....Societats i cultures en la frontera ..Sociedades y culturas en la frontera ..x....

....L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives tindrà fonamentalment tres línies de programació: conferències i presentacions de llibres, seminaris i seminari permanent. ..La Escola Europea de Pensament Lluis Vives tendrá fundamentalmente tres líneas de programación: conferencias y presentaciones de libros, seminarios y seminario permanente. ..x....

....Les conferències i les presentacions de llibres, que poden anar associades a debats o seminaris, ens acostaran a professionals de reconegut prestigi en distints àmbits (ciència, cine, literatura, feminisme, història etc.). Aquestes sessions seran obertes al públic, amb l’única restricció de la capacitat de la sala. ..Las conferencias y presentaciones de libros que pueden ir asociadas a debates o seminarios nos acercarán a profesionales de reconocido prestigio en distintos ámbitos, ciencia, cine, literatura, feminismo, historia etc. estas sesiones siempre será abiertas al público con la única restricción del aforo de la sala. ....

....Seminaris. Acompanyen les conferències o són programats amb independència per a tractar un problema específic. Es treballarà amb un grup reduït per a motivar la rèplica, el debat i l’intercanvi entre els participants. Aquestes sessions s’enregistraran i es podran consultar en el repositori de cultura de la televisió de la Universitat de València MediaUni. ..Seminarios: acompañando a conferencias o programados con independencia para tratar una temática específica. Se trabajará con un grupo reducido para motivar la réplica, el debate y la interacción entre los participantes. Estas sesiones se grabarán y se podrán consultar desde el repositorio cultura de la televisión de la Universitat de València MediaUni. ....

 

 

....Seminari permanent..Seminario permanente..Seminari permanent....

....Cultures en la frontera..Culturas en la frontera..Cultures on the border....

....Vivim uns temps canviants on cauen fronteres fermament assentades, mentre en sorgeixen d’altres impensables fa molt poc. Aquesta redefinició dels espais fronterers és especialment intensa en el món de la cultura, influïda per les transformacions globals de la societat (polítiques, econòmiques, tecnològiques, etc.) i també pels nous processos propis al seu univers. Mentre els vells paradigmes perden vigència, els nous no acaben de definir-se. Les fronteres han deixat de marcar espais culturals homogenis, i la cultura s’ha convertit en un territori fronterer sotmès a múltiples tensions.

La tecnologia s’entrellaça i retroalimenta amb la cultura, els nous moviments polítics s’alien amb les classes creatives, les ciutats, els territoris, i els seus governs i elits, aposten per la cultura com una forma de desenvolupament socioeconòmic i de generar una marca. Alhora, la cultura ha deixat de ser un espai autoreferent de la innovació disciplinar o d’oci de les classes privilegiades, per a passar a obrir-se a una multiplicitat de pràctiques populars i subculturals i a unes combinacions inèdites d’aquestes, la qual cosa exigeix una nova capacitat de comprensió i actuació per part del sector cultural.
..Vivimos tiempos cambiantes donde se derrumban fronteras que estaban firmemente asentadas, mientras emergen otras poco antes impensables. Esta redefinición de los espacios fronterizos es especialmente intensa en el mundo de la cultura, influido por las transformaciones globales de la sociedad (políticas, económicas, tecnológicas, etc.) y por los nuevos procesos inherentes a su universo. Mientras los viejos paradigmas pierden vigencia, los nuevos no acaban de definirse. Las fronteras han dejado de delimitar espacios culturales homogéneos, y la cultura se ha convertido en un territorio fronterizo sometida a múltiples tensiones.

La tecnología se entrelaza y retroalimenta con la cultura, los nuevos movimientos políticos tejen alianzas con las clases creativas, las ciudades, los territorios, y sus gobiernos y élites, apuestan por la cultura como forma de desarrollo socioeconómico y generación de marca. Mientras tanto, la cultura ha dejado de ser un espacio autorreferente de la innovación disciplinar o de ocio de las clases privilegiadas, para abrirse a múltiples prácticas populares y sub-culturales y a combinaciones inéditas de estas, lo que exige una nueva capacidad de comprensión y actuación por parte del sector cultural. ....

