'un curt període a la Universitat Johns Hopkins a Baltimore (Maryland, EUA), reclutada com a Research Assistant Professor, es va incorporar l'any passat com a investigadora Ramón y Cajal al Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València. ..Es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia en el 2001. Comenzó su formación predoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante bajo la dirección del Doctor Alfonso Fairén estudiando el papel de un receptor metabotrópico de glutamato regulando el aprendizaje asociativo y la plasticidad sináptica en hipocampo en colaboración con el grupo de José María Delgado y Agnès Gruart. Tras su graduación, se incorporó al laboratorio del Doctor Ulrich Mueller en La Jolla (California, USA) donde trabajó estudiando los mecanismos que regulan la diferenciación de las células madre neurales durante el desarrollo de la corteza y como las neuronas producidas por ellos se integran en los circuitos neocorticales. Tras un corto periodo en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland, USA) reclutada como Research Assistant Professor se incorporó el pasado año como Investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia. ....

....Com a resultat d'aquestes experiències investigadores ha realitzat múltiples publicacions en prestigioses revistes internacionals com Science o Neuron, ha participat en nombrosos congressos i obtingut finançament d'agències nacionals i internacionals. ..Como resultado de estas experiencias investigadoras ha obtenido múltiples  publicaciones en prestigiosas revistas internacionales como Science o Neuron,  ha participado en numerosos congresos y obtenido financiación de agencias nacionales e internacionales. ....

....Els seus interessos presents i futurs se centren en l'estudi dels mecanismes que regulen l'establiment de la diversitat cel·lular en la neocòrtex i com les alteracions en la generació de determinats tipus cel·lulars es relacionen amb desordres neurològics. ..Sus intereses presentes y futuros se centran en el estudio de los mecanismos que regulan el establecimiento de diversidad celular en la neocorteza y como alteraciones en la generación de determinados tipos celulares se relaciona con desórdenes neurológicos. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....El cervell és un òrgan fascinant d'increïble complexitat i amb una organització cel·lular exquisida. Al llarg de l'evolució, el cervell ha anat canviant amb l'emergència d'una nova regió als mamífers que es coneix com el neocòrtex. Aquesta regió presenta un gran desenvolupament en els primats i és la responsable de la tasques cognitives superiors, que inclou el pensament i el llenguatge. En l'ésser humà representa un elevat percentatge del volum total del cervell i està formada per milers de milions de neurones que estableixen una complexa xarxa de connexions sinàptiques. Malgrat els recents avanços en el coneixement d’aquesta regió cerebral, encara hi ha moltes qüestions que són un misteri. Aquestes qüestions inclouen com s'aconsegueix generar la gran diversitat cel·lular que la forma a partir d'una població de cèl·lules mare neurals que aparentment tenen característiques semblants. Aquesta qüestió és d'extraordinària importància perquè per a un correcte funcionament de l'escorça cerebral cal la generació de proporcions adequades dels diferents tipus neurals i del seu correcte posicionament per aconseguir establir les connexions apropiades. En aquesta xarrada parlarem de les relacions entre les cèl·lules mare neurals i les seues “filles” (neurones i cèl·lules glials), i també dels mecanismes que aquestes cèl·lules mare utilitzen per diversificar la seua progènie i com a les alteracions en aquests processos es relacionen amb desordres neurològics. ..El cerebro es un organo fascinatante de increible complejidad y con una organización celular exquisita. A lo largo de la evolución el cerebro ha ido cambiando con la emergencia de una nueva región en los mamíferos que se conoce como la neocorteza. Dicha región presenta un gran desarrollo en primates, siendo la responsable de la tareas cognitivas superiones incluyendo el pensamiento y el lenguaje. En el humano representa un elevado porcentaje del volumen total del cerebro y está formada por miles de millones de neuronas que establecen una compleja red de conexiones sinapticas. A pesar de los recientes avances en el conocimiento sobre esta región cerebral muchas cuestiones sobre ella son todavía un misterio. Dichas cuestiones incluyen como se consigue generar la gran diversidad celular que la forma a partir de una población de células madre neurales que aparentemente tienen similares características. Dicha cuestión es de extraordinaria importancia porque para un correcto funcionamiento de la corteza cerebral se precisa de la generación de proporciones adecuadas de los diferentes tipos neurales y de su correcto posicionamiento para conseguir establecer las conexiones apropiadas. En esta charla vamos a hablar de las relaciones entre las células madre neurales y “sus hijas” (neuronas y células gliales) incluyendo los mecanismos que dichas células madre utilizan para diversificar su progenie y como alteraciones en estos procesos se relacionan con desordenes neurológicos. ....

View Event →
Mª ÁNGELES DURÁN HERAS - ....Seminari..Seminario..x.... “....La riquesa invisible de l’atenció..La riqueza invisible del cuidado..x....”
May
7
5:00 PM17:00

Mª ÁNGELES DURÁN HERAS - ....Seminari..Seminario..x.... “....La riquesa invisible de l’atenció..La riqueza invisible del cuidado..x....”

MAngeles-Duran-Escola-de-Pensament-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 7 de maig..Lunes, 7 de mayo..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

María Ángeles Durán
....És catedràtica de sociologia i professora d’investigació en el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Els seus temes principals d’investigació, en els quals ha sigut pionera, són el treball no remunerat, la situació social de les dones, l'ús del temps i la sociologia de la salut. ..Es catedrática de sociología y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus temas principales de investigación, en los que ha sido pionera, son  el trabajo no remunerado, la situación social de las mujeres, el uso del tiempo, y la sociología de la salud. ....

....Fundadora i primera directora de l'Instituto de Estudios de la Mujer de la Universitat Autònoma de Madrid, va impulsar després la creació de la càtedra UNESCO de polítiques d'igualtat, de la qual és presidenta honorífica. ..Fundadora y primera directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, impulsó   después la creación de la cátedra UNESCO de políticas de igualdad, de la que es presidenta honorífica. ....

....Col·labora de manera habitual amb entitats acadèmiques i d’investigació, i també amb organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, ONU Dones, Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina, etc.). ..Colabora de modo habitual con entidades académicas y de investigación, así como con organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, Comisión Económica para América Latina, etc.) ....

....Ha rebut el Premi Nacional d’Investigació en Ciències Socials, Jurídiques i Econòmiques, Pascual Madoz i és doctora honoris causa per les universitats de València, Autònoma de Madrid i Granada. ..Ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y económicas, Pascual Madoz y es doctora  Honoris causa por la universidad de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. ....

Sinopsi
....Pobresa i riquesa són termes relatius. No tots els béns es transformen en diners ni totes les necessitats socials es cobreixen a través de serveis monitorats. La cura és una formidable font de recursos invisibles no incorporats a l'anàlisi econòmica micro ni macro, que també s’ha de veure com un cost per a les llars i per a les persones sobre les quals recau, majoritàriament dones. ..Pobreza y riqueza son términos relativos. No todos los bienes se transforman en dinero ni todas las necesidades sociales  se cubren a través de servicios monotorizados. El cuidado es una formidable fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis económico micro ni macro, que también debe verse como un coste para los hogares y para las personas sobre quienes recae, mayoritariamente mujeres. ....

....Si es prenen les dades de l'Enquesta d'Ús del Temps realitzada per l'INE en 2010-2011, el temps dedicat a la llar i la família equival a 28 milions d'ocupacions a temps complet. En una societat que envelleix, en què abunden els malalts crònics, la demanda de cura serà cada vegada més gran i cal preveure com s'atendrà els qui necessiten cures i no puguen pagar-les a preus de mercat. ..Si se toman los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE en 2010-2011, el tiempo dedicado al hogar y la familia equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. En una sociedad que envejece, en la que abundan los enfermos crónicos, la demanda de cuidado será cada vez mayor y hay que prever cómo se atenderá a quienes necesitan cuidados y  no puedan pagarlo a precios de mercado. ....

....El treball no remunerat que no es distribueix per lliure acord és resultat de forces coercitives històriques que l’han assignat a les dones. Cal donar-li un nou reconeixement social i aconseguir que s'integre en un nou pacte social explícit. ..El trabajo no remunerado que no se distribuye por libre acuerdo es resultado de fuerzas coercitivas históricas que lo han asignado a las mujeres. Hay que darle un nuevo reconocimiento social y lograr que se integre en un nuevo pacto  social explícito. ....

View Event →
SUSANA TORRE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Poder, Professió i Arquitectura. Una crítica des del feminisme..Poder, profesión y arquitectura. Una crítica desde el feminismo..x....”
Apr
26
7:30 PM19:30

SUSANA TORRE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Poder, Professió i Arquitectura. Una crítica des del feminisme..Poder, profesión y arquitectura. Una crítica desde el feminismo..x....”

Susana-Torre-Escola-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 26 d'abril..Jueves, 26 de abril..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat..Organiza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives y Unitat d’Igualtat..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Susana Torre
....Arquitecta argentino-nord-americana contemporània, crítica i educadora, amb residència a la ciutat de Nova York (de 1968 a 2008) i a Carboneras, Almeria, Espanya (des de 2009). Dedicada a la docència, l’escriptura i el disseny enfocat a la forma en què els usuaris ocupen els espais, i com aquests reprodueixen els rols definits per gènere, ètnia o edat. En aquesta línia, Torre revoluciona l'arquitectura i trenca els estereotips creats entorn al gènere femení, concebent projectes interpretats des de les particulars necessitats i comportaments de la dona i relegant tipologies preconcebudes en la història, permetent així viure els espais, tant a homes, dones, xiquets, joves o ancians, com a agents socials capaços de generar diverses aportacions culturals a la societat. ..Contemporánea arquitecta argentina-estadounidense, crítica y educadora, con residencia en la ciudad de Nueva York (de 1968 a 2008) y en Carboneras, Almería, España (desde 2009),. Dedicada a la docencia, escritura y al diseño enfocado a la forma en la que los usuarios ocupan los espacios, y cómo éstos reproducen los roles definidos por género, etnia o edad. En esta línea, Torre revoluciona la arquitectura rompiendo estereotipos creados entorno al género femenino, concibiendo proyectos interpretados desde las particulares necesidades y comportamientos de la mujer y relegando tipologías pre concebidas en la historia, permitiendo así vivir los espacios, tanto a hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos, como agentes sociales capaces de generar diversos aportes culturales a la sociedad. ..x....

