Valencian
Spanish
English

 ....Qui som..Quien somos..Who we are....

4.jpg
 

....L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte de la Universitat de València que el Vicerectorat de Cultura i Esport, amb la participació d’altres actors de l’administració pública i de la societat civil, coordina a través d’un patronat i un consell acadèmic que treballarà conjuntament en l’impuls i l’orientació estratègica de l’Escola. ..La Escola Europea de Pensament Lluis Vives es un proyecto de la Universitat de València, que desde el Vicerectorado de Cultura y Deporte, y con la participación de otros actores de la administración pública y de la sociedad civil, se coordinan a través de un patronato y un consejo académico que trabajará conjuntamente en el impulso y orientación estratégica
de la Escola. ..x....

 

....Els nostres principis..Nuestros principios..Els nostres principis....

....Reflexió..Reflexión..x....

 • .... En l’era de les dades massives, un lloc per a la reflexió i l’argumentació. ..En la era del "big data", un espacio para la reflexión y la argumentación. ..x....

 • .... En el temps dels “twits” i de l’atenció fugaç i precària, fomentar el diàleg i la conversa. ..En el tiempo de los "twits" y la atención fugaz y precaria, fomentar el diálogo y la conversación. ..x....

 • .... En una època de capelles i dels “m’agrada”, de comfortabilitats, un recinte per al debat plural i entre cultures. ..En una época de capillas y de "likes", de confortabilidades, un recinto para el debate plural e intercultural. ..x....

 • .... Seduïts per esdeveniments fulgurants i massius, un enclavament modest dedicat a la paraula i a la confraternitat. ..Seducidos por fulgurantes y masivos eventos, un enclave modesto dedicado a la palabra y la confraternidad. ..x....

 • .... En un període d’acceleració històrica, una interrupció. ..En un periodo de aceleración histórica, una interrupción. ..x....

 • .... Interrupció és la clau per a poder imprimir un gir a la velocitat sense objecte i per a fer aflorar allò inèdit viable. ..Interrupción es la clave para poder imprimir un giro a la velocidad sin objetivo y para hacer aflorar aquello inédito viable..x....

....Proposició..Proposición..x....

 • .... En temps d’individualització, pensament cooperatiu. ..En tiempos de individualización, pensamiento cooperativo. ..x....

 • .... En temps de replegaments, tanques i murs, portes obertes. ..En tiempos de repliegues, vallas y muros, puertas abiertas. ..x....

 • .... En temps de mentides ciberempaquetades, el pensament crític i audaç. ..En tiempos de mentiras ciberempaquetadas, el pensamiento crítico y audaz. ..x....

 • .... En temps d’indignació, propostes viables. ..En tiempos de indignación, propuestas viables. ..x....

 

....Escola..Escuela..School....

....El terme “escola” deriva del llatí schola i es referix alhora a l’espai, al lloc on s’imparteix el coneixement, així com a l’aprenentatge que s’hi desenvolupa i a la metodologia utilitzada pel professor. Una metodologia que pretén ser acurada, fluïda, i oberta, entre l’alumne i el professor. El format d’escola que es proposa és mixt, amb una part divulgativa i una altra formativa associada a un taller o seminari, amb un nombre reduït d’alumnes com a eina clau del nostre plantejament. ..El término “escuela” deriva del latín schola y se refiere a un tiempo al espacio, al lugar donde se imparte el conocimiento, así como al aprendizaje que allí se desarrolla i a la metodología utilizada por el profesor. Una metodología que pretende ser cuidada, fluida, y abierta, entre el alumno y el profesor. El formato de escuela que proponemos es mixto, con una parte divulgativa y otra formativa asociada a un taller o seminario, con un número reducido de alumnos como instrumento clave de nuestro planteamiento. ..x ....

....Europea..Europea..European....

....Amb aquesta iniciativa volem contribuir a crear un espai de reflexió i formació dins d’un àmbit geogràfic i cultural del què formem part. Es vol posar l’accent en la necessitat d’establir relacions entre projectes, càtedres, organismes i persones que tracten de convertir en pròximes les produccions i identitats culturals que existeixen a Europa. ..Con esta iniciativa queremos contribuir a crear un espacio de reflexión y formación dentro de un ámbito geográfico i cultural del cual formamos parte. Queremos poner el acento en la necesidad de establecer relaciones entre proyectos, cátedras, organismos y personas que tracen de convertir en próximas las producciones e identidades culturales que existen en Europa. ..x ....

