Back to All Events

JAVIER DeFELIPE OROQUIETA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El cervell humà: una perspectiva científica i filosòfica..El cerebro humano: una perspectiva científica y filosófica..x....”

  • Paranimf - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
JAVIER-DEFELIPE-OROQUIETA.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dimarts, 17 de abril..Martes, 17 de abril..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier DeFelipe Oroquieta
....És professor d’investigació en l’Instituto Cajal (CSIC) i director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro de Tecnologia Biomédica (CTB) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Va nàixer a Madrid en 1953 i va obtenir el títol de llicenciat en Biologia en 1975 a la Universitat Complutense de Madrid, on es va doctorar en 1979. Després de la seua formació postdoctoral (1980-1983) en l’Instituto Cajal, on va començar les seues investigacions sobre l’escorça cerebral, es va traslladar en 1983 a la Washington University School of Medicine (Sant Luis, Missouri, EUA) per continuar els seus estudis iniciats en l’Instituto Cajal. De 1984 a 1985 i de 1989 a 1991 es va traslladar al College of Medicine de la University of Califòrnia (Irvine, Califòrnia, EUA), on va ser nomenat Visiting Scientist. En 1991, Javier DeFelipe torna definitivament a l’Instituto Cajal per formar un equip d’investigació amb el propòsit d’analitzar la microorganització de l’escorça cerebral normal i les alteracions dels circuits corticals en pacients amb epilèpsia. En 1997 va ser convidat a participar en el Projecte Neurolab de la NASA per a estudiar l’efecte dels vols espacials en el desenvolupament dels circuits neuronals del cervell. A partir de 2006 va començar a centrar-se en l’estudi de la malaltia d’Alzheimer i la microestructura de l’escorça cerebral normal, estudis que continuen el seu curs. En 2009 inicia una nova etapa amb la participació en el Projecte Blue Brain, l’origen del qual es remunta a l’any 2005, quan L’École Polytechnique Fédérale de Lausana (Suïssa) i la companyia IBM van anunciar conjuntament l’ambiciós projecte de crear un model funcional del cervell utilitzant el superordinador Blue Gene, d’IBM dirigit pel professor Henry Markram. No obstant això, les metes marcades pel projecte imposaven la seua conversió en una iniciativa internacional. En aquest context sorgeix a Espanya el Projecte Cajal Blue Brain, dirigit per Javier DeFelipe, els objectius del qual s’enquadren en dos eixos principals: la microorganització anatòmica i funcional de la columna neocortical i el desenvolupament de tecnologia biomèdica (fonamentalment informàtica). En 2009 es crea el laboratori conjunt UPM-CSIC Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales al Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, on Javier DeFelipe dirigeix des de llavors un equip de recerca per al desenvolupament del Projecte Cajal Blue Brain. El Projecte Blue Brain ha servit de base per a un altre gran projecte, molt més ambiciós, denominat Human Brain Project (HBP; Projecte Cervell Humà), la marxa del qual comença a l’octubre de 2013 amb la participació d’un nombre major de laboratoris i institucions de tot el món. Javier DeFelipe és actualment director del Subprojecte 1 Mouse Brain Organization, i membre del Comitè Científic i d’Infraestructures (SIB) del HBP. ..Es profesor de investigación en el Instituto Cajal (CSIC) y director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Nació en Madrid en 1953 y obtuvo el título de licenciado en Biología en 1975 en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1979. Después de su formación posdoctoral (1980-1983) en el Instituto Cajal, donde comenzó sus investigaciones sobre la corteza cerebral, se trasladó en 1983 a la Washington University School of Medicine (San Luis, Misuri, EEUU) para continuar sus estudios iniciados en el Instituto Cajal. De 1984 a 1985 y de 1989 a 1991 se trasladó al College of Medicine de la University of California (Irvine, California, EEUU), donde fue nombrado “Visiting Scientist”. En 1991, Javier DeFelipe regresa definitivamente al Instituto Cajal para formar un equipo de investigación con el propósito de analizar la microorganización de la corteza cerebral normal y las alteraciones de los circuitos corticales en pacientes con epilepsia. En 1997 fue invitado a participar en el proyecto Neurolab de la NASA para estudiar el efecto de los vuelos espaciales en el desarrollo de los circuitos neuronales del cerebro. A partir de 2006 comenzó a centrarse en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y la microestructura