Back to All Events

CARLOS J. MOYA ESPÍ - ....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x.... "El libre albedrío. Un estudio filosófico"

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
C.MOYA.ESPI.jpg

....Presentació del llibre i debat..Presentación del libro y debate..x....

....Dimarts, 12 de desembre..Martes, 12 de diciembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València
Rafael Tabarés, catedràtic de Psiquiatria,
Universitat de València
Sergi Rosell, professor de Filosofia,
Universitat de València
Pablo Rychter, professor de Filosofia
Universitat de València
Carlos Moya, catedràtic de Filosofia,
Universitat de València, i autor del llibre ..Intervienen:
Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat
de la Universitat de València; Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría,
Universitat de València
Sergi Rosell, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Pablo Rychter, profesor de Filosofía,
Universitat de València
Carlos Moya, catedrático de Filosofía,
Universitat de València, y autor del libro..x....

Llibre Carlos Moya.jpg

CARLOS J. MOYA (Alcoi, 1952)
....Catedràtic de filosofia a  la Universitat de València pel sistema d’habilitació nacional. Es va doctorar amb una tesi sobre el pensament de Wilhelm Dilthey, dirigida per Fernando Montero Moliner. Va obtenir diverses beques d’institucions com el Col·legi Major “Sant Joan de Ribera”, el Ministeri d’Educació i Ciència, la Fundación “Juan March” i la Generalitat Valenciana. Ha sigut president de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, membre de la junta directiva de l’European  Society for Analytic Philosophy i honorary research fellow als departaments de Filosofia de Birmingham (1986-1987) i Sheffield (2002-2003). Els seus interessos intel·lectuals abasten la filosofia de la ment i de l’acció, i en particular problemes com la relació entre ment i cos, el lliure albir i la responsabilitat moral. Ha sigut, i continua sent en l’actualitat, investigador principal de projectes d’investigació competitius. Ha ofert conferències per invitació en congressos celebrats en diferents països, com França, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Anglaterra, l’Argentina, l’Uruguai, Suècia, Colòmbia, el Brasil, Finlàndia, Suïssa o els Estats Units. Entre les seues publicacions hi ha els llibres The  Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (València, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon i Nova York, Routledge, 2006) i El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). És també autor de nombrosos capítols de llibres i articles en revistes filosòfiques nacionals i internacionals. ..Catedrático de Filosofía en la Universitat de València por el sistema de Habilitación Nacional. Se doctoró con una tesis sobre el pensamiento de Wilhelm Dilthey, dirigida por D. Fernando Montero Moliner. Obtuvo diversas becas de instituciones como el Colegio Mayor “San Juan de Ribera”, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación “Juan March” y la Generalitat Valenciana. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, miembro de la Junta directiva de la “European Society for Analytic Philosophy” y “Honorary Research Fellow” en los departamentos de Filosofía de Birmingham (1986-1987) y Sheffield (2002-2003). Sus intereses intelectuales abarcan la filosofía de la mente y de la acción, y en particular problemas como la relación mente-cuerpo, el libre albedrío y la responsabilidad moral. Ha sido, y sigue siendo en la actualidad, Investigador Principal de proyectos de investigación competitivos. Ha ofrecido conferencias por invitación en congresos celebrado en distintos países, como Francia, Alemania, Italia, México, Inglaterra, Argentina, Uruguay, Suecia, Colombia, Brasil, Finlandia, Suiza o Estados Unidos. Entre sus publicaciones se cuentan los libros The Philosophy of Action (Cambridge, Polity Press, 1990), Filosofía de la mente (Valencia, PUV, 2004), Moral Responsibility: The Ways of Scepticism (Abingdon y Nueva York, Routledge, 2006) y El libre albedrío. Un estudio filosófico (Madrid, Cátedra, 2017). Es también autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas filosóficas nacionales e internacionales.
..x....

SINOPSIS
....El filòsof David Hume va considerar la qüestió de la llibertat i la necessitat com “la qüestió més controvertida de la metafísica, la ciència més controvertida”. A aquesta controvertida qüestió està dedicat aquest llibre. L’experiència de la tria entre cursos d’acció alternatius es troba a la base de la nostra creença en la llibertat de la voluntat o lliure albir. En aquesta experiència vivim el que finalment farem com una cosa que està ara oberta i depèn exclusivament de la nostra voluntat. Però aquesta experiència, i la creença corresponent, no proven l’existència real del lliure albir. Per tot el que en sabem, podria ser una ficció. La realitat del lliure albir ha hagut d’afrontar diversos desafiaments al llarg de la història del pensament, no solament occidental. La possible veritat del determinisme és un d’ells, però tampoc la seua falsedat resol la qüestió, ja que també l’indeterminisme ha sigut considerat incompatible amb el lliure albir. La seua possible incompatibilitat tant amb el determinisme com amb l’indeterminisme constitueix una amenaça global per al lliure albir. A més, alguns pensadors han argüit que la noció de lliure albir és incoherent, la qual cosa faria impossible la seua existència. Més recentment, diversos científics, en camps com la psicologia social i, sobretot, les neurociències, afirmen haver provat que el lliure albir no existeix i que creure-hi és una il·lusió. En aquest llibre recorrem i analitzem críticament aquests desafiaments i sostenim que, malgrat el seu interès, cap d’ells té èxit. Així mateix, junt amb aquesta defensa negativa del lliure albir, oferim també consideracions positives per a creure en la seua existència. La posició defensada en aquest estudi és el llibertarisme, segons el qual el lliure albir existeix i és incompatible amb el determinisme, però no amb l’indeterminisme. ..El filósofo David Hume consideró la cuestión de la libertad y la necesidad como “la más controvertida cuestión de la metafísica, la ciencia más controvertida”. A esta controvertida cuestión está dedicado este libro. La experiencia de la elección entre cursos de acción alternativos se halla en la base de nuestra creencia en la libertad de la voluntad o libre albedrío. En esa experiencia vivimos lo que finalmente haremos como algo que está ahora abierto y depende exclusivamente de nuestra voluntad. Pero esa experiencia, y la creencia correspondiente, no prueban la existencia real del libre albedrío. Por todo lo que sabemos, podría ser una ficción. La realidad del libre albedrío se ha enfrentado a diversos desafíos a lo largo de la historia del pensamiento, no solo occidental. La posible verdad del determinismo es uno de ellos, pero tampoco su falsedad zanja la cuestión, ya que también el indeterminismo ha sido considerado incompatible con el libre albedrío. Su posible incompatibilidad tanto con el determinismo como con el indeterminismo constituye una amenaza global para el libre albedrío. Además, algunos pensadores han argüido que la noción de libre albedrío es incoherente, lo que haría imposible su existencia. Más recientemente, diversos científicos, en campos como la psicología social y, sobre todo, las neurociencias, afirman haber probado que el libre albedrío no existe y que la creencia en él es una ilusión. En este libro recorremos y analizamos críticamente estos desafíos y sostenemos que, a pesar de su interés, ninguno de ellos tiene éxito. Asimismo, junto a esta defensa negativa del libre albedrío, ofrecemos también consideraciones positivas para creer en su existencia. La posición defendida a lo largo de este estudio es el libertarismo, según el cual el libre albedrío existe y es incompatible con el determinismo, pero no con el indeterminismo...x....