....Pensament..Pensamiento..Thought....

....Diuen els diccionaris que és allò que es du a la realitat gràcies a l’activitat de la nostra raó: els pensaments són productes que la ment elabora voluntàriament a partir d’una ordre racional, o involuntàriament a través d’un estímul extern. El pensament és acumulatiu i es desenvolupa al llarg del temps, pel fet de funcionar des d’estratègies que tendeixen a resoldre problemes. ..Dicen los diccionarios que es aquello que se convierte en real gracias a la actividad de nuestra razón: los pensamientos son productos que la mente elabora voluntariamente a partir de una orden racional, o involuntariamente a través de un estímulo externo. El pensamiento es acumulativo y se desarrolla en el curso del tiempo, por el hecho de funcionar desde estrategias que tienden a resolver problemas. ..x ....

Lluís Vives

....Lluís Vives (1492/3 – 1540). Un apunt d’un estudiós del humanista valencià, el mexicà Enrique González, i un primer pretext: “per a Vives, els processos d’aprenentatge i d’ensenyament son inseparables del problema de com és la ment que du a terme aquestes operacions”; aprenentatge, ensenyament, pensament. Europa i un segon pretext: València, on naix, França, els Països Baixos, Anglaterra, París, Lovaina, Anvers, Bruges, Basilea, Breda, Lió, Colònia etc. llocs on estudia, on viu, on treballa, on es publiquen els seus escrits; Opuscula duo, Opera, Opuscula varia, Somnium et Vigilia, De institutione fœminæ Christianæ, De subventione pauperum, De Disciplinis etc. Un tercer pretext: l’Estudi General, la universitat de València, on possiblement estudia gramàtica amb Jeroni Amiguet i amb el saragossà Sisó, on es forma intel·lectualment per a la seua futura activitat com a escriptor, on podia haver llegit al franciscà F. Eiximenis, com demostra el seu interès comú pels problemes de la ciutat i de la formació de la dona etc. I la seua presència simbòlica al claustre de La Nau des de 1881. ..Luis Vives (1492/3 – 1540). Un apunte de un estudioso del humanista valenciano, el mejicano Enrique González, y un primer pretexto: “para Vives, los procesos de aprendizaje y de enseñanza son inseparables del problema de cómo es la mente que lleva a cabo estas operaciones”; aprendizaje, enseñanza, pensamiento. Europa i un segundo pretexto: Valencia, donde nace, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, París, Lovaina, Amberes, Brujas, Basilea, Breda, Lyon, Colonia etc. lugares donde estudia, donde vive, donde trabaja, donde se publican sus escritos; Opuscula duo, Opera, Opuscula varia, Somnium et Vigilia, De institutione fœminæ Christianæ, De subventione pauperum, De Disciplinis etc. Un tercer pretexto: El Estudi General, la universidad de Valencia, donde posiblemente estudia gramática con Jeroni Amiguet y con el zaragozano Sisó, donde se forma intelectualmente para su futura actividad como escritor, donde pudo haber leído al franciscano F. Eiximenis, como demuestra su interés común por los problemas de la ciudad y de la formación de la mujer etc. Y su presencia simbólica en el claustro de La Nau desde 1881. ..x ....

....Funcionament..Funcionamiento..Operation....

....L’Escola compta amb un Consell constituït per les institucions patrocinadores que contribueixen al seu suport econòmic i amb un Consell Acadèmic. ..La Escuela cuenta con un Consejo constituido por las instituciones patrocinadoras que contribuyen a su soporte económico y con un Consejo Académico. ..x....

....Membres del Consell..Miembros del Consejo..x....

 • Presidència de la Generalitat

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General de Cultura i Patrimoni

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

 • Ajuntament de València
  Regidoria de Cultura

 • Acadèmia Valenciana de la Llengua

 • Caixa Popular

 • Escola Europea d'Humanitats

 • Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació

....Membres del Consell Acadèmic..Miembros del Consejo Académico..x....

 • Isabel Fariñas

 • Elena Martínez

 • Federico Pallardó

 • Joan Romero

....Suport..Soporte..x....

 • Fundació General de la Universitat de València

....Direcció tècnica..Dirección técnica..x....

 • Ana Bonmatí

....Coordinació..Coordinación..x....

 • Rosa Martínez

....Direcció d’art i disseny..Dirección de arte y diseño..x....

 • Antoni Domènech

....Disseny web..Diseño web..x....

 • Manuel Serra