de la corteza cerebral normal, estudios que continúan su curso. En 2009 inicia una nueva etapa con la participación en el proyecto Blue Brain, cuyo origen se remonta al año 2005, cuando L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) y la compañía IBM anunciaron conjuntamente el ambicioso proyecto de crear un modelo funcional del cerebro utilizando el superordenador Blue Gene, de IBM dirigido por el profesor Henry Markram. Sin embargo, las metas marcadas por el proyecto imponían su conversión en una iniciativa internacional. En este contexto surge en España el proyecto Cajal Blue Brain, dirigido por Javier DeFelipe, cuyos objetivos se encuadran en dos ejes principales: la microorganización anatómica y funcional de la columna neocortical y el desarrollo de tecnología biomédica (fundamentalmente informática). En 2009 se crea el laboratorio conjunto UPM-CSIC Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, donde Javier DeFelipe dirige desde entonces un equipo de investigación para el desarrollo del proyecto Cajal Blue Brain. El proyecto Blue Brain ha servido de base para otro gran proyecto, mucho más ambicioso, denominado Human Brain Project (HBP; Proyecto Cerebro Humano), cuya andadura comienza en octubre 2013 con la participación de un número mayor de laboratorios e instituciones de todo el mundo. Javier DeFelipe es actualmente director del Subproyecto 1 ‘Mouse Brain Organization’, y miembro del Comité Científico y de Infraestructuras (SIB) del HBP. ..x....

....La varietat i excel·lència de les nombroses contribucions de Javier DeFelipe en el camp de la neurociència es reflecteixen en les freqüents cites de la seua obra en la literatura científica i en el gran nombre de conferències pronunciades a tot el món. Així mateix, aquest investigador és editor i membre del comitè editorial de diverses revistes de neurociències i ha estat organitzador de diversos congressos i reunions científiques nacionals i internacionals. Un altre dels seus principals interessos és la història de la neurociència i, en particular, l’estudi de l’origen de les nostres idees sobre l’organització i funció de l’escorça cerebral. Entre els premis i distincions rebudes destaca el Krieg Cortical Kudos Award (1999), que li va atorgar el Cajal Club (EUA) per les seues contribucions a l’estudi de l’estructura de l’escorça cerebral, així com la Cátedra Santiago Ramón y Cajal de l’Academia de Ciencias de México (2005) i el nomenament d’Honorary Member de l’American Association of Anatomists (2013), en reconeixement als seus assoliments excepcionals en el camp de les ciències anatòmiques. ..La variedad y excelencia de las numerosas contribuciones de Javier DeFelipe en el campo de la neurociencia se reflejan en las frecuentes citas de su obra en la literatura científica y por el gran número de conferencias pronunciadas en todo el mundo. Asimismo, este investigador es editor y miembro del comité editorial de varias revistas de neurociencias y ha sido organizador de diversos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Otro de sus principales intereses es la historia de la neurociencia y, en particular, el estudio del origen de nuestras ideas sobre la organización y función de la corteza cerebral. Entre los premios y distinciones recibidas destaca el Krieg Cortical Kudos Award (1999) que le otorgó el Cajal Club (EEUU) por sus contribuciones al estudio de la estructura de la corteza cerebral, así como la Cátedra Santiago Ramón y Cajal de la Academia de Ciencias de México (2005) y el nombramiento de Honorary Member de la American Association of Anatomists (2013) en reconocimiento de sus logros excepcionales en el campo de las ciencias anatómicas. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Un dels objectius fonamentals de la neurociència és comprendre els mecanismes biològics responsables de l’activitat mental humana. En particular, l’estudi de l’escorça cerebral constitueix el gran repte de la ciència als pròxims segles, ja que representa el fonament de la nostra humanitat; és a dir, l’activitat de l’escorça cerebral està relacionada amb les capacitats que distingeixen l’home d’altres mamífers. Gràcies al notable desenvolupament i evolució del cervell som capaços de realitzar tasques tan summament complicades i humanes com escriure un llibre, compondre una simfonia o inventar l’ordinador. Certament, la ciència ha avançat d’una manera espectacular en les últimes dècades, i ha permès l’estudi del cervell des de tots els angles possibles — molecular, morfològic, fisiològic i genètic—, si bé tan sols hem començant a desentranyar alguns dels misteris que tanca. Encara que semble sorprenent, encara no tenim resposta a algunes de les principals preguntes de la neurociència, com per exemple: “Quin és el substrat neuronal que fa que les persones siguen humanes?”