....El seminari “Cultures en la frontera” pretén identificar algunes d’aquestes noves fronteres culturals i establir un diàleg interdisciplinari entre els diferents sectors i agents involucrats. Viure en un espai de fronteres significa situar-se en un àmbit de risc i innovació, però al mateix temps d’amenaces i incertesa. Avui, quins són els espais culturals on es produeixen els moviments tectònics bàsics? Quines tendències socials sostenen aquests desplaçaments? Com poden evolucionar aquestes maneres en el futur?

El seminari està organitzat en diverses àrees, que tractaran d’aprofundir en els nous espais fronterers de la cultura contemporània. En un primer bloc ens plantejarem el paper de les institucions culturals i les noves iniciatives que sorgeixen en el seu si per tal de connectar amb la diversitat de creativitats. En un segon bloc es tractarà del impacte del desenvolupament tecnològic, i el ascens del paradigma digital en el món cultural, amb l’aspiració de superar el irresoluble debat entre ciberutòpics i ciberpesimistes. En el tercer bloc, s’abordarà la redefinició del paper de l'Estat i del mercat en l’àmbit de la producció i el consum cultural, així com les noves propostes que apareixen en els marges del sistema cultural.

El seminari es desenvoluparà en 10 sessions, una al mes. El nombre de places és de 25 (10 per invitació i 15 amb matrícula).
..El seminario “Culturas en la frontera” pretende identificar algunas de estas nuevas fronteras culturales y establecer un diálogo interdisciplinar entre los diferentes sectores y agentes involucrados. Vivir en un espacio de fronteras significa situarse en un ámbito de riesgo e innovación, pero también de amenazas e incertidumbre. Actualmente, ¿cuáles son los espacios culturales donde se producen los movimientos tectónicos básicos? ¿Qué tendencias sociales sustentan estos desplazamientos? ¿Cómo pueden evolucionar estas maneras en el futuro?

El seminario está organizado en diversas áreas temáticas, que tratarán de profundizar en los nuevos espacios fronterizos de la cultura contemporánea. En un primer bloque, nos plantearemos el papel de las instituciones culturales y las nuevas iniciativas que surgen en su seno para conectar con la diversidad de creatividades. En un segundo bloque se tratará el impacto del desarrollo tecnológico, y el ascenso del paradigma digital en el mundo cultural, con la aspiración de superar el irresoluble debate entre ciberutópicos y ciberpesimistas. En el tercer bloque, se abordará la redefinición del papel del Estado y del mercado en el ámbito de la producción y el consumo cultural, así como las nuevas propuestas que surgen en los márgenes del sistema cultural.

El seminario se desarrollará en 10 sesiones, una al mes. El número de plazas es de 25 (10 por invitación i 15 con matrícula).
..El seminari “Cultures en la frontera” pretén identificar algunes d’aquestes noves fronteres culturals i establir un diàleg interdisciplinari entre els diferents sectors i agents involucrats. Viure en un espai de fronteres significa situar-se en un àmbit de risc i innovació, però al mateix temps d’amenaces i incertesa. Avui, quins són els espais culturals on es produeixen els moviments tectònics bàsics? Quines tendències socials sostenen aquests desplaçaments? Com poden evolucionar aquestes maneres en el futur?

El seminari està organitzat en diverses àrees, que tractaran d’aprofundir en els nous espais fronterers de la cultura contemporània. En un primer bloc ens plantejarem el paper de les institucions culturals i les noves iniciatives que sorgeixen en el seu si per tal de connectar amb la diversitat de creativitats. En un segon bloc es tractarà del impacte del desenvolupament tecnològic, i el ascens del paradigma digital en el món cultural, amb l’aspiració de superar el irresoluble debat entre ciberutòpics i ciberpesimistes. En el tercer bloc, s’abordarà la redefinició del paper de l'Estat i del mercat en l’àmbit de la producció i el consum cultural, així com les noves propostes que apareixen en els marges del sistema cultural.

El seminari es desenvoluparà en 10 sessions, una al mes. El nombre de places és de 25 (10 per invitació i 15 amb matrícula). ....