Back to All Events

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO - ....Conferència..Conferencia.... "Oposar-se o liderar la globalització: El paper de la política comercial"

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
I.-Rodríguez.jpg

....Cicle "Les Raons d'Europa"..Ciclo “Las Razones de Europa..x....

....Dijous, 8 de novembre..Jueves, 8 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Inmaculada Rodríguez-Piñero
(Madrid, 1958)

....Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Teoria Econòmica per la Universitat de Minnesota (EUA). ..Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Teoría Económica por la Universidad de Minnessota (EEUU). ....

....Funcionària del cos superior de l’administració general de la Generalitat Valenciana, ha exercit nombrosos càrrecs en les institucions públiques, on destaca el seu paper com a directora general de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); secretària general d’Infraestructures del Ministeri de Foment (2009-2011); presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consellera de Renfe en el mateix període. A més ha publicat nombrosos articles econòmics i impartit cursos i conferències en diferents universitats i institucions espanyoles i internacionals. ..Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat Valenciana, ha desempeñado numerosos cargos en las instituciones públicas, destacando su papel como Directora General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (2009-2011); Presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consejera de RENFE en el mismo periodo. Además, ha publicado numerosos artículos económicos e impartido cursos y conferencias en diferentes universidades e instituciones españolas e internacionales. ....

....També ha ocupat diversos càrrecs polítics com ara la Secretaria Federal de Política Econòmica i Ocupació del PSOE (2004-2008) i (2012-2014) i la Secretaria Federal d’Habitatge (2008-2012). Actualment ocupa la Secretaria d’Impuls Econòmic del PSPV-PSOE. Com a diputada al Congrés dels Diputats, en la IX i X legislatures va ser la portaveu d’Economia del Grup Parlamentari Socialista i vicepresidenta de la Comissió Mixta Congrés-Senat del Tribunal de Comptes. ..También ha ocupado diversos cargos políticos como la Secretaría Federal de Política Económica y Empleo del PSOE (2004-2008) y (2012-2014) y la Secretaria Federal de Vivienda (2008-2012). Actualmente ocupa la Secretaria de Impulso Económico del PSPV-PSOE. Como diputada en el Congreso de los Diputados en la IX y X legislatura fue la portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista y Vicepresidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas. ....

....Des de l’1 de juliol de 2014 és eurodiputada del Grup dels Socialistes i Demòcrates Europeus (S&D). Com a titular de la Comissió de Comerç Internacional, forma part del Comitè Executiu de la Conferència Parlamentària sobre l’OMC; ponent del Parlament per a l’acord comercial de la UE amb Xile i Mèxic; així com portaveu del Grup S&D per als acords comercials amb l’Amèrica Central. A més és membre de les delegacions parlamentàries UE-Amèrica Llatina, UE-Xile i UE- EUA. ..Desde el 1 de Julio de 2014 es eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos (S&D). Como titular de la Comisión de Comercio Internacional forma parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC; ponente del Parlamento para el acuerdo comercial de la UE con Chile y México; así como portavoz del Grupo S&D para los acuerdos comerciales con Centro América. Además es miembro de las delegaciones parlamentarias UE - Latinoamérica, UE-Chile y UE- EEUU. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La globalització i els seus efectes constitueixen un objecte permanent d’anàlisi i debat que s’ha acrescut per les conseqüències de la crisi financera global i les injustes i inadequades polítiques aplicades; pel temor davant la ràpida tecnificació i robotització de l’economia, i per l’arribada de Trump a la Casa Blanca. N’és el resultat un moviment creixent en contra de la liberalització del comerç internacional, de la immigració i a favor del proteccionisme. ..La globalización y sus efectos constituyen un objeto permanente de análisis y debate que se ha acrecentado por las consecuencias de la crisis financiera global y las injustas e inadecuadas políticas aplicadas; por el temor ante la rápida tecnificación y robotización de la economía, y por la llegada de Trump a la Casa Blanca. El resultado es un movimiento creciente en contra de la liberalización del comercio internacional, de la inmigración y a favor del proteccionismo. ....

....L’ordre internacional requereix una governança econòmica global justa que permeta repartir millor els enormes guanys de l’obertura econòmica, sustentat en un comerç inclusiu basat en les regles de l’Organització Mundial de Comerç. ..El Orden Internacional requiere de una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica, sustentado en un comercio inclusivo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ....

....Afrontar els reptes de la globalització no passa per demonitzar el comerç internacional, ni per mantenir la nostra competitivitat global devaluant les condicions laborals i de protecció social de la població. La política comercial de la UE desplegada per tots els continents té per objecte establir una regulació adequada del comerç, perquè siga just i protegisca els estàndards europeus defensant-los del dúmping de tercers països, promoure els valors de la Unió en defensa de la pau, la democràcia i els drets humans i per estimular el creixement sostenible i la creació llocs de treball de qualitat. ..Hacer frente a los retos de la globalización no pasa por demonizar el comercio internacional, ni por mantener nuestra competitividad global devaluando las condiciones laborales y de protección social de la población. La política comercial de la UE desplegada por todos los continentes, tiene por objeto establecer una adecuada regulación del comercio, para que sea justo y proteja los estándares europeos defendiéndolos del dumping de terceros países, promover los valores de la Unión en defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos y para estimular el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad. ....