....Ha desenvolupat una carrera en què ha combinat “preocupacions teòriques amb la pràctica real de construir” i disseny arquitectònic i urbà amb l'ensenyament i l'escriptura. Va ser la primera dona convidada per dissenyar un edifici públic a Columbus, Indiana, “una ciutat internacionalment coneguda per la seua col·lecció d'edificis dissenyats per arquitectes prominents”. ..Ha desarrollado una carrera que combinó “preocupaciones teóricas con la práctica real de construir” y diseño arquitectónico y urbano con la enseñanza y la escritura. Fue la primera mujer invitada para diseñar un edificio público en Columbus, Indiana, “una ciudad internacionalmente conocida por su colección de edificios diseñados por arquitectos prominentes”. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Sobre la construcció de l’àmbit i les eines de poder que defineixen l’entorn professional de qualsevol activitat i, en particular, de l’arquitectura, analitzat des d’una posició feminista. ..Sobre la construcción del ámbito y las herramientas de poder que definen el entorno profesional de cualquier actividad y, en particular, de la arquitectura, analizado desde una posición feminista. ..x....

View Event →
MAR REY BUENO - ....Conferència..Conferencia..x.... “De genealogías femeninas o la ciencia entre pucheros”
Apr
18
7:30 PM19:30

MAR REY BUENO - ....Conferència..Conferencia..x.... “De genealogías femeninas o la ciencia entre pucheros”

Maria-Rey-Bueno.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Amb motiu de la publicació del llibre “Evas alquímicas”..Con motivo de la publicación del libro “Evas alquímicas”..x....

....Dimecres, 18 d'abril..Miércoles, 18 de abril..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Mar Rey Bueno (Madrid, 1969)
....Doctora en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid.
Premi extraordinari de doctorat amb una tesi dedicada a la terapèutica en la cort dels Àustria.
Especialitzada en aspectes màgics i supersticiosos en l’Espanya de l’edat moderna. ..Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.
Premio Extraordinario de Doctorado con una tesis dedicada a la terapéutica en la corte de los Austrias.
Especializada en aspectos mágicos y supersticiosos en la España de la Edad Moderna. ..x....

....Autora de deu llibres: ..Autora de diez libros:..x....

 • ....El Hechizado. Alquimia y superstición en la corte de Carlos II (1665-1700). Madrid, 1998. ..El Hechizado. Alquimia y superstición en la corte de Carlos II (1665-1700). Madrid, 1998. ..x....

 • ....Los amantes del arte sagrado. Madrid, 2000. ..Los amantes del arte sagrado. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Alquimia, el gran secreto. Madrid, 2000. ..Alquimia, el gran secreto. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Las plantas mágicas. Madrid, 2000. ..Las plantas mágicas. Madrid, 2000. ..x....

 • ....Los señores del fuego: destiladores y espagíricos en la corte de los Austrias. Madrid, 2002. ..Los señores del fuego: destiladores y espagíricos en la corte de los Austrias. Madrid, 2002. ..x....

 • ....Magos y Reyes. Madrid, 2004. ..Magos y Reyes. Madrid, 2004. ..x....

 • ....Los libros malditos. Madrid, 2005. ..Los libros malditos. Madrid, 2005. ..x....

 • ....Quijote mágico. Madrid, 2005. ..Quijote mágico. Madrid, 2005. ..x....

 • ....Inferno, historia de una biblioteca maldita. Madrid, 2007. ..Inferno, historia de una biblioteca maldita. Madrid, 2007. ..x....

 • ....Evas alquímicas. Valladolid, 2017. ..Evas alquímicas. Valladolid, 2017. ..x....

....Organitzadora de dues conferències internacionals: ..Organizadora de dos Conferencias Internacionales: ..x....

 • ....Lastanosa, arte y ciencia en el barroco. Osca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, maig/juny de 2007. ..Lastanosa, arte y ciencia en el barroco. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, mayo/junio de 2007. ..x....

 • ....Chymia, Science and Nature in Early Modern Europe. Sant Lorenzo El Real de El Escorial, setembre de 2008. ..Chymia, Science and Nature in Early Modern Europe. San Lorenzo El Real de El Escorial, septiembre de 2008. ..x....

....Comissariat de l’exposició Bibliotheca Magica. Biblioteca Històrica de la Universitat Complutense de Madrid, gener/febrer de 2006. ..Comisariado de la exposición Bibliotheca Magica. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, enero/febrero de 2006. ..x....

....Editora de Leonora 1917, monogràfic especial de la revista Studia Hermetica Journal, dedicat a commemorar el centenari de naixement de la pintora surrealista britànica Leonora Carrington, agost de 2017. ..Editora de Leonora 1917, monográfico especial de la revista Studia Hermetica Journal, dedicado a conmemorar el centenario de nacimiento de la pintora surrealista británica Leonora Carrington, agosto de 2017. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....

....Jardins botànics, teatres d’anatomia, laboratoris alquímics. Llocs de saber. Escenaris on va nàixer la ciència moderna, la ciència tal com avui dia la coneixem, basada en l’estudi directe i l’experimentació. Escenaris vedats tots a les dones. Però això no vol dir que les dones no experimentaren. Tan sols vol dir que la història de la ciència, com totes les històries, ha sigut escrita per i per a homes. Afortunadament, som cada vegada més les dones que (re)escrivim la història. I, com no podia ser d’una altra manera, girem els ulls cap a les nostres ancestres, buscant models en què reconèixer-nos. I els models els tenim ací. Dones que van ser silenciades, sistemàticament, que van desaparèixer dels repertoris historiogràfics, però que van existir. La “ciencia entre pucheros”, com deia la gran Juana de Asbaje, obligada a tancar-se en un convent jerònim novohispà, ja que no es concebia que una dona poguera viure sola, sense contraure matrimoni, dedicada exclusivament a les lectures i als seus escrits. ..Jardines botánicos, teatros de anatomía, laboratorios alquímicos. Lugares de saber. Escenarios donde nació la ciencia moderna, la ciencia tal y como hoy en día la conocemos, basada en el estudio directo y la experimentación. Escenarios todos ellos vetados a las mujeres. Pero eso no quiere decir que las mujeres no experimentasen. Tan sólo quiere decir que la historia de la ciencia, como todas las historias, ha sido escrita por y para hombres. Por fortuna, somos cada vez más las mujeres que (re)escribimos la historia. Y, como no podía ser de otra forma, volvemos los ojos hacia nuestras ancestras, buscando modelos en los que reconocernos. Y los modelos están ahí. Mujeres que fueron silenciadas, sistemáticamente, que desaparecieron de los repertorios historiográficos, pero que existieron. La ciencia entre pucheros, que decía la gran Juana de Asbaje, obligada a encerrase en un convento jerónimo novohispano, pues no se concebía que una mujer pudiese vivir sola, sin contraer matrimonio, dedicada en exclusiva a sus lecturas y a sus escritos. ..x....

View Event →
JAVIER DeFELIPE OROQUIETA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El cervell humà: una perspectiva científica i filosòfica..El cerebro humano: una perspectiva científica y filosófica..x....”
Apr
17
7:00 PM19:00

JAVIER DeFELIPE OROQUIETA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El cervell humà: una perspectiva científica i filosòfica..El cerebro humano: una perspectiva científica y filosófica..x....”

