Back to All Events

Mª ÁNGELES DURÁN HERAS - ....Seminari..Seminario..x.... “....La riquesa invisible de l’atenció..La riqueza invisible del cuidado..x....”

  • Aules Seminari - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
MAngeles-Duran-Escola-de-Pensament-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 7 de maig..Lunes, 7 de mayo..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

María Ángeles Durán
....És catedràtica de sociologia i professora d’investigació en el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Els seus temes principals d’investigació, en els quals ha sigut pionera, són el treball no remunerat, la situació social de les dones, l'ús del temps i la sociologia de la salut. ..Es catedrática de sociología y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus temas principales de investigación, en los que ha sido pionera, son  el trabajo no remunerado, la situación social de las mujeres, el uso del tiempo, y la sociología de la salud. ....

....Fundadora i primera directora de l'Instituto de Estudios de la Mujer de la Universitat Autònoma de Madrid, va impulsar després la creació de la càtedra UNESCO de polítiques d'igualtat, de la qual és presidenta honorífica. ..Fundadora y primera directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, impulsó   después la creación de la cátedra UNESCO de políticas de igualdad, de la que es presidenta honorífica. ....

....Col·labora de manera habitual amb entitats acadèmiques i d’investigació, i també amb organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, ONU Dones, Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina, etc.). ..Colabora de modo habitual con entidades académicas y de investigación, así como con organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, Comisión Económica para América Latina, etc.) ....

....Ha rebut el Premi Nacional d’Investigació en Ciències Socials, Jurídiques i Econòmiques, Pascual Madoz i és doctora honoris causa per les universitats de València, Autònoma de Madrid i Granada. ..Ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y económicas, Pascual Madoz y es doctora  Honoris causa por la universidad de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. ....

Sinopsi
....Pobresa i riquesa són termes relatius. No tots els béns es transformen en diners ni totes les necessitats socials es cobreixen a través de serveis monitorats. La cura és una formidable font de recursos invisibles no incorporats a l'anàlisi econòmica micro ni macro, que també s’ha de veure com un cost per a les llars i per a les persones sobre les quals recau, majoritàriament dones. ..Pobreza y riqueza son términos relativos. No todos los bienes se transforman en dinero ni todas las necesidades sociales  se cubren a través de servicios monotorizados. El cuidado es una formidable fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis económico micro ni macro, que también debe verse como un coste para los hogares y para las personas sobre quienes recae, mayoritariamente mujeres. ....

....Si es prenen les dades de l'Enquesta d'Ús del Temps realitzada per l'INE en 2010-2011, el temps dedicat a la llar i la família equival a 28 milions d'ocupacions a temps complet. En una societat que envelleix, en què abunden els malalts crònics, la demanda de cura serà cada vegada més gran i cal preveure com s'atendrà els qui necessiten cures i no puguen pagar-les a preus de mercat. ..Si se toman los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE en 2010-2011, el tiempo dedicado al hogar y la familia equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. En una sociedad que envejece, en la que abundan los enfermos crónicos, la demanda de cuidado será cada vez mayor y hay que prever cómo se atenderá a quienes necesitan cuidados y  no puedan pagarlo a precios de mercado. ....

....El treball no remunerat que no es distribueix per lliure acord és resultat de forces coercitives històriques que l’han assignat a les dones. Cal donar-li un nou reconeixement social i aconseguir que s'integre en un nou pacte social explícit. ..El trabajo no remunerado que no se distribuye por libre acuerdo es resultado de fuerzas coercitivas históricas que lo han asignado a las mujeres. Hay que darle un nuevo reconocimiento social y lograr que se integre en un nuevo pacto  social explícito. ....