Back to All Events

PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA. ....Conferència..Conferencia.... "....Els desafiaments de la Unió Europea..Els desafiaments de la Unió Europea...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Paz-Andrés.jpg

....Dilluns, 25 de març..Dilluns, 25 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Paz Andrés Sáenz de Santa María
Catedràtica de Dret Internacional Públic de la Universidad de Oviedo..A cargo Paz Andrés Sáenz de Santa María
Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del  Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

Paz Andrés Sáenz de Santa María
....És catedràtica de Dret Internacional Públic a la Universitat d'Oviedo. Les seues línies d'investigació s'ocupen tant del dret internacional públic com del dret de la Unió Europea. Pel que fa al dret internacional públic, s'ocupa preferentment del manteniment de la pau i la seguretat internacionals, l'arranjament pacífic de controvèrsies, les relacions dret internacional-dret intern, el dret dels tractats i la lliure determinació dels pobles i situacions colonials. Quant al dret de la Unió Europea, els seus treballs analitzen el sistema institucional de la UE, el seu ordenament jurídic, les relacions entre el dret de la Unió i els drets dels estats membres i el sistema jurisdiccional. ..Es catedrática de Derecho internacional público en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación se ocupan tanto del Derecho internacional público como del Derecho de la Unión Europea. Por lo que se refiere al Derecho internacional público, se ocupa preferentemente del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el arreglo pacífico de controversias, las relaciones derecho internacional-derecho interno, el derecho de los tratados y la libre determinación de los pueblos y situaciones coloniales. En cuanto al Derecho de la Unión Europea, sus trabajos analizan el sistema institucional de la UE, su ordenamiento jurídico, las relaciones entre el Derecho de la Unión y los Derechos de los Estados miembros y el sistema jurisdiccional. ....

....És membre del Consell Científic del Reial Institut Elcano d'Estudis Internacionals i Estratègics des de desembre 2005. Ha dirigit la Revista Española de Derecho Internacional. També ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i ha format part d'òrgans estatals d'avaluació de la investigació i acreditació del professorat. En l'actualitat, és defensora universitària de la Universitat d'Oviedo des de març de 2017 i consellera del Consell de Govern del Banc d'Espanya des d'octubre de 2018. ..Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos desde diciembre 2005. Ha dirigido la Revista Española de Derecho Internacional. También ha ocupado varios cargos académicos y ha formado parte de órganos estatales de evaluación de la investigación y acreditación del profesorado. En la actualidad, es Defensora Universitaria de la Universidad de Oviedo desde marzo de 2017 y Consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España desde octubre de 2018. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La Unió Europea travessa una etapa particularment complicada perquè a les incerteses i conseqüències del Brexit s'hi uneixen els riscos per a l'estat de dret a alguns estats membres. Al mateix temps, i entre altres, encara són pendents les tasques de completar la unió econòmica i monetària, reforçar la política exterior i de seguretat comuna i reformar la política en matèria d'asil i migració. A més, el 2019 comença un nou cicle institucional amb les eleccions al Parlament Europeu, que aniran seguides del nomenament d'una nova Comissió Europea, cosa que permetrà comprovar si es consoliden les tendències iniciades el 2014 en relació amb aquestes institucions. ..La Unión Europea atraviesa una etapa particularmente complicada porque a las incertidumbres y consecuencias del Brexit se unen los riesgos para el Estado de Derecho en algunos Estados miembros. Al mismo tiempo, y entre otras, siguen pendientes las tareas de completar la Unión Económica y Monetaria, reforzar la política exterior y de seguridad común y reformar la política en materia de asilo y migración. Además, en 2019 comienza un nuevo ciclo institucional con las elecciones al Parlamento Europeo, que irán seguidas del nombramiento de una nueva Comisión Europea, lo que permitirá comprobar si se consolidan las tendencias iniciadas en 2014 en relación con estas instituciones. ....

....La conferència oferirà una visió de conjunt d'aquests aspectes i apuntarà perspectives de futur per al procés d'integració europeu. ..La conferencia ofrecerá una visión de conjunto de estos aspectos y apuntará perspectivas de futuro para el proceso de integración europeo. ....