JAVIER-DEFELIPE-OROQUIETA.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dimarts, 17 de abril..Martes, 17 de abril..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier DeFelipe Oroquieta
....És professor d’investigació en l’Instituto Cajal (CSIC) i director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro de Tecnologia Biomédica (CTB) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Va nàixer a Madrid en 1953 i va obtenir el títol de llicenciat en Biologia en 1975 a la Universitat Complutense de Madrid, on es va doctorar en 1979. Després de la seua formació postdoctoral (1980-1983) en l’Instituto Cajal, on va començar les seues investigacions sobre l’escorça cerebral, es va traslladar en 1983 a la Washington University School of Medicine (Sant Luis, Missouri, EUA) per continuar els seus estudis iniciats en l’Instituto Cajal. De 1984 a 1985 i de 1989 a 1991 es va traslladar al College of Medicine de la University of Califòrnia (Irvine, Califòrnia, EUA), on va ser nomenat Visiting Scientist. En 1991, Javier DeFelipe torna definitivament a l’Instituto Cajal per formar un equip d’investigació amb el propòsit d’analitzar la microorganització de l’escorça cerebral normal i les alteracions dels circuits corticals en pacients amb epilèpsia. En 1997 va ser convidat a participar en el Projecte Neurolab de la NASA per a estudiar l’efecte dels vols espacials en el desenvolupament dels circuits neuronals del cervell. A partir de 2006 va començar a centrar-se en l’estudi de la malaltia d’Alzheimer i la microestructura de l’escorça cerebral normal, estudis que continuen el seu curs. En 2009 inicia una nova etapa amb la participació en el Projecte Blue Brain, l’origen del qual es remunta a l’any 2005, quan L’École Polytechnique Fédérale de Lausana (Suïssa) i la companyia IBM van anunciar conjuntament l’ambiciós projecte de crear un model funcional del cervell utilitzant el superordinador Blue Gene, d’IBM dirigit pel professor Henry Markram. No obstant això, les metes marcades pel projecte imposaven la seua conversió en una iniciativa internacional. En aquest context sorgeix a Espanya el Projecte Cajal Blue Brain, dirigit per Javier DeFelipe, els objectius del qual s’enquadren en dos eixos principals: la microorganització anatòmica i funcional de la columna neocortical i el desenvolupament de tecnologia biomèdica (fonamentalment informàtica). En 2009 es crea el laboratori conjunt UPM-CSIC Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales al Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, on Javier DeFelipe dirigeix des de llavors un equip de recerca per al desenvolupament del Projecte Cajal Blue Brain. El Projecte Blue Brain ha servit de base per a un altre gran projecte, molt més ambiciós, denominat Human Brain Project (HBP; Projecte Cervell Humà), la marxa del qual comença a l’octubre de 2013 amb la participació d’un nombre major de laboratoris i institucions de tot el món. Javier DeFelipe és actualment director del Subprojecte 1 Mouse Brain Organization, i membre del Comitè Científic i d’Infraestructures (SIB) del HBP. ..Es profesor de investigación en el Instituto Cajal (CSIC) y director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Nació en Madrid en 1953 y obtuvo el título de licenciado en Biología en 1975 en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1979. Después de su formación posdoctoral (1980-1983) en el Instituto Cajal, donde comenzó sus investigaciones sobre la corteza cerebral, se trasladó en 1983 a la Washington University School of Medicine (San Luis, Misuri, EEUU) para continuar sus estudios iniciados en el Instituto Cajal. De 1984 a 1985 y de 1989 a 1991 se trasladó al College of Medicine de la University of California (Irvine, California, EEUU), donde fue nombrado “Visiting Scientist”. En 1991, Javier DeFelipe regresa definitivamente al Instituto Cajal para formar un equipo de investigación con el propósito de analizar la microorganización de la corteza cerebral normal y las alteraciones de los circuitos corticales en pacientes con epilepsia. En 1997 fue invitado a participar en el proyecto Neurolab de la NASA para estudiar el efecto de los vuelos espaciales en el desarrollo de los circuitos neuronales del cerebro. A partir de 2006 comenzó a centrarse en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y la microestructura de la corteza cerebral normal, estudios que continúan su curso. En 2009 inicia una nueva etapa con la participación en el proyecto Blue Brain, cuyo origen se remonta al año 2005, cuando L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) y la compañía IBM anunciaron conjuntamente el ambicioso proyecto de crear un modelo funcional del cerebro utilizando el superordenador Blue Gene, de IBM dirigido por el profesor Henry Markram. Sin embargo, las metas marcadas por el proyecto imponían su conversión en una iniciativa internacional. En este contexto surge en España el proyecto Cajal Blue Brain, dirigido por Javier DeFelipe, cuyos objetivos se encuadran en dos ejes principales: la microorganización anatómica y funcional de la columna neocortical y el desarrollo de tecnología biomédica (fundamentalmente informática). En 2009 se crea el laboratorio conjunto UPM-CSIC Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, donde Javier DeFelipe dirige desde entonces un equipo de investigación para el desarrollo del proyecto Cajal Blue Brain. El proyecto Blue Brain ha servido de base para otro gran proyecto, mucho más ambicioso, denominado Human Brain Project (HBP; Proyecto Cerebro Humano), cuya andadura comienza en octubre 2013 con la participación de un número mayor de laboratorios e instituciones de todo el mundo. Javier DeFelipe es actualmente director del Subproyecto 1 ‘Mouse Brain Organization’, y miembro del Comité Científico y de Infraestructuras (SIB) del HBP. ..x....

....La varietat i excel·lència de les nombroses contribucions de Javier DeFelipe en el camp de la neurociència es reflecteixen en les freqüents cites de la seua obra en la literatura científica i en el gran nombre de conferències pronunciades a tot el món. Així mateix, aquest investigador és editor i membre del comitè editorial de diverses revistes de neurociències i ha estat organitzador de diversos congressos i reunions científiques nacionals i internacionals. Un altre dels seus principals interessos és la història de la neurociència i, en particular, l’estudi de l’origen de les nostres idees sobre l’organització i funció de l’escorça cerebral. Entre els premis i distincions rebudes destaca el Krieg Cortical Kudos Award (1999), que li va atorgar el Cajal Club (EUA) per les seues contribucions a l’estudi de l’estructura de l’escorça cerebral, així com la Cátedra Santiago Ramón y Cajal de l’Academia de Ciencias de México (2005) i el nomenament d’Honorary Member de l’American Association of Anatomists (2013), en reconeixement als seus assoliments excepcionals en el camp de les ciències anatòmiques. ..La variedad y excelencia de las numerosas contribuciones de Javier DeFelipe en el campo de la neurociencia se reflejan en las frecuentes citas de su obra en la literatura científica y por el gran número de conferencias pronunciadas en todo el mundo. Asimismo, este investigador es editor y miembro del comité editorial de varias revistas de neurociencias y ha sido organizador de diversos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Otro de sus principales intereses es la historia de la neurociencia y, en particular, el estudio del origen de nuestras ideas sobre la organización y función de la corteza cerebral. Entre los premios y distinciones recibidas destaca el Krieg Cortical Kudos Award (1999) que le otorgó el Cajal Club (EEUU) por sus contribuciones al estudio de la estructura de la corteza cerebral, así como la Cátedra Santiago Ramón y Cajal de la Academia de Ciencias de México (2005) y el nombramiento de Honorary Member de la American Association of Anatomists (2013) en reconocimiento de sus logros excepcionales en el campo de las ciencias anatómicas. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Un dels objectius fonamentals de la neurociència és comprendre els mecanismes biològics responsables de l’activitat mental humana. En particular, l’estudi de l’escorça cerebral constitueix el gran repte de la ciència als pròxims segles, ja que representa el fonament de la nostra humanitat; és a dir, l’activitat de l’escorça cerebral està relacionada amb les capacitats que distingeixen l’home d’altres mamífers. Gràcies al notable desenvolupament i evolució del cervell som capaços de realitzar tasques tan summament complicades i humanes com escriure un llibre, compondre una simfonia o inventar l’ordinador. Certament, la ciència ha avançat d’una manera espectacular en les últimes dècades, i ha permès l’estudi del cervell des de tots els angles possibles — molecular, morfològic, fisiològic i genètic—, si bé tan sols hem començant a desentranyar alguns dels misteris que tanca. Encara que semble sorprenent, encara no tenim resposta a algunes de les principals preguntes de la neurociència, com per exemple: “Quin és el substrat neuronal que fa que les persones siguen humanes?”. En altres paraules, què té d’especial la neoescorça humana i com es diferencia d’altres espècies? “Com s’altera el cervell i per què es produeix l’esquizofrènia, la malaltia d’Alzheimer o la depressió?”. “Com integra el cervell simultàniament la informació processada en diferents àrees corticals per produir una percepció unificada, contínua i coherent?”. Totes aquestes preguntes fonamentals i moltes altres no tenen encara resposta, malgrat els grans avanços científics actuals. Per aquests i altres motius han sorgit al llarg dels últims anys diversos projectes a escala mundial, entre els quals s’inclouen el Blue Brain, el Cajal Blue Brain, el Human Brain Project, el Brain Activity Map i el liderat per Allen Institute. Aquests projectes són exemples de com les noves tecnologies i les estratègies interdisciplinàries estan donant lloc a avanços tecnològics espectaculars que sens dubte s’acceleraran de forma notable amb l’inici de les noves grans iniciatives. Si bé encara som lluny de saber com genera el cervell la nostra ment i és escàs el coneixement detallat sobre l’organització funcional i estructural del bosc neuronal humà i, en particular del mapa de les seues connexions (connectoma i sinaptoma), els avanços en el coneixement del cervell i l’acceleració en la generació i processament de les dades són cada vegada més espectaculars. No hi ha dubte que gràcies a aquest nou impuls de la neurociència a escala mundial, serà possible comprendre millor com funciona el cervell normal i com s’altera davant diverses malalties, amb la finalitat de poder modelar noves teràpies per al tractament d’aquestes dolències. ..Uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia es comprender los mecanismos biológicos responsables de la actividad mental humana. En particular, el estudio de la corteza cerebral constituye el gran reto de la ciencia en los próximos siglos, pues representa el fundamento de nuestra humanidad; es decir, la actividad de la corteza cerebral está relacionada con las capacidades que distinguen al hombre de otros mamíferos. Gracias al notable desarrollo y evolución del cerebro somos capaces de realizar tareas tan sumamente complicadas y humanas como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar el ordenador. Ciertamente, la ciencia ha avanzado de un modo espectacular en las últimas décadas, permitiendo el estudio del cerebro desde todos los ángulos posibles — molecular, morfológico, fisiológico y genético—, si bien tan sólo hemos comenzando a desentrañar algunos de los misterios que encierra. Aunque parezca sorprendente, todavía no tenemos respuesta a algunas de las principales preguntas de la neurociencia, como por ejemplo: “¿Cuál es el substrato neuronal que hace que las personas sean humanas?”. En otras palabras, ¿qué tiene de especial la neocorteza humana y cómo se diferencia de otras especies? “¿Cómo se altera el cerebro y por qué se produce la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o la depresión?”. “¿Cómo integra el cerebro simultáneamente la información procesada en distintas áreas corticales para producir una percepción unificada, continua y coherente?”. Todas estas preguntas fundamentales y otras muchas no tienen todavía respuesta, a pesar de los grandes avances científicos actuales. Por estos y otros motivos han surgido a lo largo de los últimos años diversos proyectos a escala mundial, entre los que se incluyen el Blue Brain, el Cajal Blue Brain, el Human Brain Project, el Brain Activity Map y el liderado por Allen Institute. Estos proyectos son ejemplos de cómo las nuevas tecnologías y las estrategias interdisciplinares están dando lugar a avances tecnológicos espectaculares y que sin duda se acelerarán de forma notable con el inicio de las nuevas grandes iniciativas. Si bien todavía estamos lejos de saber cómo genera el cerebro nuestra mente y es escaso el conocimiento detallado sobre la organización funcional y estructural del bosque neuronal humano y, en particular del mapa de sus conexiones (conectoma y sinaptoma), los avances en el conocimiento del cerebro y la aceleración en la generación y procesamiento de los datos son cada vez más espectaculares. No cabe duda de que gracias a este nuevo impulso de la neurociencia a escala mundial será posible comprender mejor cómo funciona el cerebro normal y cómo se altera ante diversas enfermedades, con el fin de poder modelar nuevas terapias para el tratamiento de dichas dolencias. ..x....

