Back to All Events

JOÃO ZILHAO ....“La revolució del paleolític superior… o més prompte la del paleolític mitjà?" .. “¿La revolución del Paleolítico Superior… o más bien la del Paleolítico Medio?"..x....

  • La Nau - Aula Magna 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
JOAO-ZILHAO-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 22 de març..Miércoles, 22 de marzo..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Joâo Zilhao
....Joâo Zilhao és catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2011, anteriorment va ser professor d’Arqueologia paleolítica a la Universitat de Bristol 2005-2010, i a la Universitat de Lisboa. ..Joâo Zilhao es catedrático de la Universidad de Barcelona desde 2011, anteriormente fue profesor de Arqueología Paleolítica en la Universidad de Bristol 2005-2010, y en la Universidad de Lisboa. ..x....

....Va ser nomenat pel govern portuguès per gestionar el Parc Arqueològic de la Vall de Côa, coordinar les recerques dutes a terme per establir la cronologia de l’art rupestre paleolític de la vall Côa i preparar el seu postulat per a la categoria de Patrimoni Mundial al desembre de 1998. ..Fue nombrado por el Gobierno portugués para gestionar el Parque Arqueológico del Valle de Côa, coordinar las Investigaciones llevadas a cabo para establecer la cronología del arte rupestre paleolítico del valle Côa y preparar su postulado para la categoría de Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. ..x....

....Entre maig de 1997 i maig de 2002 va crear i va dirigir l’Instituto Português d’Arqueologia (IPA), un departament del Ministeri de Cultura que s’encarrega de la supervisió de l’activitat arqueològica al país. ..Entre mayo de 1997 y mayo de 2002, Creó y dirigió el Instituto Português de Arqueología (IPA), un departamento del Ministerio de Cultura que se encarga de la supervisión de la actividad arqueológica en el país. ..x....

....El 1998 va dirigir l’excavació paleolítica de Lagar Velho (Portugal) i, el 2004-2005 va formar part de l’equip d’investigació arqueològica a Peştera cu Oase (Romania), on es van trobar restes dels éssers humans més antics d’Europa. Organitzador de la conferència per a la reunió anual 2000 de l’Associació Europea d’Arqueòlegs, celebrada a Lisboa. El 2003 li va ser concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universitat de Colònia) en reconeixement a "els assoliments obtinguts en l’ensenyament”. I l’any 2005 va rebre el Premi Europa de la Societat Prehistòrica de Londres, en reconeixement a la seua "contribució significativa i duradora a l’estudi de la prehistòria europea". ..En 1998, dirigió la excavación paleolítica de Lagar Velho (Portugal) y, en 2004-2005, formó parte del equipo de investigación arqueológica en Peştera cu Oase (Rumania), donde se hallaron restos de los seres humanos más antiguos de Europa. Organizador de la conferencia para la reunión anual 2000 de la Asociación Europea de Arqueólogos, celebrada en Lisboa. En 2003, le fue concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universidad de Colonia) en reconocimiento a "los logros obtenidos en la enseñanza. Y en 2005, recibió el Premio Europa de la Sociedad Prehistórica de Londres, en reconocimiento a su "Contribución significativa y duradera al estudio de la prehistoria europea". ..x....

....Sinopsi..Sinpsis..x....
....Donar sepultura als morts és un tipus de comportament humà que no té precedent o paral·lel conegut en els nostres parents primats més pròxims. Apareix per primera vegada en el registre arqueològic fa uns 100.000 anys i ho fa en un context molt interessant: els enterraments es fan als mateixos llocs d’habitació i la seua aparició coincideix amb altres formes de simbolisme com són la pintura corporal i els objectes d’adorn. Aquest context suggereix fortament que som davant de manifestacions d’un mateix fenomen: l’emergència d’una territorialitat formalitzada, és a dir, de l’etnicitat. Els morts s’utilitzen per ritualitzar la relació d’un grup amb un lloc de residència determinat — "Ací jauen els nostres ancestres, això és nostre" —mentre l’ornamentació del cos identifica les persones com a éssers socials — "Aquest és el meu estatus, pertanc a aquesta gent." En lloc de reflectir el salt cognitiu de qualitat que alguns han proposat — l’emergència de la "religiositat" o del llenguatge i de la capacitat per pensar de forma simbòlica —, aquests processos semblen assenyalar que, en realitat, l’anomenada "Revolució del paleolític superior" va començar al paleolític mitjà, i més o menys al mateix temps a Àfrica que a Europa, és a dir, tant entre els humans "moderns" com entre els neandertals. ..Dar sepultura a los muertos es un tipo de comportamiento humano que no tiene precedente o paralelo conocido en nuestros parientes primates más cercanos. Aparece por primera vez en el registro arqueológico hace unos 100.000 años y lo hace en un contexto muy interesante: los enterramientos se hacen en los mismos lugares de habitación y su aparición coincide con otras formas de simbolismo como son la pintura corporal y los objetos de adorno. Este contexto sugiere fuertemente que estamos ante de manifestaciones de un mismo fenómeno: la emergencia de una territorialidad formalizada, es decir, de la etnicidad. Los muertos se utilizan para ritualizar la relación de un grupo con un lugar de residencia determinado — "aquí yacen nuestros ancestros, esto es nuestro" —mientras la ornamentación del cuerpo identifica a las personas como seres sociales — "este es mi estatus, pertenezco a esta gente." En lugar de reflejar el salto cognitivo de cualidad que algunos han propuesto — la emergencia de la "religiosidad" o del lenguaje y de la capacidad para pensar de forma simbólica — estos procesos parecen estar señalando que, en realidad, la llamada "Revolución del Paleolítico Superior" comenzó en el Paleolítico Medio, y más o menos al mismo tiempo en África que en Europa, es decir, tanto entre los humanos "modernos" como entre los Neandertales. ..x....