Back to All Events

ANA RUBIO - ....Seminari “El valor de la utopia per al canvi social”..Seminario “El valor de la utopía para el cambio social”..x....

  • La Nau - Aules Seminari 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....Seminari..Seminario..x....

....Divendres, 26 de maig..Viernes, 26 de mayo..x.... de 2017
11:00-13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Matrícula gratuïta. Aforament limitat..Matrícula gratuita. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona..Organiza: Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives y Unidad de Igualdad, con la colaboración del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Violencia de Género y el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. ..x....

 

Ana Rubio Castro
....Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de Granada. Exconsellera del Consell Escolar de l'Estat, col·laboradora de la Comissió d'Igualtat del Consell General del Poder judicial, presidenta de la Societat Espanyola de Filosofia Jurídica i Política i directora de la Càtedra Francisco Suárez de la Universitat de Granada. Investigadora principal del grup de recerca SEJ 135. Forma part del consell de redacció de diferents revistes nacionals i estrangeres. ..Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ex-consejera del Consejo Escolar del Estado, colaboradora de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder judicial, Presidenta de la Sociedad española de Filosofía jurídica y política y Directora de la Cátedra Francisco Suarez de la Universidad de Granada. Investigadora principal del grupo de investigación SEJ 135. Forma parte del consejo de redacción de diferentes revistas nacionales y extranjeras. ..x....

....És autora d'un centenar de publicacions, entre les quals cal destacar en els últims anys: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008), Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010), La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española (2014 i 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja (2016). ..Autora de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar en los últimos años: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008). Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010). La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española, (2014 y 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género, (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo, (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja, (2016). ..x....

....Per la riquesa i l’actualitat dels seus debats mereix un esment especial el llibre Las innovaciones en la medición de la desigualdad (2013), on analitza el passat i el present dels drets humans de les dones, la democràcia paritària i els desafiaments a què ens enfronta el constitucionalisme actual. En aquest moment participa en un projecte de recerca R+D multidisciplinari i interuniversitari, en el qual s'analitzen les bases constituents de la cultura jurídica espanyola, del segle XVIII al XX. ..Por la riqueza y actualidad de sus debates merece una mención especial, el libro: Las innovaciones en la medición de la desigualdad, 2013. En él se analiza el pasado y el presente de los derechos humanos de las mujeres, la democracia paritaria y los desafíos a los que nos enfrenta el constitucionalismo actual. Participa en este momento en un proyecto de investigación I+D multidisciplinar e interuniversitario, en el que se analizan las bases constituyentes de la cultura jurídica española, desde el siglo XVIII al XX. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Els reptes a què s'enfronta avui la teoria crítica són deguts a la falta de realitat o de legitimitat dels principis que van sustentar i van desenvolupar el constitucionalisme modern i l'estat-nació, així com a l'abandó per part del capital dels compromisos contrets amb les classes treballadores per garantir unes condicions materials mínimes de vida. ..Los retos a los que se enfrenta hoy la teoría crítica son debidos a la falta de realidad o de legitimidad de los principios que sustentaron y desarrollaron al constitucionalismo moderno y el estado- nación, así como al abandono por parte del capital de los compromisos contraídos con las clases trabajadoras para garantizar unas condiciones materiales mínimas de vida. ..x....

....Així, debats que es consideraven superats a nivell teòric tornen a presentar-se com a desafiaments per a la ciència jurídica i política. Ens referim a: quin model de representació i de participació política exigeix la democràcia paritària, quins canvis en les categories personals bàsiques a nivell jurídic (individu-subjecte de dret, ciutadà/ciutadana) cal realitzar per integrar la igualtat efectiva de dones i homes, com eradicar la violència de gènere, quines polítiques públiques cal desenvolupar per convertir els drets econòmics i socials en aliats de la igualtat i la dignitat de les persones, quin model productiu i financer garanteix la subsistència i el desenvolupament de les poblacions enfront del neoliberalisme globalitzat i, finalment, quin model d'estat (estat fort) i de constitucionalisme ofereix una resposta més adequada a tots aquests problemes. ..Así, debates que se consideraban superados a nivel teórico vuelven a presentarse como desafíos para la ciencia jurídica y política, nos referimos a: qué modelo de representación y de participación política exige la democracia paritaria, qué cambios en las categorías personales básicas a nivel jurídico (individuo-sujeto de derecho, ciudadan@) es preciso realizar para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres), cómo erradicar la violencia de género, qué políticas públicas hay que desarrollar para convertir a los derechos económicos y sociales en aliados de la igualdad y la dignidad de las personas, qué modelo productivo y financiero garantizaría la subsistencia y desarrollo de las poblaciones frente al neoliberalismo globalizado y, por último, qué modelo de Estado (estado fuerte) y de constitucionalismo ofrecerían una respuesta más adecuada a todos esos problemas. ..x....