 

View Event →
CARMEN CALVO - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La Igualtat, tronc de la Democràcia..La Igualdad, tronco de la Democracia..x....”
Mar
22
7:00 PM19:00

CARMEN CALVO - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La Igualtat, tronc de la Democràcia..La Igualdad, tronco de la Democracia..x....”

Carmen-Calvo-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 22 de març..Jueves, 22 de marzo..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....


 ....Col·labora: Unitat d’Igualtat.. Colabora: Unidad de Igualdad..x....

 

Carmen Calvo Poyato. Cabra (Còrdova), 1957


....Formació acadèmica i experiència professional..Formación Académica y Experiencia Profesional..x....

.... - Secretària general de la Universitat de Còrdova de 1994 a 1996
- Vicedegana de la Facultat de Dret de la Universitat de Còrdova de 1990 a 1994
- Consellera del Consejo Económico y Social de Córdoba de 1994 a 1996
- Secretària de l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de 1992 a 1996
- Professora titular de Dret Constitucional a la Facultat de Dret de la Universitat de Còrdova
- Doctora en Dret Constitucional per la Universitat de Còrdova
- Llicenciada en Dret Públic per la Universitat de Sevilla ..Secretaria General de la Universidad de Córdoba de 1994 a 1996
- Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba de 1990 a 1994
- Consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba de 1994 a 1996
- Secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de 1992 a 1996
- Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba
- Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba
- Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla ..x....


....Activitat política..Actividad política..x....

....- Presidenta de la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats de 2008 a 2011
- Vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats de 2007 a 2008
- Ministra de Cultura de 2004 a 2007
- Diputada de les Corts Generals (cap de llista per Còrdova) de 2004 a 2011
- Consellera de Cultura del Govern Andalús de 1996 a 2004.
- Diputada autonòmica (cap de llista per Còrdova al Parlament d’Andalusia) de 2000 a 2004.. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de 2008 a 2011
- Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados de 2007 a 2008.
- Ministra de Cultura de 2004 a 2007
- Diputada de las Cortes Generales (cabeza de lista por Córdoba) de 2004 a 2011
- Consejera de Cultura del Gobierno Andaluz de 1996 a 2004.
- Diputada autonómica (cabeza de lista por Córdoba al Parlamento de Andalucía) de 2000 a 2004. ..x....


....Altres..Otros..x....

....- Presidenta de la Fundación Vicente Núñez
- Patrona de la Fundación María Zambrano
- Membre del Consell Assessor de la Fundación Alfonso Perales
- Membre del Consell Nacional de la Comissió per a la Racionalització dels Horaris Espanyols
- Nombroses col·laboracions, conferències i publicacions en matèries de gestió cultural i igualtat jurídica i social entre homes i dones
- Col·laboradora habitual en diversos mitjans de comunicació.. - Presidenta de la Fundación Vicente Núñez
- Patrona de la Fundación María Zambrano
- Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alfonso Perales
- Miembro el Consejo Nacional de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles
- Numerosas colaboraciones, conferencias y publicaciones en materias de gestión cultural e igualdad jurídica y social entre hombres y mujeres
- Colaboradora habitual en diversos medios de comunicación ..x....


....Sinopsi..Sinopsis..x....
....La igualtat és l’únic horitzó humà que explica l’evolució i civilització de la pròpia espècie cap a la dignitat, perquè aquesta significa la consecució d’unes circumstàncies de vida amb llibertat. Per a una gesta tal, cal utilitzar l’ètica i la política, i la barreja d’ambdues darrere de la igualtat es diu Democràcia. Al seu torn, la tasca de la Democràcia ha de començar pel principi de realitat, que implica començar la tasca de la igualtat entre Dones i Homes i continuar per la resta de les desigualtats, que són les que impedeixen la llibertat individual de cada ésser humà. ..La igualdad es el único horizonte humano, que explica la evolución y civilización de la propia especie hacia la dignidad, porque esta significa la consecución de unas circunstancias de vida con libertad. Para semejante gesta, hay que utilizar la ética y la política y la mezcla de ambas en pos de la igualdad se llama Democracia. A su vez, la tarea de la Democracia tiene que empezar por el principio de realidad que implica comenzar la tarea de la igualdad entre Mujeres y Hombres y continuar por el resto de las desigualdades, que son las que impiden la libertad individual de cada ser humano. ..x....

....Tot aquest axioma de partida, col·loca l’actual Estat Constitucional en l’obligació de situar l’agenda de treball polític en direcció a aquest objectiu, sobre el qual es podran anar referenciant tots els altres; en cas contrari, el fonament de la Democràcia sobre els drets es converteix en un pur espai teòric. ..Todo este axioma de partida, coloca al actual Estado Constitucional en la obligación de colocar la agenda de trabajo político en dirección a este objetivo, sobre el cual se podrán ir referenciando todos los demás, de lo contrario el fundamento de la Democracia sobre los derechos se convierte en un puro espacio teórico. ..x....

View Event →
BRUNO VARGAS - ....Conferència..Conferencia..x.... “Les organitzacions socialistes espanyoles en l’exili i la construcció d’Europa”
Mar
14
6:30 PM18:30

BRUNO VARGAS - ....Conferència..Conferencia..x.... “Les organitzacions socialistes espanyoles en l’exili i la construcció d’Europa”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Amb motiu de la presentació del documental “Rodolfo Llopis, la conducta del mestre”. Director: Francesc Picó
Una producció de:

 • On Air Comunicació
 • À Punt Mèdia
 • Carolina Miralles PC
 • Éme Éme producciones

..Con motivo de la presentación del documental “Rodolfo Llopis, la conducta del mestre”. Director: Francesc Picó
Una producción de:

 • On Air Comunicació
 • À Punt Mèdia
 • Carolina Miralles PC
 • Éme Éme producciones ..x....

....Dimecres, 14 de març..Miércoles, 14 de marzo..x.... de 2018
18:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Col·labora: Institut Valencià de Cinematografia.
Generalitat Valenciana ..Colabora: Institut Valencià de Cinematografia.
Generalitat Valenciana ..x....

Bruno Vargas
....Historiador, professor i investigador titular de la Universitat Federal de Tolosa – INU Champollion i de l’equip CNRS-FRAMESPA (France Amérique Espagne). Les seues investigacions se centren sobretot en el moviment socialista durant l’exili i la Transició, com també sobre l’emigració econòmica espanyola a França i Europa. Ha publicat com a autor o coautor les obres en castellà: Rodolfo Llopis. Una biografía política; El socialismo español en el exilio y la construcción europea; Laicismo y sociedad europea; Dramas de refugiados. Epistolario de Rodolfo Llopis y otros dirigentes socialistas alicantinos (1939 – 1947); UGT y el reto de la emigración económica (1957-1975); El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975); Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994; El renacer del sindicalismo socialista en España (1970-1994); i les obres en francès: La Seconde République espagnole en exil en France (1939-1977); Les Espagnols en France. Une vie au-delà des Pyrénées ; Mémoires plurielles de l’Haute-Garonne, Huit ans de République. Entre réforme et révolution (1931-1939).
Així mateix és vicepresident de l’associació d’història Presencia de Manuel Azaña, organitzadora dels col·loquis de Montalban des de 2006. ..Historiador, profesor e investigador titular de la Universidad Federal de Toulouse – INU Champollion y del equipo CNRS-FRAMESPA (France Amérique Espagne). Sus investigaciones se centran principalmente en el movimiento socialista durante el exilio y la Transición, así como sobre la emigración económica española a Francia y Europa. Ha publicado como autor o coautor las obras en castellano: Rodolfo Llopis. Una biografia politica; El socialismo español en el exilio y la construcción europea; Laicismo y sociedad europea; Dramas de refugiados. Epistolario de Rodolfo Llopis y otros dirigentes socialistas alicantinos (1939 – 1947); UGT y el reto de la emigración económica (1957-1975); El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975); Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994; El renacer del sindicalismo socialista en España (1970-1994); y las obras en francés: La Seconde République espagnole en exil en France (1939-1977); Les Espagnols en France. Une vie au-delà des Pyrénées ; Mémoires plurielles de la Haute-Garonne, Huit ans de République. Entre réforme et révolution (1931-1939). Asimismo es vicepresidente de la Asociación de historia Presencia de Manuel Azaña, organizadora de los coloquios de Montauban desde 2006. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Analitzar el paper del socialisme espanyol en l’exili durant la construcció d’Europa no es pot dissociar ni de les condicions en què el PSOE i la UGT van desenvolupar la seua acció política i sindical, ni de la personalitat de Rodolfo Llopis, secretari general del PSOE (1944) i president de la UGT (1955) fins al començament dels anys setanta. ..Analizar el papel del socialismo español en el exilio durante la construcción de Europa no puede disociarse ni de las condiciones en las que el PSOE y la UGT desarrollaron su acción política y sindical, ni de la personalidad de Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE (1944) y presidente de la UGT (1955) hasta principios de los años setenta. ..x....

