Back to All Events

LUIS ÁLVAREZ-GAUMÉ - ....Conferència..Conferencia..x.... “....El costat fosc de l’univers..El lado oscuro del Universo..x....”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Luis-Alvarez-Gaumé.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 29 de maig..Martes, 29 de mayo..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Luis Álvarez-Gaumé
....És un físic teòric espanyol, nascut a Madrid, que treballa en teoria de cordes i gravetat quàntica en la New York State University a Stony Brook (SUNY) i el CERN. ..Es un físico teórico español, nacido en Madrid, que trabaja en teoría de cuerdas y gravedad cuántica en la New York State University en Stony Brook (SUNY) y el CERN. ..x....

....Va obtenir el seu doctorat en 1981 a SUNY i va treballar de 1981 a 1984 a la Universitat de Harvard, abans d’incorporar-se com a professor a la  Universitat de Boston. Des de 1986 fins a 2016 va ser membre  permanent de la Divisió de Física Teòrica del CERN, havent estat el seu director. En 2016, es va convertir en el director del Centre Simons de Geometria i Física en Stony Brook. ..Obtuvo su doctorado en 1981 en SUNY y trabajó de 1981 a 1984 en la Universidad de Harvard, antes de incorporarse como profesor a la  Universidad de Boston. Desde 1986 hasta 2016, fue miembro  permanente de la división de Física Teórica del CERN, habiendo sido su director. En 2016, se convirtió en el director del Centro Simons de Geometría y Física en Stony Brook. ..x....

....Ha tingut diverses contribucions importants al camp de la  teoria de cordes i el seu marc matemàtic. Juntament amb Edward Witten va mostrar en 1983 que les teories quàntiques de camp generalment tenen anomalies gravitacionals. També és conegut per la seua demostració física del teorema d’Atiyah-Singer utilitzant supersimetria. En la dècada de 1990, Álvarez-Gaumé va estudiar el trencament de supersimetria a baixes energies. ..Ha tenido varias contribuciones importantes al campo de la  teoría de cuerdas y su marco matemático. Junto con Edward Witten, mostró en 1983 que las teorías cuánticas de campo generalmente tienen anomalías gravitacionales. También es conocido por su demostración física del teorema de Atiyah-Singer utilizando supersimetría. En la década de 1990, Álvarez-Gaumé estudió la rotura de supersimetría a bajas energías. ..x....

....Ha sigut: “Junior Fellow”, del Harvard Society of Fellows, “Fellow” de l’Alfred  P. Sloan Foundation, Premi Javed Husain per a joves científics (UNESCO), Premi Humboldt “Senior Research”, i és acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias de España. ..Ha sido: “Junior Fellow”, de la Harvard Society of Fellows, “Fellow” de  la Alfred P.Sloan Foundation, Premio Javed Husain para jóvenes científicos (UNESCO), Premio Humboldt “Senior Research” y es Académico  Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de España ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....En les últimes dècades hem vist com s’engrandia la nostra ignorància sobre la matèria que permea l’univers conegut. L’invisible sembla contenir respostes a interrogants fonamentals sobre les propietats de l’univers observable, i fins i tot sobre la nostra pròpia existència.  En aquesta exposició passarem revista a algunes d’aquestes preguntes que motiven i sustenten gran part de la recerca moderna en física fonamental, astrofísica i cosmologia. ..En las últimas décadas hemos visto como se agrandaba nuestra ignorancia sobre la materia que permea el universo conocido.  Lo invisible parece contener respuestas a interrogantes fundamentales sobre las propiedades del universo observable, e incluso sobre nuestra propia existencia.  En esta exposición pasaremos revista a algunas de esas preguntas que motivan y sustentan gran parte de la investigación moderna en física fundamental, astrofísica y cosmología. ..x....