. En altres paraules, què té d’especial la neoescorça humana i com es diferencia d’altres espècies? “Com s’altera el cervell i per què es produeix l’esquizofrènia, la malaltia d’Alzheimer o la depressió?”. “Com integra el cervell simultàniament la informació processada en diferents àrees corticals per produir una percepció unificada, contínua i coherent?”. Totes aquestes preguntes fonamentals i moltes altres no tenen encara resposta, malgrat els grans avanços científics actuals. Per aquests i altres motius han sorgit al llarg dels últims anys diversos projectes a escala mundial, entre els quals s’inclouen el Blue Brain, el Cajal Blue Brain, el Human Brain Project, el Brain Activity Map i el liderat per Allen Institute. Aquests projectes són exemples de com les noves tecnologies i les estratègies interdisciplinàries estan donant lloc a avanços tecnològics espectaculars que sens dubte s’acceleraran de forma notable amb l’inici de les noves grans iniciatives. Si bé encara som lluny de saber com genera el cervell la nostra ment i és escàs el coneixement detallat sobre l’organització funcional i estructural del bosc neuronal humà i, en particular del mapa de les seues connexions (connectoma i sinaptoma), els avanços en el coneixement del cervell i l’acceleració en la generació i processament de les dades són cada vegada més espectaculars. No hi ha dubte que gràcies a aquest nou impuls de la neurociència a escala mundial, serà possible comprendre millor com funciona el cervell normal i com s’altera davant diverses malalties, amb la finalitat de poder modelar noves teràpies per al tractament d’aquestes dolències. ..Uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia es comprender los mecanismos biológicos responsables de la actividad mental humana. En particular, el estudio de la corteza cerebral constituye el gran reto de la ciencia en los próximos siglos, pues representa el fundamento de nuestra humanidad; es decir, la actividad de la corteza cerebral está relacionada con las capacidades que distinguen al hombre de otros mamíferos. Gracias al notable desarrollo y evolución del cerebro somos capaces de realizar tareas tan sumamente complicadas y humanas como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar el ordenador. Ciertamente, la ciencia ha avanzado de un modo espectacular en las últimas décadas, permitiendo el estudio del cerebro desde todos los ángulos posibles — molecular, morfológico, fisiológico y genético—, si bien tan sólo hemos comenzando a desentrañar algunos de los misterios que encierra. Aunque parezca sorprendente, todavía no tenemos respuesta a algunas de las principales preguntas de la neurociencia, como por ejemplo: “¿Cuál es el substrato neuronal que hace que las personas sean humanas?”. En otras palabras, ¿qué tiene de especial la neocorteza humana y cómo se diferencia de otras especies? “¿Cómo se altera el cerebro y por qué se produce la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o la depresión?”. “¿Cómo integra el cerebro simultáneamente la información procesada en distintas áreas corticales para producir una percepción unificada, continua y coherente?”. Todas estas preguntas fundamentales y otras muchas no tienen todavía respuesta, a pesar de los grandes avances científicos actuales. Por estos y otros motivos han surgido a lo largo de los últimos años diversos proyectos a escala mundial, entre los que se incluyen el Blue Brain, el Cajal Blue Brain, el Human Brain Project, el Brain Activity Map y el liderado por Allen Institute. Estos proyectos son ejemplos de cómo las nuevas tecnologías y las estrategias interdisciplinares están dando lugar a avances tecnológicos espectaculares y que sin duda se acelerarán de forma notable con el inicio de las nuevas grandes iniciativas. Si bien todavía estamos lejos de saber cómo genera el cerebro nuestra mente y es escaso el conocimiento detallado sobre la organización funcional y estructural del bosque neuronal humano y, en particular del mapa de sus conexiones (conectoma y sinaptoma), los avances en el conocimiento del cerebro y la aceleración en la generación y procesamiento de los datos son cada vez más espectaculares. No cabe duda de que gracias a este nuevo impulso de la neurociencia a escala mundial será posible comprender mejor cómo funciona el cerebro normal y cómo se altera ante diversas enfermedades, con el fin de poder modelar nuevas terapias para el tratamiento de dichas dolencias. ..x....