....La nostra conferència tractarà d’explorar com des del moviment socialista espanyol es va poder practicar i desplegar una política de presència en els mitjans europeus i, des d’aquests, fomentar una política internacional antifranquista de caire europeista. ..Nuestra conferencia tratará de explorar cómo desde el movimiento socialista español se pudo practicar y desplegar una política de presencia en los medios europeos y, desde ellos, fomentar una política internacional antifranquista de corte europeísta. ..x....

View Event →
TERESA FREIXES - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Gènere i dret a l’Europa de l’era global..Género y derecho en la Europa de la era global..x....”
Mar
9
12:00 PM12:00

TERESA FREIXES - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Gènere i dret a l’Europa de l’era global..Género y derecho en la Europa de la era global..x....”

Teresa-Freixes.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Divendres, 9 de març..Viernes, 9 de marzo..x.... de 2018
12:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Teresa Freixes
....La Dra. Freixes es doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtica de Dret Constitucional (UAB) i catedràtica Jean Monnet ad personam (Distinció Succes Stories). ..La Dra Freixes es Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Catedrática de Derecho Constitucional (UAB) y Catedrática Jean Monnet ad personam (Distinción Succes Stories). ..x....

....Directora del Centre d’Estudis de Drets Humans. Membre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Experta de la Comissió Europea i del Consell d’Europa. Antiga Senior Expert de FRANET (Agència Europea de Drets Fonamentals i Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere), és també presidenta d’honor de l’Institut Europeu de Dret i presidenta de la Fundació Cultura Lliure. Ha participat en l’elaboració dels tractats d’Amsterdam, Niça i Lisboa, la Constitució Europea i la Carta de Drets Fonamentals de la UE (com a experta legal). ..Directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos). Miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Experta de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Antigua Senior Expert de FRANET (Agencia Europea de Derechos Fundamentales e Instituto Europeo para la igualdad de género), es también Presidenta de honor del Instituto Europeo de Derecho y Presidenta de la Fundación Cultura Libre. Ha participado en la elaboración de los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, la Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (como experta legal). ..x....

....Com a experta del Consell d’Europa va participar en el Programa d’Assistència Jurídica per als Països de l’Est, en coordinació amb els ministeris de Justícia de Romania, Moldàvia, Eslovàquia, Eslovènia, Txèquia i Bulgària, i ha col·laborat en la formació de jutges amb l’objecte d’afavorir la integració a Europa. ..Como Experta del Consejo de Europa participó en el Programa de Asistencia Jurídica para los Países del Este, en coordinación con los Ministerios de Justicia de Rumania, Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia y Bulgaria colaborando en la formación de jueces, con el objeto de favorecer la integración en Europa. ..x....

....Col·labora, entre altres, amb la University of Essex, la Nottingham Trent University i l’Institute of Law of Jersey. Professora visitant de les universitats de Montpeller I (França), Milà (Itàlia), Szczecin (Polònia), Dzemal Bijedic de Mostar (Bòsnia-Hercegovina) i César Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo i Universidad San Pedro de Huaraz (Perú). ..Colabora, entre otras, con la University of Essex, la Nottingham Trent University y el Institute of Law of Jersey. Profesora visitante de las Universidades de Montpellier I (France), Milan (Italy), Szczecin (Poland), Dzemal Bijedic de Mostar (Bosnia-Herzegovina) y Cesar Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad San Pedro de Huaraz (Peru). ..x....

....Directora del grup de recerca consolidat “Dret Constitucional Europeo i Drets Fonamentals”. Ha dirigit projectes de recerca europeus (VII PM i altres) amb equips complexos i multidisciplinaris, i ha elaborat informes per a les institucions europees, el Consell d’Europa, la Unió Africana i distints governs. ..Directora del Grup de recerca consolidat “Derecho Constitucional Europeo y Derechos Fundamentales”. Ha dirigido proyectos de investigación europeos (VII PM y otros) con equipos complejos y multidisciplinares, realizado informes para las Instituciones Europeas, el Consejo de Europa, la Unión Africana y distintos gobiernos. ..x....

....Entre les seues publicacions recents, en destaquem: ..Entre sus publicaciones recientes destacaremos: ..x....

 • ....“Repensar la Constitución.” Coord. amb Juan Carlos Gavara. BOE i Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.
 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Amb Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de juliol de 2016.
 • “Multilevel governance and budgetary stability”. En: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Brussel·les, 2015.
 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Codirectora i coautora. Tecnos, Madrid, 2015.
 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, vol. 113, núm. 2, 2014.
 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.
 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussel·les, 2013.
 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.
 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. En: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..“Repensar la Constitución.” Coord. con Juan Carlos Gavara. BOE y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.
 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Con Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de julio de 2016.
 • “Multilevel governance and budgetary stability”. In: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Bruselas, 2015.
 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Co-director ay co-autora. Tecnos, Madrid, 2015.
 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, Vol. 113, nº 2, 2014.
 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.
 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussels, 2013.
 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (Coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.
 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. In: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..x....
View Event →
DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”
Feb
28
11:00 AM11:00

DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”

Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 28 de febrer..Miércoles, 28 de febrero..x.... de 2018
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

.... Matrícula online (click ací).. Matrícula online (click aquí).. x ....

 

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Vivim en una època de incertesa. Els éssers humans en societats anteriors a la nostra han viscut amb un futur tal vegada més ombrívol, però l’estabilitat de les seues condicions vitals —per molt negatives que foren— els permetia pensar que l’avenir no els oferiria massa sorpreses. Podien passar fam i sofrir l’opressió, però no estaven perplexos. La perplexitat és una situació pròpia de societats en les quals l’horitzó del possible s’ha obert tant que els nostres càlculs sobre el futur són especialment incerts. ..Vivimos en una época de incertidumbre. Los seres humanos en sociedades anteriores a la nuestra han vivido con un futuro tal vez más sombrío, pero la estabilidad de sus condiciones vitales —por muy negativas que fueran— les permitía pensar que el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. Podían pasar hambre y sufrir la opresión, pero no estaban perplejos. La perplejidad es una situación propia de sociedades en las que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos. ..x....

....El segle XXI es va estrenar amb la convulsió de la crisi econòmica, que va produir onades d’indignació però no va ocasionar una especial perplexitat; va contribuir fins i tot a reafirmar les nostres principals orientacions: qui eren els malvats i qui érem els bons, per exemple. El món es va tornar a categoritzar amb nitidesa entre perdedors i guanyadors, entre la gent i la casta, entre qui mana i qui pateix els que manen, al mateix temps que les responsabilitats eren assignades amb relativa seguretat. Però l’actual paisatge polític s’ha omplert d’una decepció generalitzada que ja no es refereix a alguna cosa concreta sinó a una situació en general. I ja sabem que quan el malestar es torna difús provoca perplexitat. Ens irrita un estat de coses que no pot tenir la nostra aprovació, però encara més no saber com identificar aquest malestar, a qui fer culpable d’això i a qui confiar el canvi d’aquesta situació. ..El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades eran asignadas con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quién hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación. ..x....

....Daniel Innerarity presentarà els continguts fonamentals del seu nou llibre Política para perplejos (Galaxia Gutenberg, 2018), que continua d’alguna manera les reflexions que va fer en La política en tiempo de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Són reflexions al fil dels esdeveniments que vivim i que ens han portat de la indignació a la perplexitat, sense que per cert deixe d’haver-hi motius per a abandonar aquella. ..Daniel Innerarity presentará los contenidos fundamentales de su nuevo libro Política para perplejos (  (Galaxia Gutenberg, 2018), que continúa de alguna manera las reflexiones que hizo en La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Son reflexiones al hilo de los acontecimientos que vivimos y que nos han llevado de la indignación a la perplejidad, sin que por cierto deje de haber motivos para abandonar aquella. ..x....

View Event →
DANIEL INNERARITY - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia a Europa..La democracia en Europa..x....”
Feb
27
7:00 PM19:00

DANIEL INNERARITY - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia a Europa..La democracia en Europa..x....”

Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 27 de febrer..Martes, 27 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Entre les deficiències de la Unió Europea, una de les més corrosives és el dèficit d’intel·ligibilitat. Europa no tindrà sentit mentre no hi haja una narrativa que puga ser entesa i acceptada per la seua ciutadania. Aquest llibre tracta de fer comprensible l’experiment europeu sense rendir-se ni al minimalisme tecnocràtic ni a les simplificacions populistes. El seu autor sosté que la Unió Europea ha de ser entesa com una democràcia complexa, no a partir dels models de democràcia vinculats a la forma de l’estat nacional i, per això mateix, amb unes grans potencialitats a l’hora de pensar com organitzar políticament espais més densos, oberts i interdependents. ..Entre las deficiencias de la Unión Europea, una de las más corrosivas es el déficit de inteligibilidad. Europa no tendrá sentido mientras no haya una narrativa que pueda ser entendida y aceptada por su ciudadanía. Este libro trata de hacer comprensible el experimento europeo sin rendirse ni al minimalismo tecnocrático ni a las simplificaciones populistas. Su autor sostiene que la Unión Europea debe ser entendida como una democracia compleja, no a partir de los modelos de democracia vinculados a la forma del estado nacional y, por eso mismo, con unas grandes potencialidades a la hora de pensar cómo organizar políticamente espacios más densos, abiertos e interdependientes. ..x....

