Back to All Events

IVÁN DARÍO MONTOYA BRAVO. ....Conferència..Conferencia.... "....Avanços en el tractament de les addiccions..Avances en el Tratamiento de las Adicciones...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Ivan-Montoya.jpg

....Dimarts, 12 de març..Martes, 12 de marzo..x.... de 2019
11:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Iván Darío Montoya Bravo
Director clínic de la Divisió de Recerca de Tractaments de l’Abús de Drogues de l’Institut Nacional Sobre l’Abús de Drogues (NIDA), dels Estats Units..A cargo de Iván Darío Montoya Bravo
Director Clínico de la División de Investigación de Tratamientos del Abuso de Drogas del Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA), de los Estados Unidos....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport....

 

Iván Darío Montoya Bravo

....Iván Montoya és el director clínic de la Divisió de Recerca de Tractaments de l’Abús de Drogues de l’Institut Nacional Sobre l’Abús de Drogues (NIDA) dels Estats Units. És metge i cirurgià de la Universitat d’Antioquia a Medellín, Colòmbia, i va fer l’especialització en psiquiatria i té un màster en Salut Pública de la Universitat de Johns Hopkins. Abans de treballar al NIDA, el Dr. Montoya va ser el director de la Xarxa de Recerca Pràctica de l’Associació Americana de Psiquiatria i consultor de l’Organització Mundial de la Salut. El Dr. Montoya té una llarga trajectòria de recerca i publicacions en l’àrea de tractaments farmacològics, amb vacunes i psicosocials de les addiccions. Entre altres, destaquen els estudis de la buprenorfina per al tractament de l’addicció a opiacis, la lofexidina per al tractament de la síndrome d’abstinència a opiacis, i les vacunes contra la cocaïna i la nicotina. En l’actualitat, el Dr. Montoya dirigeix el programa de recerca més important del món en l’àrea de tractaments per als trastorns per ús de substàncies. ..El Dr. Iván Montoya es el Director Clínico de la División de Investigación de Tratamientos del Abuso de Drogas del Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de los Estados Unidos. Es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia e hizo la especialización en Psiquiatría y tiene un Master en Salud Publica de la Universidad de Johns Hopkins. Antes de trabajar en el NIDA, el Dr. Montoya fue el Director de la Red de Investigación Practica de la Asociación Americana de Psiquiatría y Consultor de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Montoya tiene una larga trayectoria de investigación y publicaciones en el área de tratamientos farmacológicos, con vacunas y psicosociales de las adicciones. Entre ellos se cuentan los estudios de la buprenorfina para el tratamiento de la adicción a opiáceos, la lofexidina para el tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos, y las vacunas contra la cocaína y la nicotina. En la actualidad el Dr. Montoya dirige el programa de investigación más importante del mundo en el área de tratamientos para los Trastornos por Uso de Sustancias. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La prevalença de consum de drogues, igual que la seua morbiditat i mortalitat, es troben a uns nivells alts sense precedents. Per exemple, l’any 2016, als Estats Units van morir més persones per sobredosi de drogues que en qualsevol altre any anterior. Des de l’any 1999, més de 200.000 persones han mort en aquest país per sobredosi d’opioides. Així amteix, les taxes de mortalitat associades a la cocaïna i la metamfetamina i la prevalença del consum de cànnabis està en el nivell més alt de la història. Una de les estratègies més efectives per a reduir les conseqüències del consum de substàncies és proporcionar tractament adequat. Hi ha tractaments segurs i efectius per a alguns trastorns per consum de substàncies. La metadona, la buprenorfina, la naltrexona, la lofexidina i la naloxona estan aprovades per les agències reguladores per al tractament de diferents aspectes del trastorn per consum d’opioides. Tot i així, no hi ha tractaments aprovats per als trastorns per consum de cocaïna, metamfetamina o cànnabis. Avui dia es fan grans esforços en la recerca de tractaments per a aquests trastorns. Per exemple, s’investiguen noves dianes terapèutiques, nous medicaments i noves formulacions de medicaments que semblen prometedors. El propòsit d’aquesta conferència és presentar els avanços més recents en la recerca de tractaments per als trastorns per consum de substàncies, posant l’èmfasi en els que semblen més esperançadors. ..La prevalencia de consumo de drogas al igual que su morbilidad y mortalidad están a niveles altos sin precedente. Por ejemplo, en el año 2016 en los Estados Unidos, murieron más personas por sobredosis de drogas que en cualquier otro año anterior. Desde el año 1999, más de 200,000 personas han muerto en ese país por sobredosis de opioides. Al igual, las tasas de mortalidad asociadas a la cocaína y la metanfetamina y la prevalencia del consumo de cannabis está en el nivel más alto en la historia. Una de las estrategias más efectivas para reducir las consecuencias del consumo de sustancias es proporcionar tratamiento adecuado. Existen tratamientos seguros y efectivos para algunos trastornos por consumo de sustancias. La metadona, la buprenorfina, la naltrexona, la lofexidina y la naloxona están aprobadas por las agencias reguladoras para el tratamiento de diferentes aspectos del Trastorno por Consumo de Opioides. Sin embargo, no existen tratamientos aprobados para los trastornos por consumo de cocaína, metanfetamina o cannabis. En la actualidad se están realizando grandes esfuerzos en la investigación de tratamientos para estos trastornos. Por ejemplo, se están investigando nuevas dianas terapéuticas, nuevos medicamentos y nuevas formulaciones de medicamentos que parecen ser prometedores. El propósito de esta conferencia es presentar los avances más recientes en la investigación de tratamientos para los Trastornos por Consumo de Sustancias, con énfasis en aquellos que parecen más esperanzadores. ....