Back to All Events

CARLOS SEBASTIÁN. ....Conferència dialogada..Conferencia dialogada.... "....Millorar la governança perquè Espanya avance..Mejorar la gobernanza para que España avance...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
C-Sebastian-Escola-de-Pensament.jpg

....Dimarts, 14 de maig..Martes, 14 de mayo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
....Paranimf. ..Paraninfo. ....Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb motiu de la publicació del llibre Para que España Avance, de Carlos Sebastián (Editorial Galaxia Gutenberg, 2019)..Con motivo de la publicación del libro  Para que España Avance, de Carlos Sebastián (Editorial Galaxia Gutenberg, 2019)....

....A càrrec de Carlos Sebastián,
Economista i autor del llibre ..A cargo de Carlos Sebastián,
Economista y autor del libro ....

....Amb la participació de
Francisco Alcalá. Catedràtic d'Economia, Universitat de Múrcia
Joan Romero. Catedràtic de Geografia Humana, Universitat de València ..Con la participación de
Francisco Alcalá. Catedrático de Economía, Universidad de Murcia
Joan Romero. Catedrático de Geografía Humana, Universitat de València ....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat de Cultura i Esport..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerecectorat de Cultura i Esport....

 

Carlos Sebastián

....Ha estat catedràtic de la Universitat Complutense (Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica II) fins a la seua jubilació el setembre del 2014. Va estudiar a la Universitat de Madrid, a la d’Essex, Regne Unit (M.A. in Economics), i a la London School of Economics (Research Student). És autor de nombrosos articles sobre macroeconomia, creixement econòmic i economia institucional i de diversos llibres. Recentment Para que España avance (2019), España estancada. Por qué somos poco eficientes (2016) i Subdesarrollo y esperanza en África (2013), publicats per l’editorial Galaxia-Gutenberg. Va ser columnista habitual de Cinco Días (2000-2009). Va ser director general de Planificació en el Ministeri d’Economia amb Miguel Boyer, primer director de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA) i director del Servei d’Anàlisi ERISTE. Ha estat conseller de diverses empreses, no cotitzades i cotitzades. Actualment és vocal del Consell Assessor de l’AIReF. ..Carlos Sebastián ha sido Catedrático de la Universidad Complutense (departamento de Fundamentos del Análisis Económico II) hasta su jubilación en septiembre 2014. Estudió en la Universidad de Madrid, en la de Essex, Reino Unido, (M.A. in Economics)  y la London School of Economics (Research Student). Es autor de numerosos artículos sobre macroeconomía, crecimiento económico y economía institucional y de varios libros. Recientemente “Para que España avance” (2019), “España estancada. Por qué somos poco eficientes” (2016) y “Subdesarrollo y esperanza en África” (2013), publicados los tres por la Editorial Galaxia-Gutenberg. Fue columnista habitual de Cinco Días (2000-2009). Fue Director General de Planificación en el Ministerio de Economía con Miguel Boyer, primer director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y director del servicio de Análisis ERISTE. Ha sido consejero de varias empresas, no cotizadas y cotizadas. Actualmente es Vocal del Consejo Asesor de la AIReF. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....Espanya pot avançar i superar les seues deficiències institucionals i productives? Els evidents assoliments de l’economia espanyola durant els últims quaranta anys tenen limitacions. Bona part d’aquestes són degudes al pobre comportament de la productivitat i, com a factor determinant, al dèficit en qualitat gerencial. Un altre fet que entela els assoliments és la desigual distribució de la renda, que la Gran Recessió ha aprofundit de forma dramàtica. La mala qualitat de l’estat i el deficient funcionament dels mercats incentiven decisions ineficients i contribueixen a una baixa qualitat en la gestió de bona part de les empreses. Són una causa fonamental de la baixa productivitat, però també tenen conseqüències negatives sobre la distribució. Després de fonamentar les anteriors afirmacions, el llibre repassa la situació de diferents institucions polítiques, inclosa l’administració pública, i com es realitza la producció normativa, totes elles contaminades per grans dosis de politització partidista i de parcialitat, i el funcionament de les institucions econòmiques: els mercats de productes, de crèdit i de treball. També s’estudia la desigualtat de la renda caracteritzada per situacions persistents de risc d’exclusió social. ..¿Puede avanzar España y superar sus deficiencias institucionales y productivas? Los evidentes logros de la economía española durante los últimos cuarenta años tienen limitaciones. Buena parte de ellas se deben al pobre comportamiento de la productividad y, como factor determinante, al déficit en calidad gerencial. Otro hecho que empaña los logros es la desigual distribución de la renta, que la Gran Recesión ha profundizado de forma dramática. La mala calidad del Estado y el deficiente funcionamiento de los mercados incentivan decisiones ineficientes y contribuyen a una baja calidad en la gestión de buena parte de las empresas. Son una causa fundamental de la baja productividad, pero también tienen consecuencias negativas sobre la distribución. Tras fundamentar las anteriores afirmaciones, el libro repasa la situación de distintas instituciones políticas, incluidas la Administración pública y cómo se realiza la producción normativa, todas ellas contaminadas por grandes dosis de politización partidista y de parcialidad, y el funcionamiento de las instituciones económicas: los mercados de productos, de crédito y de trabajo. Se estudia también la desigualdad de la renta caracterizada por situaciones persistentes de riesgo de exclusión social. Carlos Sebastián propone líneas de reforma factibles para los diferentes ámbitos que mejorarían su funcionamiento y valora la probabilidad de que éstas, u otras similares, se lleven a cabo. ....