....En uns moments en els quals la manca d’èpica no es veu compensada per una legitimitat funcional, en els quals el projecte europeu no pot disposar ni del recurs a gestes emfàtiques ni del discret favor de l’efectivitat, el paisatge se’ns ha omplert de referències negatives. Afeblides les diverses legitimacions de la integració, els únics relats poderosos que queden en vigor són les impugnacions populistes o la inevitabilitat amb què s’imposen les justificacions tecnocràtiques. Al mateix temps, les crides genèriques a una major integració, a “més Europa”, tenen una ressonància coactiva, de rendició davant l’inevitable. En uns moments d’especial incertesa en relació amb el futur d’Europa, si d’alguna cosa podem estar segurs és que el seu futur no pot dependre més que de reflexions compartides i decisions lliures. ..En unos momentos en los que la carencia de épica no se ve compensada por una legitimidad funcional, en los que el proyecto europeo no puede contar ni con el recurso a gestas enfáticas ni con el discreto favor de la efectividad, el paisaje se nos ha llenado de referencias negativas. Debilitadas las diversas legitimaciones de la integración, los únicos relatos poderosos que quedan en pie son las impugnaciones populistas o la inevitabilidad con que se imponen las justificaciones tecnocráticas. Al mismo tiempo, los llamamientos genéricos a una mayor integración, a “más Europa”, tienen una resonancia coactiva, de rendición ante lo inevitable. En unos momentos de especial incertidumbre en relación con el futuro de Europa, si de algo podemos estar seguros es de que su futuro no puede depender más que de reflexiones compartidas y decisiones libres. ..x....

....Daniel Innerarity tracta d’explicar quina és la innovació política de la Unió Europea, les seues insuficiències i les seues oportunitats, el seu peculiar sistema de representació i decisió, què tenim dret a esperar d’ella i què podem exigir-li perquè siga, d’acord amb la seua peculiar naturalesa, més democràtica. ..Daniel Innerarity trata de explicar cuál es la innovación política de la Unión Europea, sus insuficiencias y sus oportunidades, su peculiar sistema de representación y decisión, qué tenemos derecho a esperar de ella y qué podemos exigirle para que sea, de acuerdo con su peculiar naturaleza, más democrática. ..x....

View Event →
JAVIER ECHEVERRÍA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Tecnocultura i innovació..Tecnocultura e innovación..x....”
Feb
20
7:00 PM19:00

JAVIER ECHEVERRÍA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Tecnocultura i innovació..Tecnocultura e innovación..x....”

2-Javier-Echevarría-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 20 de febrer..Martes, 20 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier Echeverría Ezponda
....Javier Echeverría ha sigut professor a la Universitat Politècnica de Madrid, catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència a la Universitat del País Basc i investigador de nivell A a l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Des del febrer de 2008 és professor d’investigació a Ikerbasque (Fundació Basca per a la Ciència). Membre de l’equip d’investigació d’alt rendiment INNOLAB. S’ha ocupat de filosofia de la ciència i de la tecnologia, i des de l’any 2008 d’estudis d’innovació. Ha sigut vicepresident de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias i president de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. És membre de la International Academy of Philosophy of Science, vicepresident de Jakiunde (Acadèmia Basca de Ciències, Arts i Lletres) i membre del Comitè Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació. Ha dirigit 18 tesis doctorals i impartit cursos de màster en diferents països. Ha publicat vint obres monogràfiques i n’ha coeditat 23.  Els últims es titulen Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedició amb Javier Castro i Alfonso Unceta, Sant Sebastià: Sinnergiak, 2016) i El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..Javier Echeverría ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco e Investigador de nivel A en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde febrero de 2008 es Profesor de Investigación en Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia). Miembro del equipo de investigación de alto rendimiento INNOLAB. Se ha ocupado de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, y desde 2008 de Estudios de Innovación. Ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y Presidente de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Es miembro de la International Academy of Philosophy of Science, Vicepresidente de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras) y miembro del Comité Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha dirigido 18 tesis doctorales e impartido cursos de Master en diferentes países. Ha publicado veinte obras monográficas y coeditado 23.  Los últimos se titulan: Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedición con Javier Castro y Alfonso Unceta, San Sebastián: Sinnergiak, 2016) y El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..x....

View Event →
JO FREEMAN - ....Conferència..Conferencia..x...., “Waves of protest: social movements and feminism”
Jan
30
7:00 PM19:00

JO FREEMAN - ....Conferència..Conferencia..x...., “Waves of protest: social movements and feminism”

Jo-Freeman-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
.... (Onades de protesta: moviments socials i feminisme)..(Olas de protesta: movimientos sociales y feminismo)..x....

....Dimarts, 30 de gener..Martes, 30 de enero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....L’organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials i Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Col·labora: IUED i UPV (Escola d’ Arquitectura) ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials y Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Colabora: IUED y UPV (Escuela de Arquitectura). ..x....

 

Jo Freeman ....(26 d’agost de 1945)..(26 de agosto de 1945)..x.... 
....És una feminista estatunidenca, politòloga, escriptora i advocada. A partir dels seus anys d’estudiant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, en la dècada de 1960, va estar activament involucrada en el moviment pels drets civils. Primerament, en favor de les persones afroamericanes i després en favor de les dones. Fou una de les primeres organitzadores del moviment d’alliberament de les dones. És autora de diversos articles feministes clàssics i d’importants articles sobre moviments socials i partits polítics. També ha escrit extensament sobre les dones, especialment sobre legislació i les polítiques públiques de gènere i les dones en la política general. ..Es una feminista estadounidense, politóloga, escritora y abogada. A partir de sus años de estudiante en la Universidad de California en Berkeley en la década de 1960, ha estado activamente involucrada en el movimiento por los derechos civiles. Primero en favor de las personas afroamericanas y después en favor de las mujeres. Fue una de las primeras organizadoras del movimiento de liberación de las mujeres. Es autora de varios artículos feministas clásicos, así como importantes artículos sobre movimientos sociales y partidos políticos. También ha escrito extensamente sobre las mujeres, especialmente sobre legislación y las políticas públicas de género y las mujeres en la política general. ..x....

....La seua militància en pro dels drets civils a Califòrnia, Alabama i Mississippí, la portà a la presó alguna vegada i a ser objectiu dels esquadrons de la mort. Dugué a terme el seu activisme com a fotògrafa, periodista, escriptora i “agitadora professional”, en paraules seues. ..Su militancia en pro de los derechos civiles en California, Alabama y Mississippi, la llevo a la cárcel en alguna ocasión y a ser objetivo de los escuadrones de la muerte. Llevó a cabo su activismo como fotógrafa, periodista, escritora y “agitadora profesional”, en sus propias palabras. ..x....

....A partir de 1967, Jo Freeman comença a Chicago la seua militància feminista. Davant la dificultat de tractar els temes de la igualtat de gènere en els partits polítics, Jo Freeman comença a reunir-se setmanalment, a casa seua, amb un grup de dones. Al cap d’uns quants mesos va crear un butlletí per donar compte dels debats de grup i de la situació de les dones; el va anomenar Veu del moviment d’alliberament de les dones, amb el qual va donar nom al moviment feminista de l’època. ..A partir de 1967 Jo Freeman, en Chicago, empieza su militancia feminista. Ante la dificultad de tratar los temas de la igualdad de género en los partidos políticos, Jo Freeman comienza a reunirse semanalmente, en su casa, con un grupo de mujeres. Al cabo de unos meses, creó un boletín para dar cuenta de los debates de grupo y de la situación de las mujeres, le llamó Voz del movimiento de liberación de las mujeres con el que dio nombre al movimiento feminista de la época. ..x....

....L’any 1968, Freeman es va matricular en una escola de postgrau en ciències polítiques a la Universitat de Chicago i va investigar sobre la situació de las dones, els rols sexuals i altres temes relacionats. La major part dels articles acadèmics que va escriure es publicaren posteriorment en diverses revistes i en llibres de text universitaris. L’activitat acadèmica no va reduir el seu activisme polític, ara centrat en la situació de les dones a la universitat, per exemple, organitzant una seguda per l’acomiadament d’una professora molt coneguda i estimada. ..En el 1968, Freeman se matriculó en una escuela de posgrado en ciencias políticas en la Universidad de Chicago e investigó sobre la situación de las mujeres, los roles sexuales y otros temas relacionados. La mayoría de los artículos académicos que escribió se publicaron posteriormente en varias revistas y en libros de texto universitarios. La actividad académica no redujo su activismo político, ahora centrado en la situación de las mujeres en la Universidad, por ejemplo, organizando una sentada por el despido de una profesora muy conocida y estimada. ..x....

....No ha cessat de participar en els moviments socials, en particular en favor de les dones, del seu país, ni d’escriure sobre aquests. Com a activista i escriptora és un referent per al feminisme estatunidenc. És una prolífica escriptora de premsa, a més d’escriptora acadèmica. Algunes de les seues obres, com ara La tirania de la falta d’estructures o La feminista acadèmica estan traduïdes a diversos idiomes i són de lectura obligada per a qualsevol feminista o persona estudiosa del feminisme. ..No ha cesado de participar en los movimientos sociales, en particular en favor de las mujeres, de su país, ni de escribir sobre los mismos. Como activista y escrito es un referente para el feminismo estadounidense. Es una prolífica escritora de prensa, además de escritora académica. Algunas de sus obras como La tiranía de la falta de estructuras o La feminista académica están traducidas a varios idiomas y son de lectura obligada para cualquier feminista o persona estudiosa del feminismo. ..x....

