Back to All Events

LUCÍA AVILÉS - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Els Drets Humans i els drets de les dones..Los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres..x...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimecres, 28 de novembre..Miércoles, 28 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Lucía Avilés Palacios
....Magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 3 d'Arenys de Mar. Va accedir a la carrera judicial per oposició lliure l'any 2009 i des de llavors ha exercit el seu càrrec a diversos jutjats de Barcelona. És professora col·laboradora de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i membre honorífic de l'Instituto de Estudios de Género de l'Instituto Argentino de Justicia Constitucional amb seu a Buenos Aires. Cofundadora de la secció espanyola de la International Women Judges, l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya (AMJE) i integrant de la seua junta directiva com a vocal. ..Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Arenys de Mar. Accedió a la Carrera judicial por oposición libre en el año 2009 y desde entonces ha desempeñado su cargo en diversos juzgados de Barcelona. Es profesora colaboradora de derecho penal de la Universitat Oberta de Catalunya y miembro honorífico del Instituto de Estudios de Género del Instituto Argentino de Justicia Constitucional con sede en Buenos Aires. Cofundadora de la Sección española de la International Women Judges, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) e integrante de su junta directiva como vocal. ....

....Té formació especialitzada en matèria de violència de gènere. Ha sigut ponent en fòrums nacionals i internacionals, comunicadora i divulgadora de temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere, perspectiva de gènere, lideratge judicial i violència de gènere, entre altres. ..Tiene formación especializada en materia de violencia de género. Ponente en foros nacionales e internacionales, comunicadora y divulgadora de temáticas relacionadas con la igualdad de género, perspectiva de género, liderazgo judicial y violencia de género, entre otras. ....

....Sinopsi..Sinópsis....
....Segons l'ONU “la justícia és un ideal que ha ressonat al llarg de tota la història de la humanitat, en totes les societats i cultures. Però què és la justícia? A l’hora de definir la justícia, les dones en tenen diferents percepcions que estan estretament vinculades a les injustícies que observen i experimenten diàriament”. El 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona es va utilitzar per primera vegada l'expressió “violència de gènere”  per referir-se a aquella que s’exerceix contra les dones pel mer fet de ser-ho. A més, es van reivindicar els drets de les dones com a drets humans i es va afirmar que la violència de gènere és un atemptat contra aquests. Els estats, en compliment d'aquest mandat, han d'actuar amb la “deguda diligència” i estan obligats a adoptar les mesures necessàries per prevenir, investigar, sancionar i reparar els actes de violència sobre les dones, provinguen de les autoritats estatals (violència institucional) o per agents privats. Com a manifestació de l'obligació de diligència deguda, el poder judicial -com a poder de l'Estat- també ha d’incloure la igualtat en la pròpia funció de jutjar que li és pròpia i per la qual s'ha d'assegurar la correcta aplicació del dret, de manera imparcial, justa, equitativa i eficaç. ..Según la ONU “la justicia es un ideal que ha resonado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas sus sociedades y culturas. Pero ¿qué es la justicia? Al definir la justicia las mujeres tienen distintas percepciones que están estrechamente vinculadas a las injusticias que observan y experimentan a diario”. En 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se utilizó por vez primera la expresión “violencia de género” como la ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Además se reivindicaron los derechos de las mujeres como Derechos Humanos y se afirmó que la violencia de género es un atentado contra ellos. Los estados en cumplimiento de ese mandato, deben actuar con la “debida diligencia” y están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia sobre las mujeres ya provengan de las autoridades estatales (violencia institucional) o por agentes privados. Como manifestación de la obligación de diligencia debida, el Poder Judicial -como poder del Estado- también debe incluir la igualdad en la propia función de juzgar que le es propia y por la que se ha de asegurar la correcta aplicación del Derecho, de modo imparcial, justo, equitativo y eficaz. ....