....Jo Freeman té la major col·lecció coneguda de pins (més de 1.000) amb lemes feministes i de drets civils. ..Jo Freeman cuenta con la mayor colección (más de 1.000) conocida de pins con lemas feministas y de derechos civiles. ..x....

View Event →
ENZO TRAVERSO - ....Conferència..Conferencia..x...., “Un espectro ronda el pasado: Historizar las revoluciones del siglo XX”
Dec
15
12:00 PM12:00

ENZO TRAVERSO - ....Conferència..Conferencia..x...., “Un espectro ronda el pasado: Historizar las revoluciones del siglo XX”

ENZO-TRAVERSO.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Divendres, 15 de desembre..Viernes, 15 de diciembre..x.... de 2017
12:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....L’organitza:
Càtedra Alfons Cucó, Centre Internacional de Gandia i Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..Organiza:
Càtedra Alfons Cucó, Centre Internacional de Gandia y Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..x....

 

Enzo Traverso
....Enzo Traverso (Gavi, Itàlia, 1957) és Susan and Barton Winokur Professor a la Humanities de Cornell University (Ithaca, NY). Va aconseguir el doctorat a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París i va ensenyar ciències polítiques a França abans de traslladar-se als Estats Units. Entre els seus llibres, Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada (València, Alfons el Magnànim, 1999), A sangre y fuego. De la guerra civil europea (València, PUV, 2010), La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (Buenos Aires, FCE, 2012), El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador (València, PUV 2013). El seu últim libro, Melancolía de izquierda. Una tradición escondida, serà publicat per Galaxia Gutenberg el 2018. ..Enzo Traverso (Gavi, Italia, 1957) es Susan and Barton Winokur Professor in the Humanities de Cornell University (Ithaca, NY). Logró su doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris y enseñó las ciencias políticas en Francia antes de trasladarse a Estados Unidos. Entre sus libros, Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada (Valencia, Alfons el Magnanim, 1999), A sangre y fuego. De la guerra civil europea (Valencia, PUV, 2010), La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (Buenos Aires, FCE, 2012), El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador (Valencia, PUV 2013). Su último libro, Melancolía de izquierda. Una tradición escondida, será publicado por Galaxia Gutenberg en 2018. ..x....

View Event →
....Debat amb motiu de l'edició del llibre pòstum ..Debate con motivo de la edición del libro póstumo..x...."Celebración de París. Lugares y gentes" de José Vidal-Beneyto
Dec
14
7:00 PM19:00

....Debat amb motiu de l'edició del llibre pòstum ..Debate con motivo de la edición del libro póstumo..x...."Celebración de París. Lugares y gentes" de José Vidal-Beneyto

JOSE-VIDAL-BANEYTO.jpg
 

....Dijous, 14 de desembre..Jueves, 14 de diciembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedràtic de Sociologia de la Cultura.
Ricardo Pérez-Casado, historiador. Exalcalde de València.
Fernando Álvarez-Uria, catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid.
Cécile Rougier-Vidal, col·laboradora i viuda de José Vidal-Beneyto, editora del llibre.
Irene Liberia Vayá, doctora en Comunicació. Investigadora especialista en la figura de José Vidal-Beneyto.
..Intervienen:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología de la Cultura.
Ricardo Pérez-Casado, historiador. Exalcalde de Valencia.
Fernando Álvarez-Uria, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Cécile Rougier-Vidal, colaboradora  y viuda de José Vidal-Beneyto, editora del libro.
Irene Liberia Vayá, doctora en Comunicación. Investigadora especialista en la figura de José Vidal-Beneyto
..x....

libro J. Vidal-Beneyto.jpg

....José Vidal-Beneyto (Carcaixent, Valencia, 1927– París, França, 2010). ..José Vidal-Beneyto (Carcaixent, Valencia, 1927–Paris, Francia, 2010). ..x....
....Va ser professor, intel·lectual i home d'acció. Deixeble de Merleau-Ponty i de Adorno, lliurepensador fins al moll de l’os, va introduir la sociologia crítica a Espanya en temps del franquisme i va patir les inevitables circumstàncies de l’època. No serà nomenat catedràtic extraordinari de sociologia del coneixement de la Universitat Complutense de Madrid fins al 1982. Lliure de dependències partidistes i irreductible pensador per compte propi, va tenir un paper destacat en l'organització del «contuberni» de Munic (1962) i en la Junta Democràtica d'Espanya (1975), pels quals fet s’haurà d’exiliar a París dues vegades. És doctor honoris causa per la Universitat de València, on va començar  els estudis de dret i filosofia, que va completar després a Madrid, París, Cambridge i Heidelberg. Vidal-Beneyto va tenir dos compromisos públics al llarg de la seua vida: un amb Europa i l’altre amb la democràcia. Va exercir diferents càrrecs i funcions en l'àmbit europeu i internacional. Va ser soci fundador del diari El País, del qual va ser prolífic col·laborador. Les seues columnes van sostenir fins al final de la  seua via imprescindibles aportacions al debat públic, en particular entorn de l'altermundialització. ..Fue profesor, intelectual y hombre de acción. Discípulo de Merleau-Ponty de Adorno, libre pensador hasta la médula, introdujo la Sociología Crítica en España en tiempos del franquismo, sufriendo los inevitables avatares de aquellos años. No será nombrado catedrático extraordinario de Sociología del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid hasta 1982. Libre de dependencias partidistas e irreductible pensador por cuenta propia, tuvo un papel destacado en la organización del «contubernio» de Múnich (1962) y en la Junta Democrática de España (1975), que lo llevará a exilarse ambas veces a París. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia, donde empezó  los estudios de derecho y filosofía, completados luego en Madrid, París, Cambridge y Heidelberg. Vidal-Beneyto tuvo dos compromisos públicos a lo largo de su vida: uno con Europa y otro con la democracia. Desempeñará distintos cargos y funciones en el ámbito europeo e internacional. Fue socio fundador del diario El País del que fue prolífico colaborador. Sus columnas sostuvieron hasta el final de su  vida imprescindibles aportaciones al debate público, en particular en torno a la altermundialización. ..x....

....Sinopsi ..Sinopsis ..x....
....Celebración de París. Lugares y gentes és la celebració dels cafès, les places i els espais d'una fèrtil creativitat política i artística. José Vidal-Beneyto va adoptar des de molt jove la ciutat de París com a teatre intel·lectual, com a escenari de conspiracions polítiques, mapa d'inesgotables accions culturals i tramoia d'una imaginació il·lustrada. La perspectiva de l'autor és la dels homes de lletres, les veus dels quals ressonen en l'ordidura de la trama urbana parisenca. Una ciutat que a través dels seus cafès i de les seues places encoratja les aventures de la condició humana i els assoliments del filòsof que es fa a si mateix parlant i escoltant. Amb aquesta celebració de Vidal-Beneyto, el lector conclourà que, efectivament, “sempre ens quedarà París”.

L'última versió del manuscrit de Vidal-Beneyto porta data de gener de 2010 i Juan Goytisolo n’escriu el pròleg després dels atemptats de novembre de 2015.

El llibre ha sigut editat per la vídua de José Vidal-Beneyto, la sociòloga Cécile Rougier, que va ser també la seua col·laboradora durant quaranta anys. Els seus Apuntes estan destinats a contextualitzar i restituir la trajectòria que va portar l'autor a París pel Nadal de 1948 i de 1949 amb alguns dels seus companys de la Facultat de Dret en el context de la postguerra mundial i del naixement de les institucions europees, la seua arribada a la capital francesa a principis dels anys 50, i des de llavors el seu itinerari intel·lectual i les accions mampreses a i des de París fins al final de la seua vida. ..Celebración de París. Lugares y gentes es la celebración de los cafés, las plazas y los espacios de una fértil creatividad política y artística. José Vidal-Beneyto adoptó desde muy joven a la ciudad de París como teatro intelectual, como escenario de conspiraciones políticas, mapa de inagotables acciones culturales y tramoya de una imaginación ilustrada. La perspectiva del autor es la de los hombres de letras cuyas voces resuenan en la urdimbre del callejero parisino. Una ciudad que a través de sus cafés y de sus plazas alienta las aventuras de la condición humana y los logros del filósofo que se hace a sí mismo hablando y escuchando. Con esta celebración de Vidal-Beneyto, el lector concluirá que, efectivamente, “siempre nos quedará París”.

La última versión del manuscrito de Vidal-Beneyto lleva fecha de enero de 2010 y Juan Goytisolo escribe su prólogo tras los atentados de noviembre de 2015.

El libro ha sido editado por la viuda de José Vidal-Beneyto, la socióloga Cécile Rougier que fue también su colaboradora durante cuarenta años. Sus Apuntes están destinados a contextualizar y restituir la trayectoria que llevó el autor a París en Navidades de 1948 y de 1949 con algunos de sus compañeros de la Facultad de Derecho en el contexto de la post-guerra mundial y del nacimiento de las instituciones europeas, su llegada a la capital francesa a principios de los años 50, y desde entonces su itinerario intelectual y las acciones emprendidas en y desde París hasta el final de su vida. ..x....

View Event →
CARLOS J. MOYA ESPÍ - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "El libre albedrío. Un estudio filosófico"
Dec
12
7:00 PM19:00

CARLOS J. MOYA ESPÍ - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "El libre albedrío. Un estudio filosófico"

C.MOYA.ESPI.jpg

....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimarts, 12 de desembre..Martes, 12 de diciembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València
Rafael Tabarés, catedràtic de Psiquiatria,
Universitat de València
Sergi Rosell, professor de Filosofia,
Universitat de València
Pablo Rychter, professor de Filosofia
Universitat de València
Carlos Moya, catedràtic de Filosofia,
Universitat de València, i autor del llibre ..Intervienen:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València; Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría,
Universitat de València
Sergi Rosell, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Pablo Rychter, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Carlos Moya, catedrático de Filosofía,
Universitat de València, y autor del libro..x....

Llibre Carlos Moya.jpg

CARLOS J. MOYA (Alcoi, 1952)
....Catedràtic de filosofia a  la Universitat de València pel sistema d’habilitació nacional. Es va doctorar amb una tesi sobre el pensament de Wilhelm Dilthey, dirigida per Fernando Montero Moliner. Va obtenir diverses beques d’institucions com el Col·legi Major “Sant Joan de Ribera”, el Ministeri d’Educació i Ciència, la Fundación “Juan March” i la Generalitat Valenciana. Ha sigut president de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, membre de la junta directiva de l’European  Society for Analytic Philosophy i honorary research fellow als departaments de Filosofia de Birmingham (1986-1987) i Sheffield (2002-2003). Els seus interessos intel·lectuals abasten la filosofia de la ment i de l’acció, i en particular problemes com la relació entre ment i cos, el lliure albir i la responsabilitat moral. Ha sigut, i continua sent en l’actualitat, investigador principal de projectes d’investigació competitius. Ha ofert conferències per invitació en congressos celebrats en diferents països, com França, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Anglaterra, l’Argentina, l’Uruguai, Suècia, Colòmbia, el Brasil, Finlàndia, Suïssa o els Estats Units. Entre les seues publicacions hi ha els llibres The  Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (València, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon i Nova York, Routledge, 2006) i El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). És també autor de nombrosos capítols de llibres i articles en revistes filosòfiques nacionals i internacionals. ..Catedrático de Filosofía en la Universitat de València por el sistema de Habilitación Nacional. Se doctoró con una tesis sobre el pensamiento de Wilhelm Dilthey, dirigida por D. Fernando Montero Moliner. Obtuvo diversas becas de instituciones como el Colegio Mayor “San Juan de Ribera”, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación “Juan March” y la Generalitat Valenciana. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, miembro de la Junta directiva de la “European Society for Analytic Philosophy” y “Honorary Research Fellow” en los departamentos de Filosofía de Birmingham (1986-1987) y Sheffield (2002-2003). Sus intereses intelectuales abarcan la filosofía de la mente y de la acción, y en particular problemas como la relación mente-cuerpo, el libre albedrío y la responsabilidad moral. Ha sido, y sigue siendo en la actualidad, Investigador Principal de proyectos de investigación competitivos. Ha ofrecido conferencias por invitación en congresos celebrado en distintos países, como Francia, Alemania, Italia, México, Inglaterra, Argentina, Uruguay, Suecia, Colombia, Brasil, Finlandia, Suiza o Estados Unidos. Entre sus publicaciones se cuentan los libros The Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (Valencia, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon y Nueva York, Routledge, 2006) y El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). Es también autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas filosóficas nacionales e internacionales.
..x....

SINOPSIS
....El filòsof David Hume va considerar la qüestió de la llibertat i la necessitat com “la qüestió més controvertida de la metafísica, la ciència més controvertida”. A aquesta controvertida qüestió està dedicat aquest llibre. L’experiència de la tria entre cursos d’acció alternatius es troba a la base de la nostra creença en la llibertat de la voluntat o lliure albir. En aquesta experiència vivim el que finalment farem com una cosa que està ara oberta i depèn exclusivament de la nostra voluntat. Però aquesta experiència, i la creença corresponent, no proven l’existència real del lliure albir. Per tot el que en sabem, podria ser una ficció. La realitat del lliure albir ha hagut d’afrontar diversos desafiaments al llarg de la història del pensament, no solament occidental. La possible veritat del determinisme és un d’ells, però tampoc la seua falsedat resol la qüestió, ja que també l’indeterminisme ha sigut considerat incompatible amb el lliure albir. La seua possible incompatibilitat tant amb el determinisme com amb l’indeterminisme constitueix una amenaça global per al lliure albir. A més, alguns pensadors han argüit que la noció de lliure albir és incoherent, la qual cosa faria impossible la seua existència. Més recentment, diversos científics, en camps com la psicologia social i, sobretot, les neurociències, afirmen haver provat que el lliure albir no existeix i que creure-hi és una il·lusió. En aquest llibre recorrem i analitzem críticament aquests desafiaments i sostenim que, malgrat el seu interès, cap d’ells té èxit. Així mateix, junt amb aquesta defensa negativa del lliure albir, oferim també consideracions positives per a creure en la seua existència. La posició defensada en aquest estudi és el llibertarisme, segons el qual el lliure albir existeix i és incompatible amb el determinisme, però no amb l’indeterminisme. ..El filósofo David Hume consideró la cuestión de la libertad y la necesidad como “la más controvertida cuestión de la metafísica, la ciencia más controvertida”. A esta controvertida cuestión está dedicado este libro. La experiencia de la elección entre cursos de acción alternativos se halla en la base de nuestra creencia en la libertad de la voluntad o libre albedrío. En esa experiencia vivimos lo que finalmente haremos como algo que está ahora abierto y depende exclusivamente de nuestra voluntad. Pero esa experiencia, y la creencia correspondiente, no prueban la existencia real del libre albedrío. Por todo lo que sabemos, podría ser una ficción. La realidad del libre albedrío se ha enfrentado a diversos desafíos a lo largo de la historia del pensamiento, no solo occidental. La posible verdad del determinismo es uno de ellos, pero tampoco su falsedad zanja la cuestión, ya que también el indeterminismo ha sido considerado incompatible con el libre albedrío. Su posible incompatibilidad tanto con el determinismo como con el indeterminismo constituye una amenaza global para el libre albedrío. Además, algunos pensadores han argüido que la noción de libre albedrío es incoherente, lo que haría imposible su existencia. Más recientemente, diversos científicos, en campos como la psicología social y, sobre todo, las neurociencias, afirman haber probado que el libre albedrío no existe y que la creencia en él es una ilusión. En este libro recorremos y analizamos críticamente estos desafíos y sostenemos que, a pesar de su interés, ninguno de ellos tiene éxito. Asimismo, junto a esta defensa negativa del libre albedrío, ofrecemos también consideraciones positivas para creer en su existencia. La posición defendida a lo largo de este estudio es el libertarismo, según el cual el libre albedrío existe y es incompatible con el determinismo, pero no con el indeterminismo...x....

View Event →
ÁNGEL VIÑAS “Negrín y Cataluña”
Nov
16
7:00 PM19:00

ÁNGEL VIÑAS “Negrín y Cataluña”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 16 de novembre..Jueves, 16 de noviembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ángel Viñas
.... Catedràtic emèrit de la UCM. Exambaixador de la UE davant les Nacions Unides. Exdirector de relacions exteriors en la Comissió Europea. Exassessor executiu dels ministres d’afers exteriors  Fernando Morán i Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general d’ordenació  universitària. Exvicerector de la UIMP i de la UNED. Gran creu del mèrit civil, entre altres condecoracions espanyoles i estrangeres. Doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. Fill adoptiu de Las Palmas de Gran Canaria. La seua obra historiogràfica és molt extensa sobre la República, la guerra civil, el franquisme, la política exterior espanyola i la Unió Europea. ..Catedrático emérito de la UCM. Exembajador de la UE ante Naciones Unidas. Exdirector de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea. Exasesor ejecutivo de los ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general de Ordenación Universitaria. Exvicerrector de la UIMP y de la UNED. Gran Cruz del Mérito Civil entre otras condecoraciones españolas y extranjeras. Doctor Honoris causa por la Universidad de Alicante. Hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Su obra historiográfica es muy extensa sobre la República, la guerra civil, el franquismo, la política exterior española y la Unión Europea. ..x....

 

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Juan Negrín, una de les figures més controvertides de la història política espanyola del segle XX, va ser diputat socialista en la Segona República. El setembre del 1936 va ser nomenat ministre d’hisenda en el govern de Largo Caballero. Va haver d’afrontar les conseqüències de l’enfonsament administratiu i la dislocació econòmica produïts per la guerra. Entre aquestes hi ha el desbordament de les competències estatutàries de la Generalitat. Des dels Fets de Maig del 1937 va ser nomenat president del consell de ministres, bo i mantenint la cartera que, vistes les experiències obtingudes, va ampliar a economia. Preocupat per la làbil situació política a Catalunya, va traslladar la seu del govern de València a Barcelona. L’abril del 1938 va assumir directament la cartera de defensa nacional i va deixar la d’economia i hisenda. Patriota sense fissures, al llarg d’aquest últim període va ser molt conscient dels intents de la Generalitat de buscar una pau aïllada amb Franco. ..Juan Negrín, una de las figuras más controvertidas de la historia política española del siglo XX, fue diputado socialista en la segunda República. En septiembre de 1936 fue nombrado ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero. Tuvo que hacer frente a las consecuencias del hundimiento administrativo y de  la dislocación económica producida por la guerra. Entre ellas figuró el desbordamiento de las competencias estatutarias por parte de la Generalitat.  Tras los "hechos de mayo" de 1937 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, manteniendo la cartera que, vistas las experiencias obtenidas, amplió a Economía. Preocupado por la lábil situación política en Cataluña trasladó la sede del Gobierno de Valencia a Barcelona. En abril de 1938 asumió directamente la cartera de Defensa Nacional, dejando la de Economía y Hacienda. Patriota sin fisuras, a lo largo de este último período fue muy consciente de los intentos de la Generalitat de buscar una paz aislada con Franco. ..x....

View Event →